توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت
1382/02/30
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی ارتباط فلسفه اجتماعی و فلسفه تربیت در آراء جان دیویی ودور کیم
مختار برزگرفرد
2
بررسی فلسفه ئوران کودکی و نقش داستان و قصه در رشد وپرورش روحیه فلسفی در کودکان
جواد فرزانفر
3
بررسیایجاد روحیه کاوشگری
ریحانه ماکویی
4
بررسی دیدگاههای فلسفی معلمان نمونه شهرستان بیرجند
علیرضا چهکندی نژاد
5
بررسیرابطه مهارتهای تفکر انتقادی با روابط انسانی در مدیران دوره ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان شهرستان شفت
مجید فرختار
6
بررسی رابطه دموکراسی و تربیت از دیدگاه نظریه پرداز ان پست مدرن
فریدون بابایی توسکی
7
بررسی فلسفه ارزشیابی آموزش و اشارات آن برای مولفه های برنامه درسی
جواد نظام دوست
8
تبیین فلسفهی آموزش زبانهای خارجی بر بنیاد نظریه ی کاربرد شناسی جهانی وکنش ارتباطی و تحلیل وضعیت آموزش زبانهای خارجی در ایران بر بنیاد آن
ناصرالدین علی تقویان
9
بررسی فلسفه تدریس معلمی بر مبنای دیدگاه فیلسوفان تحلیلی
اعظم مروتی
10
بررسی معرفت شناسی فیلم و اشاره های آن برای بهره گیری از فیلم در فرآیند دست یابی به آگاهی
مظهر بابائی
11
نقد فلسفه هنر در برنامه درسی فلسفه برای کودکان با تاکید بربرنامه سوکی و راهنمای آموزشی آن
سکینه نقی پورخاناپشتانی
12
نقش بازی در پرورش تفکر کودکان از منظر فلسفه دوران کودکی
مطهره محمودی میمند
13
بررسی فلسفه سیاست و ارتباط آن با تربیت سیاسی با تاکید بر آراهانا آرنت
حامد شمایلی
14
بررسی چگونگی استفاده از داستانهای شاهنامه در برنامه درسی فلسفه برای کودکان
علی حمیدی
15
بررسی مبانی رویکرد اسکار بر نیفیه در فلسفه برای کودکان
راضیه خادم الحسینی
16
بررسی نقش برنامه آموزش فلسفه برای کودکان به منظور تهیه برنامه ای ( محتوی و راهنمای آموزشی ) برای بهبود توانایی خواندن و نوشتن در دوره ی ابتدایی
محمدحسن حیدری
17
تبیین فلسفه دوران کودکی در شعر معاصر ایران
لیلی فرج زاده
18
بررسی نحوه ارزشیابی دربرنامه درسی تفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی دربرنامه فلسفه برای کودکان
مصطفی بیگدلو
19
بررسی شیوه بکارگیری برنامه فلسفه برای کودکان در آموزش حفاظت محیط زیست
عباس ایزدی
20
بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک با تاکید به حقوق تربیتی کودک در نظام آموزشی ایران
معصومه امیری
21
بررسی تربیت شهروندی دردوران ژست مدرنیسم با تاکید بر دیدگاههای لیوتار و دریدا و نقد اشارات آن برای آموزش شهروندی در ایران
زهرا پارساییان
22
تبیین فلسفه آزادی تربیتی بر مبنای واکاوی نظریه ازادی هایک ویررسی تنگناها وافق های آن برای نظام آموزشی ایران
محبوبه موسیوند
23
بررسی آرائ فلسفه ی تربیتی ژیرو و اشارات آن برای برنامه درسی
مهرداد احمدی چادگانی
24
تبیین نسبت فلسفه برای کودکان و فلسفه یادگیری انسان با تاکید بر دیدگاه وینچ
غلامحسن پناهی
25
تبیین مشاوره فلسفی بر مبنای فلسفه تحلیلی و پیشنهاد چارچوبی برای آموزش آن
مریم پورآقا
26
تحلیل نقش معلمان در تربیت شهروند دمکراتیک در ایران بر اساس برنامه تربیت معلم
عبدالعلی حسینقلی پوربنوارناظر
27
مطالعه تطبیقی مهارتهای زندگی در برنامه فلسفه برای کودکان و برنامه درسی تفکر و سبک زندگی
زهرا محمدزاده پیش بیجاری
28
استنباط فلسفه آموزش علوم تجربی بر بنیاد فلسفه علم بر آمده از نظریه پیچیدگی
پروین بازقندی
29
تبارشناسی مفهوم دانش آموزنخبه درآموزش و پرورش با تاکید بر آموزش و پرورش معاصر ایران
شهداد عبداللهی خانقاه
30
بررسی نظام ارزشیابی آموزشی بر بنیاد نظریه انتقادی با تاکید بر آراء ژیرو و اپل
خسرو بستان
31
بررسی روابط بین استاد و دانشجو و ساخت شکنیآن در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهدی یوسفی
32
ارزیابی فلسفی نقش برنامه فلسفه برای کودکان در پرورش سواد رسانه ای دانش اموزان دوره ابتدایی
سمیه کیارسی
33
تحلیل تطبیقی برنامه درسی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم با برنامه فلسفه برای کودکان
نفیسه شهیداول
34
تبیین مولفه­های تربیت شهروندی مبتنی بر رویکرد آموزشی فلسفه برای کودکان
ندا زیتونی
35
تحلیل بیانیه‌ی فلسفه‌ی تدریس دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و ارائه‌ی چارچوب مناسب جهت ارتقاء آن
محمدحسین صفایی
36
تحلیل محتوای آثار نوجوان احمدرضا احمدی به منظور استفاده در برنامه فلسفه برای کودکان
دنیا یارمحمدی
37
فلسفه درون ماندگاری بر مبنای رویکرد دلوز و پیشنهاد الگوی از آن برای روش شناسی پژوهش های فلسفه آموزش و پرورش
فرهاد بامداد
38
طراحی واعتبار بخشی الگوی برنامه درسی فلسفه برای کودکان در دوره اول متوسطه ایران
الهام صابری
39
تبیین فلسفه خواندن و نوشتن مبتنی بر برنامه فلسفه برای کودکان و پیشنهاد فلسفه برنامه درسی خواندن و نوشتن در دوره ابتدایی
رئوف احمدی
40
تبیین الگوی مفهومی تربیت جنسی در فضای مجازی بر بنیادریکرد فلسفه برای کودکان
زینب بیرانوند
41
تبیین فلسفه پرورش تفکر مراقبتی درفضای مجازی بر بنیاد فلسفه طبیعی ،فرهنگی و چند ارزشی فناوری
هاجر کوهی اصفهانی
42
بررسی مفهوم هتروتوپیای سایبری در آموزش با ریوکرد تحلیل گفتمان فوکویی
سونیا خدابخش کهرلایی
43
پیشنهاد چارچوبی برای تربیت شهروندی کودکان مهاجر افغان مدارس ایران بر اساس بنیاد فلسفه برای کودکان
مینو غلامحسین
44
واکاوی هستی شناسانه رویکردهای مختلف در فلسفه زندگانی به منظور ترسیم اهداف تعلیم وتربیت
مژگان کرد
45
تحلیل انتقادی شاخصه های عدالت آموزشی درگفتمان های بعد از انقلاب
فهیمه اکبرزاده
46
تدوین محتوای داستانی آموزش صلح بر اساس رویکرد های فلسفی در چارچوب فلسفه برای کودکان
سعید سمیعی مدانی
47
ترسیم اشاراتی برای فلسفیدن کودکان بر بنیاد هرمنوتیک پل ریکور
مهرنوش امینی
48
تعیین الگوی مفهومی تربیت جنسی در فضای مجازی بربنیادرویکرد فلسفه برای کودکان
زینب بیرانوند
49
تحلیل تطبیقی مولفه های زبان آموزی در رویکردهای فلسفه برای کودکان لیپمن برنی فیه
الهام مبینی
دروس ترم جاری
722 - مربیان بزرگ - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
724 - روش های تحقیق - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
001 - روشهای تحقیق درعلوم تربیتی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
001 - روشهای تحقیق درعلوم تربیتی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
708 - اموزش وپرورش تطبیقی پیشرفته - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
704 - روشهای تحقیق درعلوم تربیتی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
704 - روشهای تحقیق درعلوم تربیتی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
708 - اموزش وپرورش تطبیقی پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
704 - روشهای تحقیق درعلوم تربیتی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
704 - روشهای تحقیق درعلوم تربیتی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
705 - سیرآرا تربیتی غرب - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
705 - سیرآرا تربیتی غرب - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
280 - آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
266 - اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
089 - معرفت شناسی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
094 - فلسفه علم روانشناسی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30