دانشکده تربیت بدنی- همکاران شاغل در تهران
همکاران شاغل در تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۹ | 
ردیف نام و نام خانوادگی واحد شماره داخلی
۱ شمسی امیری مسئول دفتر ریاست ۲۲۲۲۸۰۰۱
۲ ابراهیم مسگر مقدم رئیس اداره آموزش ۲۲۲۲۳۳۷۸
۳ بهنام کمالی کوهی کارشناس آموزش – تحصیلات تکمیلی ۲۲۲۶۹۵۴۹
۴ سعید شجاع مسئول  مرکز کامپیوتر ۲۲۲۶۹۵۴۸
۵ اعظم احمدی کارشناس پژوهشی
۶ ناهید سلیمانی مسئول نشریه ۲۲۲۶۹۵۴۸
۷ رضا قرایی مسئول کتابخانه -----------
۸ محمد موسوی مسئول حراست ۲۲۲۲۶۵۵؟
۹ ---------------------- تلفنخانه ۶-۲۲۲۶۹۵۴۵
۱۰ --------------------- نگهبانی ۲۲۲۵۲۸۸۸
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده تربیت بدنی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=42.8763.25192.fa
برگشت به اصل مطلب