دانشکده فیزیک- معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/6/20 | 

فرامرز کنجوری

استادیار

گروه حالت جامد

شماره تماس: 02634579600 داخلی 2336

پست الکترونیک: kanjourikhu.ac.ir
صفحه وب:http://webpage.khu.ac.ir/f/kanjouri/en/index.html

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://khu.ac.ir/find.php?item=90.7774.27607.fa
برگشت به اصل مطلب