مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد- آموزش سامانه آموزش عالی
فیلم آموزشی سامانه آموزش عالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد:
http://khu.ac.ir/find.php?item=91.9613.22669.fa
برگشت به اصل مطلب