مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
جلسه دبیران و عضو کمیته حمایت-نظارت بر انجمن های علمی برگزار شد جلسه دبیران و عضو کمیته حمایت-نظارت بر انجمن های علمی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/6 | 
جلسه دبیران و عضو کمیته حمایت-نظارت بر انجمن های علمی با رئیس اداره و کارشناس مسئول انجمن های علمی دانشگاه خوارزمی
 ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.64854.fa
برگشت به اصل مطلب