مرکز رشد واحد های فناور- تعاریف
تعاریف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۱۴ | 

تعریف

دوره پیش رشد:

دوره پیش‌رشد یک دوره آزمایشى است. کسانى در این دوره آزمایشى پذیرفته مى‌شوند که در مراحل مختلف فرایند پذیرش امتیاز کافى براى پذیرفته شدن در دوره رشد را به دست نیاورده‌اند ولى از طرف دیگر نیز شرایط‌شان بگونه‌اى نیست که بطور قطعى در اولویت پذیرش مرکز رشد دانشگاه خوارزمی قرار نگیرند.

دوره پیش رشد مخصوص هسته های فناور فاقد هویت مستقل و همچنین برنامه کسب و کار می باشد که در شرف تولید اولیه و ایجاد شرکت مستقل می باشند.

دوره رشد :

حضور در دوره رشد مخصوص واحد های فناور دارای هویت مستقل و همچنین دارای برنامه کسب و کار می باشد که در شرف ورود به بازار و رشد می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحد های فناور:
http://khu.ac.ir/find.php?item=29.5213.9940.fa
برگشت به اصل مطلب