معاونت پژوهش و فناوری- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
معرفی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 

دکتر سیده لیلی میرطاهری

سوابق علمی

نشانی تهران:

تلفن تهران:  86070912-021

داخلی: 4412-88329220-021

نشانی کرج:

تلفن کرج: 34575012-026

داخلی: 2619-34579600-026

دورنگار: 4575012-0263

نشانی پست الکترونیک: mirtaherikhu.ac.ir

                                   

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://khu.ac.ir/find.php?item=35.7511.38123.fa
برگشت به اصل مطلب