گنج دانش- مدیریت کسب و کار(MBA)
مدیریت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/9 | 

 

برای مشاهده فیلم ها از نرم افزار (دانلود)Adobe Flash Player  استفاده نمایید.

ردیف         نام درس                                                 استاد                                          فیلم                                                متن               صدا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1           مدیریت عملیات                                       دکتر سیدامیررضا ابطحی                جلسه اول  (1  و 2  و  3  و  4  و  5  و 6  )                         1                       1

2           مدیریت عملیات                                      دکتر سیدامیررضا ابطحی                جلسه دوم  (1  و 2  و  3  و  4  و  5  و 6  )                          1                             

  

1           مدیریت منابع انسانی                               دکتر سعیدجعفری نیا                      جلسه اول  (1  و 2  و  3  و  4  و  5  و 6 )                            1                       1

2          مدیریت منابع انسانی                                دکتر سعیدجعفری نیا                     جلسه دوم  (1  و 2  و  3  و  4  و  5  و 6 )                            1                       1       

3           مدیریت منابع انسانی                              دکتر سعیدجعفری نیا                       جلسه سوم  (1  و 2  و  3  و  4  و  5  و 6 )                           1                       1

 

نشانی مطلب در وبگاه گنج دانش:
http://khu.ac.ir/find-56.9275.34733.fa.html
برگشت به اصل مطلب