پاداش مقاله اساتید
اطلاعات خدمت
نام خدمت: پاداش مقاله اساتید
کد خدمت: 140
سامانه خدمت: سامانه گلستان
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم سمیه حسنی
شماره تماس: 021-86070902-3 داخلی 108
شماره واتساپ: 09390298372

پرسش های مربوط به ثبت اطلاعات مقالات در سامانه جامع گلستان


۱- در قسمت تعریف همکاران نیاز به ثبت کلیه نویسندگان می باشد؟
بله. در قسمت تعریف همکاران، می بایست نام کلیه نویسندگان با رعایت ترتیب نام نویسندگان مطابق مقاله ثبت گردد. و در مقابل نام نویسنده مسئول مقاله، گزینه نویسنده رابط را انتخاب ( بله) نمایید.

۲- در قسمت تعریف همکاران مشخص کردن نوع همکاری الزامیست؟
در قسمت تعریف همکاران مشخص کردن نوع همکاری حائز اهمیت و دارای امتیاز است. دانشجوی دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه باید به درستی ثبت گردد؛ چنانچه نویسنده همکار از خارج از کشور باشد، انتخاب گزینه مناسب و مرتبط حائز امتیاز بالاتر می باشد.

۳- در مقالاتی که مستخرج از پایان نامه / رساله گزینه مستخرج از تز برای چه کسی انتخاب گردد؟
الزامیست گزینه مستخرج از تز فقط برای نام دانشجویی که مقاله از پایان نامه وی استخراج شده انتخاب گردد.(گزینه مستخرج از تز هیئت علمی خیر باشد در غیر اینصورت امتیاز پژوهشی به عضو محترم تعلق نمیگیرد)

۴-  آیا ثبت مقالات مشترک توسط یکی از نویسندگان کفایت می کند؟
مقاله می بایست فقط یکبار توسط یکی از نویسندگان مقاله، در سیستم گلستان ثبت گردد و نام کلیه نویسندگان همکار را به درستی و با عنوان همکاری عضو هیات علمی دانشگاه ثبت نماید. (بهتر است پس از ثبت مقاله به دیگر همکاران اطلاع دهید تا از ثبت مقاله تکراری خودداری گردد) در ثبت مشخصات مقاله الزامیست عنوان مقاله بطور دقیق مطابق با آنچه در مقاله چاپ شده است ثبت گردد. و ثبت صحیح کلیه اطلاعات دیگر مانند عنوان مجله ، سال چاپ ، شماره صفحه و ... الزامیست.

۷- نمایه نشریه ها را چگونه پیدا کنیم؟
-جهت دریافت نمایه نشریه میتوانیدبا استفاده از ISSN نشریه از سایت impactfactor.ir نمایه نشریه را بدست آورید.


موارد قابل توجه:
الف- مقاله در مرحله پذیرش قطعی مورد تایید نمی‌باشد (مگر در مواقع ضروری جهت گرفتن امتیاز در ترفیع )؛ مقاله حتماٌ در هنگام ثبت فعالیت در سیستم گلستان، قسمت مرحله چاپ باید گزینه چاپ شده انتخاب گردد. 

ب- فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی، در صورت دارا بودن تائید کارشناس پژوهشی دانشگاه، امکان انتخاب فعالیت برای ترفیع را امکان پذیر می سازد. چنانچه فعالیتی دارای تائید پژوهش باشد اما امکان انتخاب آن فعالیت وجود نداشته باشد احتمال مغایرت در محدوده زمانی ترفیع عضو هیات علمی و سال چاپ فعالیت پژوهشی وجود دارد. (تاریخ ترفیع با تاریخ فعالیت پژوهشی، همخوانی ندارد)

 
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA