دانشکده علوم زیستی- رئیس دانشکده
رئیس دانشکده علوم زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/27 | 

دکتر فرزانه نجفی

مرتبه علمی: دانشیار پایه۲۴ 
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی

رزومه علمی
Google Scholar
Scopus
پست الکترونیک: najafi_fkhu.ac.ir  f_najafiyahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زیستی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=83.22783.52558.fa
برگشت به اصل مطلب