مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- مالکیت فکری
اعضاء کمیته مالکیت فکری دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۵ | 

دکتر محمد حسین مشهدی­ زاده،

ریاست کمیته

(معاون پژوهش و فناوری)

دکتر سید حسین حسینی لواسانی،

دبیر کمیته

(رییس گروه تحقیقات کاربردی)

دکتر سید حسین سراج زاده،

عضو کمیته

(مشاور عالی ریاست دانشگاه)

دکتر عطا شاکری،

عضو کمیته

(مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه)

 

دکتر علی حسن بیگی،

عضو کمیته

(عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک)

دکتر سید علی اصغر حسینی،

عضو کمیته

(عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی)

دکتر محمد نبیونی،

عضو کمیته

(رئیس مرکز رشد)

دکتر سلطانعلی شهریاری،

عضو کمیته

(عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت)

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find.php?item=88.8617.24006.fa
برگشت به اصل مطلب