گرنت اساتید
اطلاعات خدمت
نام خدمت: گرنت اساتید
کد خدمت: 15
سامانه خدمت: سامانه گلستان
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم زهرا عسگری
ایمیل: asgari.z@khu.ac.ir
شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۰۷۰۹۰۳ داخلی 107 واتساپ: 09025200271

آیین نامه‌ها و سیاست‌های استفاده از خدمت:
 
♦ آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)
 
* چنانچه هزینه کرد مربوط به چاپ مقاله در نشریات معتبر وزارت علوم باشد ارسال پرینت صفحه اول مقاله چاپ شده با ذکر مشخصات مجله الزامی است.

* چنانچه هزینه کرد، مربوط به تسویه طرح پژوهشی می باشد، ارسال نامه پذیرش مقاله مسـتخرج از طرح، ضروری است. 

* چنانچه هزینه کرد مربوط به شرکت در همایش می باشد، ارسال گواهی حضور و ارائه مقاله همراه با سایر مدارک الزامی است.

* در صورتی که هزینه کرد، خرید کتاب باشد طبق ماده۴ بند ۴-۹ آیین نامه گرنت، مشروط به اهــدا به کتابخانه و دریافت و ارسال رسید کتابخانه. 

* چنانچه هزینه کرد مربوط به شرکت در کارگاه آموزشی باشد، ارسـال گواهی حضور و ارائه کارگاه همراه با سایر مدارک الزامی است.

* در خصوص خرید مواد مصرفی، آزمایشگاهی، سایرخدمات پژوهشی،ارائه فاکتور معتبر با نام دانشگاه و یا عضو هیأت علمی همراه با فرمهای تکمیل شده، کافی می باشد.(در تسویه گرنت، فاکتور با نام دانشجو قابل قبول نمی باشد).

* جهت تسویه گرنت با فرم خوداظهاری در هرسال، تکمیل فرم مربوطه طبق آیین نامه و قرارداد اعتبار پژوهانه، تا سقف تعیین شده در صورت وجود اعتبار پژوهشی و با رعایت ضوابط مربوطه الزامی است. 

* موارد مربوط به خرید کامپیوتر و لوازم جانبی و موارد غیر مصرفی آزمایشگاهی، با ارائه فاکتور دارای کد اقتصادی و منطبق با شرایط اعلام شده از سوی معاونت اداری و مالی، پس از انجام امور مالی و اخذ قبض اموال و ... از طریق دانشکده و ارسال مدارک به این حوزه قابل بررسی و اقدام می باشد. 

* یادآوری: کلیه فرم های مورد نیاز و مرتبط با موضــوع گرنت و آیین نامه مربوطه، در پرتال دانشگاه، لینک معاونت پژوهش موجود می‌باشد.


 
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA