مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- طرح 2020
اهداف طرح بیست بیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 
  • - کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان از طریق افزایش مهارت های کلیدی
  • - تکمیل  آموزش ها و شایستگی های حرفه ای دانشجویان کشور
  • -توسعه نهادی در آموزش عالی با رویکرد مهارت آموزی و  اشتغال پذیری
  • - تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز 1404
  • - تحقـــق سیاســـتهای اقتصـــاد مقـــاومتی
  • -تحقق دانشگاه های کارآفرین
  • - ایجاد بستر اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش های غیر دولتی
  • - کــــاهش زمــــان بیکــــاری جمعیــــت تحصــــیلکرده فعــــال اقتصــــادی کشــــور از طریــــق رویکــــرد آموزشهای مبتنی بر الگوی شایستگی
  •  اســـتفاده بهینـــه از ظرفیتهـــای ســـخت افـــزاری، نـــرم افـــزاری، مغـــز افـــزاری و ســـازمان افـــزاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find.php?item=88.9888.38416.fa
برگشت به اصل مطلب