مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

:: تب انتصابات:
:: انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مدیریت - 1403/4/6 -
:: انتصاب سرپرست مدیریت گروه معارف اسلامی - 1403/3/23 -
:: انتصاب سرپرست مدیریت گروه جامعه شناسی - 1403/3/23 -
:: انتصاب سرپرست مدیریت امور دانشجویی - 1403/2/23 -
:: انتصاب سرپرست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات - 1403/2/4 -
:: انتصاب آقای دکتر جعفر جعفری به سمت مشاور معاونت اداری مالی و سرپرست مدیریت امور اداری و منابع انسانی - 1403/1/25 -
:: انتصاب آقای امین طاهریان بعنوان سرپرست مدیریت امور عمومی - 1403/1/25 -
:: انتصاب "معاون آموزشی، پژوهشی و امور بین‌الملل" دانشکده فیزیک - 1402/10/25 -
:: انتصاب "سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی" - 1402/10/25 -
:: انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه - 1402/9/20 -
:: انتصاب سرپرست مدیر امور پژوهشی دانشگاه - 1402/9/12 -
:: انتصاب دکتر هما محسنی کوچصفهانی به عنوان سرپرست مدیریت گروه علوم جانوری - 1402/8/24 -
:: انتصاب دکتر جوکار بعنوان رئیس انجمن قایقرانی دانشجویان پسر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور - 1402/6/18 -
:: انتصاب سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی - 1402/6/13 -
:: انتصاب دکتر رضا اکبریان به عنوان سرپرست دانشکده علوم مالی - 1402/6/12 -
:: انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مدیریت - 1402/4/10 -
:: انتصاب سرپرست مدیریت گروه علوم کامپیوتر - 1402/2/23 -
:: انتصاب مشاور فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1402/2/19 -
:: انتصاب مدیریت امور حقوقی دانشگاه - 1402/2/18 -
:: انتصاب سرپرست مرکز پژوهشی نفت - 1402/2/17 -