مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
برنامه راهبردی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد:
http://khu.ac.ir/find.php?item=91.6078.32499.fa
برگشت به اصل مطلب