دانشکده علوم زمین- گروه زمین شناسی کاربردی
گروه زمین شناسی کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | 
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
مقطع گروه اموزشی گرایش تحصیلی محل ارائه
کارشناسی ارشد زمین شناسی کاربردی زمین شناسی زیست محیطی کرج
کارشناسی ارشد زمین شناسی کاربردی آب زمین شناسی کرج
کارشناسی ارشد زمین شناسی کاربردی زمین شناسی مهندسی تهران
کارشناسی ارشد زمین شناسی کاربردی لرزه شناسی(ژئوفیزیک) کرج
دکتری زمین شناسی کاربردی آب شناسی کرج
دکتری زمین شناسی کاربردی آب شناسی تهران(پردیس بین الملل)
دکتری زمین شناسی کاربردی زمین شناسی مهندسی تهران

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زمین:
http://khu.ac.ir/find.php?item=81.23742.54452.fa
برگشت به اصل مطلب