مرکز تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی- کارگاه ها
کارگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۳ | 

مرکز نگهداری، تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی با همکاری انجمن زیست‌شناسی ایران و نیز انجمن‌های علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی مجموعه کارگاه‌های زیر را برگزار می‌کند:

· Cell Banking و اصول و مبانی کشت سلول‌های انسانی و جانوری

· اصول و مبانی تئوری و عملی ایمونوهیستوشیمی (IHC)

· اصول و مبانی تئوری و عملی ایمونوسیتوشیمی (ICC)

· اصول استخراج ژنوم، PCR، روش بهینه‌سازی آن و الکتروفورز ژل آگاروز

· الکتروفورز پروتئین روی SDS-PAGE و وسترن بلات

· معرفی اصول و مبانی کشت سلول‌های جانوری، بررسی توان بقا سلول‌ها، شمارش سلولی و بررسی سمیت سلول با روش MTT

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بنیادی بند ناف

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های پروژنیتور عصبی

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بنیادی مغز استخوان

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بنیادی خون قاعدگی

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بنیادی مایع آمنیوتیک

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بنیادی فولیکول مو

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بافت چربی

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بافت قرنیه

· استخراج، کشت و نگهداری سلول‌های بافت مخاط بویایی

· آموزش اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی

· اصول کار با حیوانات به صورت مقدماتی و پیشرفته از جمله خون‌گیری، تزریقات، نمونه‌برداری، کالبدگشایی و...

· جراحی پیشرفته حیوانات آزمایشگاهی

· انجماد شیشه‌ای فولیکول‌های تخمدان

· مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم‌افزار EndNote و Mendeley

· آشنایی با آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=53.9717.25679.fa
برگشت به اصل مطلب