علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تست های نسبیت عام با اجرام اختر فیزیکی
دروس ترم جاری
221 - مکانیک تحلیلی 2 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
221 - مکانیک تحلیلی 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30
206 - فیزیک پایه2 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
206 - فیزیک پایه2 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
300 - تاریخ وفلسفه علم فیزیک - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
300 - تاریخ وفلسفه علم فیزیک - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
302 - پروژه فیزیک - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
206 - فیزیک پایه2 - روز: دوشنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
221 - مکانیک تحلیلی 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30