انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی- اعضای شورای مرکزی و بازرس انجمن
اعضای شورای مرکزی و بازرس انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | 

Dr. Nabiuni
دکتر رسول رسولی‌پور

رئیس انجمن

دکتر فرامرز کنجوری
دبیر انجمن
Dr. Tahmaseb
دکتر جمشید شنبه‌زاده
عضو شورای مرکزی انجمن


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=58.5277.33618.fa
برگشت به اصل مطلب