مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- معرفی
شرج وظایف دفتر کارآفرینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۵ | 

شرح وظایف دفتر کارآفرینی

1. بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در بخشهای مرتبط با اهداف و ماموریت های دستگاه ذیربط و ارایه راهکارهای مناسب در این زمینه به وزارت متبوع و وزارت کار و امور اجتماعی

2. بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال، ویژگیها و نیازهای بازار کار در بخشهای مرتبط با دستگاه و ارایه نتایج حاصل به وزارت کار وامور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع جهت بهره برداری در تهیه و تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار کشور.

3. بررسی و مطالعه و ارایه راهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اشتغالزا و ایجاد بنگاههای کسب و کار و ارایه نتایج حاصل به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور استفاده در تدوین سیاستهای اشتغال کشور .

4. شناسایی نیازهای مهارتی نیروی کار مورد نیاز بخشهای مرتبط با وظایف دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تهیه و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای .

5. مطالعه و پیشنهاد سازوکارهای لازم به منظور جلوگیری از کاهش فرصتهای شغلی ناشی از اجرای سیاستهای مختلف دستگاه متبوع.

6. نظارت، پیگیری و حصول اطمینان از اجرای سیاستهای اشتغال در مورد مجوزهایی که به منظور تاسیس بنگاههای کسب و کار جدید صادر می‌شود و همچنین قراردادهای داخلی و خارجی توسط دستگاه ذیربط و ارایه نتایج مربوط به میزان اشتغال زایی طرحها در این زمینه

7. نظارت عالیه بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغال زا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور و در چارچوب سیاستهای اشتغال و حصول اطمینان از ایجاد فرصتهای شغلی مورد انتظار و ارایه نتایج آن به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی.

8. تهیه و ارایه گزارش نوبه‌ای از وضعیت در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی .

9. مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی شاغل در دستگاه و پروژه های در دست اجرای آن و اعلام نتایج امر از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجماعی به منظور تعیین سیاستها و برنامه های آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز .

10. مطالعه و بررسی در زمینه اشاعه فناوری‌های نوین در واحدهای مربوط به اثرات آن بر کمیت و کیفیت نیروی کار شاغل در آن واحد و اعلام نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی

11. انجام وظایف و ماموریت های ارجاعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی یا شورای عالی اشتغال که توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع ابلاغ می گردد.

12. ظرفیت سنجی از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتی ) در پنج سال آینده و اعلام آن از طریق دستگاه متبوع وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر بخش آموزش عالی و سوق دهی فارغ التحصیلان دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار .

13. مطالعه و بررسی طرحها و ایده‌های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع .

14. جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به شاغلین خارجی در هر دستگاه و پروژه‌ها و طرحهای عمرانی وابسته به آن و ارایه گزارشهای دوره ای به وزارت کار و امور اجتماعی .

15. استعلام از وزارت کار وامور اجتماعی در خصوص امکان صدور پروانه کار برای اتباع خارجی مورد نیاز اجرای طرحهای عمرانی و پروژه های وابسته به دستگاه ذیربط قبل از نهایی شدن و انعقاد قرارداد استخدام اتباع خارجی .

16. مطالعه و بررسی در مورد چگونگی امکان انتقال تجربه، دانش و مهارت متخصصین خارجی شاغل در طرحهای عمرانی و پروژه های دولتی و خصوصی وابسته، به کارکنان ایرانی شاغل در این پروژه ها و اعلام نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزی و پیگیری لازم در تحقق بند " ج" ماده (121) قانون کار .

17. ارایه پیشنهاد و پیگیری برای توسعه فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ( داخلی و خارجی ) در جهت توسعه اشتغال و ایجاد بنگاه های جدید کار و کسب و رفع موانع مربوط .

18. ارایه پیشنهاد و پیگیری و بررسی زمینه های صدور خدمات اعم از خدمات فنی و مهندسی و نرم افزاری به خارج از کشور در حیطه فعالیت های ذیربط با دستگاه اجرایی متبوع .

19. نظارت و مشارکت در فرآیند سیاست گذاری دستگاه ذیربط به منظور تعیین سیاست ها و راهبردهای اشتغال در چهارچوب اهداف و ماموریت های دولتی دستگاه

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find.php?item=88.8512.24351.fa
برگشت به اصل مطلب