معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- ارتباط با ما
ارتباط با ما معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | 
داخلی۲۲۴۱-۳۴۵۷۹۶۰۰ آقای مجید سعیدپناه (مسئول دبیرخانه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی) واحد کرج
۰۲۱-۸۸۸۲۶۵۰۲ آقای فرهاد صالح(مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی) واحد تهران
اداره پذیرش و ثبت نام
۸۱۵۸۴۴۳۷ خانم صدیقه خانی(مقطع تحصیلات تکمیلی) واحد تهران
۸۱۵۸۴۴۴۵ خانم اشرف فیض آبادی(مقطع تحصیلات تکمیلی)
۸۱۵۸۴۴۴۵ خانم رویا زاهدی(مقطع تحصیلات تکمیلی)
۸۱۵۸۴۴۴۷ خانم زینب گندمی (مقطع تحصیلات تکمیلی)
۸۱۵۸۴۴۵۴ خانم شیرین اخوان (کارشناس امور مالی)
۸۱۵۸۴۴۲۴ آقای دشمیره (مسئول دبیرخانه)
۸۱۵۸۴۴۲۴ خانم فاطمه الله یاری (مسئول بایگانی)
(داخلی)۲۲۳۷-۳۴۵۷۹۶۰۰ آقای سعید افراسیابی(مقطع کارشناسی)  
واحد کرج
داخلی۲۲۳۷-۳۴۵۷۹۶۰۰ آقای ابوالفضل اکبری(مقطع کارشناسی)
داخلی۲۲۳۷-۳۴۵۷۹۶۰۰ آقای مرتضی اربین(مقطع کارشناسی)
داخلی۲۲۳۶-۳۴۵۷۹۶۰۰ آقای همت اله سعادتی(مقطع تحصیلات تکمیلی)
داخلی۲۷۶۸-۳۴۵۷۹۶۰۰ خانم نسترن رشتیانی (مسئول حق التدریس اساتید)
داخلی۲۲۳۶-۳۴۵۷۹۶۰۰ آقای علی صابری(کارشناس امور مالی)
داخلی۲۳۸۸-۳۴۵۷۹۶۰۰ آقای رضا زند
اداره دانش آموختگان
داخلی۲۶۱۱-۳۴۵۷۹۶۰۰ خانم مسعودی(مقطع تحصیلات تکمیلی)  
 
 

واحد کرج
داخلی۲۶۱۱-۳۴۵۷۹۶۰۰ آقای عطا الله گیوزاد (مقطع تحصیلات تکمیلی)
داخلی۲۲۳۱-۳۴۵۷۹۶۰۰ خانم صدیقه فتاحی بیات(مقطع کارشناسی)
داخلی۲۶۱۱-۳۴۵۷۹۶۰۰ آقای سید علی وارسته کاشانی(مقطع کارشناسی)
(داخلی)۲۲۳۱-۳۴۵۷۹۶۰۰ خانم منیره تقوی(مقطع کارشناسی)
۸۱۵۸۴۴۵۳ خانم عفت جمشید پور(مقطع تحصیلات تکمیلی) واحد تهران
۸۱۵۸۴۴۵۳ خانم نرگس جلیلیان(مقطع تحصیلات تکمیلی)
۸۱۵۸۴۴۵۳ خانم بهاره صید آبادی (مقطع تحصیلات تکمیلی)
۸۱۵۸۴۴۵۳ خانم سحرگل نوروزپور (مقطع تحصیلات تکمیلی)
واحد رایانه
داخلی۲۲۴۲-۳۴۵۷۹۶۰۰ خانم شهین جعفری واحد کرج
داخلی۲۴۹۲-۳۴۵۷۹۶۰۰ خانم سهیلا کریمایی
۸۱۵۸۴۴۵۴ خانم طاهره گودرزی واحد تهران
آقای خلیل شش یکانی (کارشناس آموزش های مجازی)
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=76.6289.40048.fa
برگشت به اصل مطلب