مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد- برنامه های بلندمدت
برنامه های بلندمدت مرکز نظارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/6/16 | 

برنامه های بلندمدت مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه خوارزمی

- طراحی مدل بلوغ پژوهش دانشگاه

- طراحی مدل 360 درجه ارزیابی واحدها

- طراحی مدل های آینده نگر مبتنی بر شبیه سازی

- طراحی پورتفوی پروژه های ارتقاء عملکرد دانشگاه

- احصاء فرآیندها و بهینه کاوی آنها

- تولید وانتشار مطالب علمی با نام دانشگاه خوارزمی

طراحی هوش کیفیت در دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد:
http://khu.ac.ir/find.php?item=91.5529.17978.fa
برگشت به اصل مطلب