توصیف مختصر
مرتبه علمی: استاد روانشناسی بالينی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی


آدرس تهران: خيابان شهيد مفتح، پائين تر از سميه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی، گروه روان شناسی  بالينی

آدرس کرج: ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی، گروه روان شناسی بالينی

 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی روانشناسی بالینی
تبریز
تبریز
ایران
1374
2
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
علوم پزشکی ایران
تهران
ایران
1379
3
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
تهران
ایران
1385/07/12
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
1
ترکی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تدوین، اعتباربخشی و پیامدسنجی درمان‌های روانشناختی متمرکز بر فرایندهای فراتشخیصی
2
بررسی مکانیزم‌ها و فرایندهای درمانبخش در روان درمانی مبتنی بر شواهد
3
فرایندهای بنیادی و فراتشخیصی دخیل در ایجاد و تداوم اختلال‌های هیجانی و رفتاری
4
استانداردسازی آزمون‌ها و ابرازهای بالینی برای ارزیابی و سنجش فرایندهای بنیادی و فراتشخیصی
5
پیشگیری و درمان اعتیاد و رفتارهای اعتیادآور
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مقایسه اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مبتنی بر مهارتهای مقابله ای ودرمان نگهدارنده با متادون در بهبود عوامل شناختی و......
طاهره قربانی
2
بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر شادکامی کیفیت زندگی و تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم
طاهره مهدوی حاجی
3
اثر آموزش مهارتهای زوج برابعاد رضایت زناشویی وباورهای ارتباطی زوج های جوان
فرزانه طیرانی نجاران
4
رابطه باورهای فراشناختی وهیجانات منفی بااستفاده آسیب زا از اینترنت دردانشجویان
مقصود ظفرپناهی زارعی
5
اثر بخشی درمان فراشناختی در میزان علایم افسردگی و افکار خود کشی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی
ریحانه درگاهیان
6
مدل ساختاری نشانگان افسردگی تز جمعیت غیر بالینی : نقش باورهای فراشناختی ونشخوار فکری
نیلوفرالسادات سیدپورمند
7
اثر بخشی برنامه توانمند سازی روانی - اجتماعی بر عوامل خطر ساز وحفاظت کننده مصرف مواد وکاهش رفتارهای پر خطر نوجوانان در معرض خطر
فرید اسیابانی
8
پیش بینی کننده های شناختی وفراشناختی اظطراب در جمعیت نوجوانان
بیان قادری
9
کار آمدی آموزش توجه در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی
ریحانه شیخان
10
منابع تاب آوری در نوجوانان در معرض خطر : نقش متغیرهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی
فاطمه بی جن خان
11
کار آمدی درمان شناختی در برابر درمان شناختی - رفتاری در اختلال وسواسی - اجباری از نوع شست وشو
فاطمه آیت مهر
12
مدل شناختی اضطراب در بیماران سرطانی : نقش عدم تحمل ابهام ، اجتناب شناختی ، نگرانی و فراشناخت
شکوه اثنی عشری اصفهانی
13
اثر برنامه آموزش زایمان و فرزند پروری بر ذهن آگاهی در مولفه های روان شناختی مرتبط با اضطراب بارداری و رضایت زناشویی زنان باردار
مهناز سربندی فراهانی
14
نقش باورهای مذهبی در علایم وسواسی اجباری : اثر واسطه ای باورهای فراشناختی ، باورهای آمیختگی مسئولیت پذیری وراهبردهای کنترل فکر
سامان صادق پورشیخان
15
استرس ادراک شده و وابستگی به مواد در زنان : نقش واسطه ای معنویت ، حس انسجام و راهبردهای تنظیم هیجان
معصومه فرنام نیا
16
مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر طرح واره هیجانی ( ) و درمان فراشناختی ( ) در علائم اضطراب ، نگرانی ، طرح واره هیجانی و درمان فراشناختی مرتبط با نگرانی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر ( )
محمد خالقی
17
نقش تشخیصی ترس از ارزیابی مثبت و منفی ، کمال گرایی و توجه به خود در اضطراب اجتماعب و پرخوری عصبی
سمانه قدمپور
18
مقایسه تحریف های شناختی ، مشکلات نظم جویی هیجانی بیماران مبتلا به شخصیت مرزی ، اختلال دو قطبی I و افراد بهنجار
وحید صبری
19
اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در نشخوار فکری ، افسردگی و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با پیمان شکنی همسر
آزاده پرواسی
20
نقش مهارت های ذهن آگاهی ، تنظیم هیجان و حساسیت به اضطراب در اضطراب اجتماعی نوجوانان بهالگوی روابط ساختاری مهارت های ذهن آگاهی ، تنظیم هیجان و حساسیت به اضطراب اجتماعی نوجوانان
مرضیه اسماعیلیان
21
مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک وبازی درمانی کودک محور درعلائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان دبستانی و خود کار امدی والدین
آیدا مقصودی
22
روابط ساختاری ویژگی های شخصیتی ، حمایت اجتماعی ادراک شده ومهارت های ذهن آگاهی با میزان درد تجربه شده توسط بیماران سرطانی
الهه سادات رضوی زاده
23
نقش واسطه ای راهبردهای هیجان دررابطه بین باورهای فراشناختی وسبک های دلبستگی با رفتارهای پرخطر فرزندان نوجوان جانبازان اعصاب وروان
نسیبه یزدان پناه سعیدآبادی
24
نقش ارزشهای شخصی پذیرش وراهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در صمیمیت زناشویی زنان متاهل
الهه اسلامی باب جستی
25
اثر بخشی آموزش مادران مبتنی بر رویکرد آدلر _ دریکورس بر بهبود تعامل والد - کودک و کاهش علایم اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان دبستانی
فایزه سفید
26
بررسی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اضطراب اجتماعی در پیش بینی استفاده‌ی آسیب‌زا از فضای مجازی در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی
علی عظیمی
27
کاربرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در اختلال وسواس فکری و عملی کودکان (مطالعه تک موردی
پری ناز طیبی نایینی
28
نقش تصویربدنی ، حساسیت به طرد ، تنظیم هیجان و نظارت فراشناخت دراصطراب اجتماعی نوحوانان
سعید یعقوبی کارنامی
29
نقش تشخیصی خودپنداره ضمنی ، شناخت اجتماعی ضمنی و تنظیم هیجان ضمنی در اختلالات شخصیت خوب (ب)
آیدا محمودی
30
نقش راهبردهای تنطیم هیجان و سبک دلبستگی مادران درمشکلات درون ریز وبرون ریز نوجوانان
زهره کاظمی
31
انطباق استاندارد سازی و بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون دلبستگی و نگرانی در جمعیت کودکان ایرانی
فتانه ارجمندفیروزکوهی
32
نقش باورهای فراشناختی ، عدم تحمل بلاتکلیفی و حل مساله اجتماعی درپیش بینی نگرانی نوجوانان
سعید افروزپور
33
بررسی تاثیر هیجان موسیقی لوندرتاون و نسخه تغییر فرکانس یافته این موسیقی در کودکان پسر 10 تا 12 ساله
ژاله محمدعلی پور
34
اثربخشی برنامه آموزش تعامل والد – فرزند در مشکلات رفتاری و عملکرد والدین و نوجوان دارای مشکلات برون ریزی شده
امید امامی
35
نقش تشخیص کمال گرایی ، عاطفه منفی و تنظیم هیجان در زنان دارای اضافه وزن مبتلا به پرخوری افراطی و زنان فاقد اختلال پرخورد
فرشته کردی نژاد
36
" راهبردهای تنظیم هیجان و کنترل شناختی در افراد افسرده دارای افکار خودکشی(با و بدون سابقه اقدام به خودکشی)
حامد عبداله پوررنجبر
37
رابطه طرحواره های ناکارامد والدین با نظریه ذهن ومهارتهای اجتماعی در دختران ده ساله
هانیه زائررضائی
38
نقش شناخت های بیماری و ارتباط پزشک- بیمار در تبعیت درمانیِ بیماران مبتلا به فشارخون بالا: یک مطالعه آمیخته
محمدرضا نیک فرجام
39
ارزیابی مدل زیستی - روانی - اجتماعی - سازگاری با سرطان پستان
معصومه موحدی
40
مدل یابی عوامل روانشناختی موثر در پایداری کاهش وزن . نقش خود کارآمدی، سیستم انگیزشی خویشتنداری غذایی ، انتظامات مرتبط با کاهش وزن ، تصویر بدنی و تنظیم هیجان
مریم رمضانی
41
مدل ساختاری بهره وری پرستاران . نقش خستگی ناشی از شفقت و فرسودگی شغلی و استرس ثانویه بانقش تعدیل کنندگی راهبردهای تنظیم هیجان و میانجی گری خود مرابقتی
سارا حسن کلهری
42
اثربخشی برنامه تقویت خانواده (SFP) در تاب‌آوری و عوامل محافظ و خطر فردی و خانوادگی نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر در شهر کرمانشاه
مسعود پایدار
43
نقش واسطه‌ای شفقت به خود و تحمل پریشانی در رابطه بین علائم افسردگی و درد‌‌‌‌‌‌ ادراک شده در بیماران با درگیری دیسک کمری
سارا جوادی
44
مولفه های شناختی وهیجانی نگرانی نقش مستقیم وغیر مستقیم باورهای مثبت و منفی درباره نگرانی ، انعطاف پذیری هیجانی و سبک های عاطفی
فاطمه قزلو
45
پیش­بینی اهمال‌کاری بر اساس مؤلفه‌های انعطاف­پذیری روان‌شناختی، آمیختگی شناختی و ارزش‌های شخصی
مژگان نیری پور
46
بررسی نقش تشخیصی و فراتشخیصی ابعاد چندگانه تحمل پریشانی در اختلال افسردگی اساسی ، اختلال اضطراب فراگیر و اختلال استرس پس از سانحه
هنگامه علی مددی
47
انطباق فرهنگی پروتکل ماتریس درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی برای رفتارهای متربط با سلامت درجامعه ایرانی و بررسی اثر بخشی اولیه پروتکل انطباق یافته درمبتلایان با چاقی
سامان نونهال
48
مدل فراتشخیصی پریشانی روان شناختی (افسردگی و اضطراب) در دانشجویان نقش طرحواره های هیجانی، تاب آوری و انعطاف پذیری شناختی
آرمیتا فروتن
49
طراحی و آزمون مدل سلامت جنسی مبتنی بر مولفه های شخصیتی،فیزیولوژیکی، شناختی، هیجانی و بین فردی
سیمین قبادزاده
50
مدل فراتشخیصی افسردگی و اضطراب: نقش عاطفه منفی، بد تنظیمی هیجانی، افکار تکرار شونده منفی و بی اعتبار سازی هیجانی
فراز عطار
51
الگوی روابط ساختاری فعالیت سیستم‌های مغزی-رفتاری، بدتنظیمی هیجان، هیجان‌خواهی و بازگشت مجدد به مصرف مواد در مردان سوء مصرف‌کننده
عیسی نقی زاده قزل احمد
52
رابطه ساختاری اختلال بدریخت انگاری بدن با طرحواره های ناسازگار اولیه و بی اعتبار سازی هیجانی ادارک شده با تاکید برنقش واسطه‌ای فراشناخت، تصویر بدن و تحمل پریشانی
فاطمه خوشینی
53
بررسی مکانیسم اثر درمان شناختی - رفتاری کلاسیک با درمان مبتنی بر کار آمد هیجان در سازگاری روانشناختی زنان مبتلا به سرطان بر اساس نقش انعطاف پذیری هیجانی و شناختی ، عمل مبتنی بر ارزش ها و ادراک بیماری
مریم مظلوم
54
نقش میانجی یا تعدیل کنندگی فراشناخت های مرتبط با خواب ، تنظیم هیجان وسبک شناختی بافنده درارتباط بین روان رنجوری وکیفیت خواب دردانشجویان
الهه زمانی
55
مدل یابی خودمدیریتی بیماری دیابت در نوجوانان و طراحی مقدماتی پروتکل مبتنی بر آن
پرستو امیری
56
نقش تشخیصی ابعاد چندگانه تحمل پریشانی،فراشناخت،هیجان خواهی و بی نظمی اجتماعی ادراک شده در مصرف کنندگان متاآمفتامین،تریاک و الکل
مائده شاه بهرامی
57
رابطه ساختاری ابعاد سرشت ومنش با باورهای ناکارآمد مرتبط با وسواس در نوجوانان، نقش تعدیل کننده ابعاد فرزندپروری والدین
مهسا رحیم پور
58
نقش تشخیصی طرحواره های ناسازگار اولیه ، دشواری در تنظیم هیجان ، عدم تحمل پریشانی و بی اعتبارسازی هیجانی ادراک شده در افراد دچار اختلال شخصیت مرزی، اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی
طناز عالی پور
59
بررسی نقش تعدیل کننده و واسطه ای نشخوار فکری و حساسیت اضطرابی در رابطه بین فراشناخت ها و کیفیت خواب در جمعیت عمومی
پریا زمانی
60
مقایسه کار آیی آموزش چند مثالی آموزش شناختیو مراقبه عشق - مهربانی برکارکردهای اجرایی بهزیستی روان شناختی سالمندان
امیر اعتمادی شمس آبادی
61
مفهوم پردازی اعتیاد به روابط عاطفی ارائه یک مدل کیفی
سمیراسادات رسولی
62
ارتباط ساختاری طرحواره‌‌های هیجانی با اختلال‌‌های هیجانی در جمعیت بالینی: نقش میانجی تحمل پریشانی چندبعدی
ساره رضازاده میرصادقی
63
مدل تحلیل تشخیصی اعتیاد دارویی (وابستگی به ماریجوانا) با اعتیاد رفتاری(استفاده آسیب رسان از اینترنت) بر اساسمؤلفه های شناختی، هیجانی و روانی اجتماعی
محمدحسین بهادری
64
روابط ساختاری رفتارهای مرتبط با سلامت قلب در جمعیت عمومی و ارزیابی مقدماتی مداخله مبتنی بر مدل در واکنش-های قلبی عروقی، رفتارهای مرتبط با سلامت قلب، تنظیم هیجان و خودشفقتی
احمد امیری پیجاکلایی
65
مدل ساختاری سایبرکندریا بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، فراشناخت‌ها و سوگیری‌های شناختی مرتبط با سلامت و بد تنظیمی هیجانی: طراحی و ارزیابی پروتکل مبتنی بر مدل
محمد نصیری
66
ارتباط ساختاری فراشناخت های مرتبط با سلامت و پریشانی روان شناختی در افراد مبتلا به کرونا، نقش واسطه ای کارآمدی هیجانی و تاب آوری روان شناختی
مهدی قدرتی میرکوهی
67
ارتباط ساختاری معنویت با رشد پس از آسیب: بررسی نقش میانجی تنظیم هیجان، خود شفقتی و انعطاف پذیری روانشناختی
زهرا پائیزی
68
رابطه ساختاری کمال گرایی با افکار خودکشی: نقش میانجی ابعاد تحمل پریشانی و نشخوار تحلیلی
شکیبا زینلی زاده
69
تدوین مدل روان شناختی خود معاینه گری سرطان پستان، در زنان ایرانی و بررسی اثر بخشی اقدام پیشگیرانه مبتنی بر آن
غلام حسین ادب
70
عدم تحمل بلاتکلیفی
زینب شهاب زاده
71
ارتباط ساختاری ابعاد چندگانه تحمل پریشانی و فراشناخت ها با رفتارهای ایمنی بخش در اضطراب سلامتی؛ میانجی گری افکار تکرار شونده منفی و بدتنظیمی هیجان
زینب شهاب زاده
72
نقش تشخیصی شاخص های هیجانی،شناختی و بین فردی رورشاخ در بیماران مرزی،دوقطبی و اسکیزوافکتیو
احسان غفوری
73
ارتباط ساختاری هیجان طلبی و اجتناب تجربه ای با رفتارهای خود آسیب رسان: نقش میانجی گری اعتیاد به تلفن هوشمند
نغمه غنی لو
74
نقش تشخیصی شاخص های هیجانی،شناختی و بین فردی رورشاخ در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی،اسکیزوافکتیو و دوقطبی نوع یک:تحلیل تابع شناختی
احسان غفوری
75
مدل ساختاری سایبرکندریا بر اساس ویژگی های شخصیتی، فراشناخت ها و سوگیری های شناختی مرتبط با سلامت و بد تنظیمی هیجان: طراحی و ارزیابی پروتکل مبتنی بر مدل
محمد نصیری
76
پیش بینی کننده های شناختی،فراشناختی،انگیزشی،و هیجانی_ شدت استفاده آسیب رسان از بازی های ویدیویی آنلاین_ در افراد وابسته به بازی های آنلاین
نیما محمدعلیها
77
تدوین مدل روان شناختی خود معاینه گری پستان، در زنان ایرانی: یک مطالعه ترکیبی
غلام حسین ادب
دروس ترم جاری
890 - آسیب شناسی روانی با تاکید بر فرهنگ - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
697 - کارورزی (روانشناسی بالینی) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
866 - کارورزی در روانشناسی سلامت - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
873 - مداخله روانی در درمان بیماری های - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
895 - روشهای نوین درمانهای شناختی-رفتاری - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
796 - کارورزی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00