انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی- اساسنامه
اساسنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | 

« انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی » برای ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری هرچه بیشتر میان اعضای هیئت علمی در راستای تحقّق اهداف دانشگاه، حفظ و ارتقای منزلت اعضای هیئت علمی، ایجاد زمینۀ مشارکت و همکاری اعضای هیئت علمی با مدیریت دانشگاه و دفاع از حقوق صنفی و اجتماعی آنان بربنیاد مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. ادامه.........

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=58.5317.11131.fa
برگشت به اصل مطلب