دانشکده علوم زیستی- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/19 | 
 
خدیجه قلی پور
کارشناس  آموزش ( کارشناسی) 


 
مرجان عطایی بقاء
کارشناس مسئول آموزش (تحصیلات تکمیلی)
کیوان حاجی آقاپور
متصدی امور دفتری

 


 
محرم میرزایی
متصدی امور دفتری

 

مهدی پوریزدان
تکنسین باغ گیاه  شناسی


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زیستی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=83.5831.35198.fa
برگشت به اصل مطلب