مدیریت اداری- معرفی معاون اداری
معاون اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/10 | 

دکتر غلام دولتی
معاون مدیر امور اداری و منابع انسانی
شماره تماس (تهران):
 ۸۶۰۷۲۷۳۷-۹۸۲۱+ داخلی ۴۴۰۳ 
شماره تماس(کرج):
 ۳۴۵۲۱۵۷۹-۹۸۲۶+ داخلی ۲۲۱۲
 


  

  
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.25539.58912.fa.html
برگشت به اصل مطلب