ورود به پنل کاربری
امیر صفاری
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

دکتری رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران

عنوان رساله دکتری:

"قابلیت‌ها و محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی کلان شهر تهران به منظور توسعه و ایمنی"

به راهنمایی آقای دکتر ابراهیم مقیمی و مشاوره آقایان دکتر مجتبی یمانی و دکتر حسین محمدی

 به عنوان اثر برتر در دومین جشنواره برترین‌های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری  شهرداری تهران سال 1387

استاد نمونه سال 1392 دانشگاه خوارزمی

Ph.D. in physical geography, Geomorphology, Tehran University.

Thesis Title: Geomorphological susceptibilities and restrictions of Tehran metropolis for development and safety

Associate Professor in Geomorphology

بیوگرافی

تحصیلات:

دکتری رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران

عنوان رساله دکتری:

"قابلیت‌ها و محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی کلان شهر تهران به منظور توسعه و ایمنی"

به راهنمایی آقای دکتر ابراهیم مقیمی و مشاوره آقایان دکتر مجتبی یمانی و دکتر حسین محمدی

به عنوان اثر برتر در دومین جشنواره برترین‌های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری  شهرداری تهران سال 1387

استاد نمونه سال 1392 دانشگاه خوارزمی

Ph.D. in physical geography, Geomorphology, Tehran University.

Thesis Title: Geomorphological susceptibilities and restrictions of Tehran metropolis for development and safety

Associate Professor in Geomorphology

عناوین دروس آموزشی

مقطع کارشناسی :

مبانی ژئومورفولوژی، مبانی زمین شناسی، ژئوموفولوژی ایران، ژئومورفولوژی شهری، ژئومورفولوژی کاربردی، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی، مبانی هیدرولوژی، مبانی ‌سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، جغرافیای خاکها، فناوری اطلاعات (IT)، نقشه خوانی.

B.SC. Courses

Basic geomorphology, Basic geologyGeomorphology of IranUrban geomorphologyApplied geomorphology, Application of geomorphology in environmental planningBasic hydrologyGeographic information systemSoils geographyInformation technologymap reading

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

ژئومورفولوژي و مديريت مناطق كارستيك، ژئومورفولوژی و مدیریت محیط، روش‌ها و تکنیک‌ها در ژئومورفولوژی، جغرافیا، محیط و ایدئولوژی، آب شناسی کارست، آب شناسی سطوح زیرزمینی، مدیریت منابع آب با تاکید بر ایران، ژئومورفولوژي شهري با تاكيد بر ايران، ژئومورفولوژي کواترنر ايران، ژئومورفولوژي و دفاع غیرعامل، ژئومرفولوژي در ارزيابي مخاطرات زمين.

M.SC. & PH.D. Courses

Geomorphology and karst area management, Geomorphology and environmental management, Trends and techniques in Geomorphology, Geography, environment and ideology, Karst hydrology, Groundwater hydrology, management of water resource with emphasis on Iran, Urban geomorphology with emphasis on Iran, Quaternary geomorphology of Iran, Geomorphology and inactive defense, Geomorphology in land hazards evaluation

زمینه‌های پژوهشی

مدل‌سازي ژئومورفولوژيكي، مخاطرات ژئومورفولوژيكي، ژئومورفولوژي در برنامه‌ریزی شهري، سيستم اطلاعات جغرافيايي،  ژئومورفولوژی کارست و منابع آب، پدافند غیرعامل، ژئومورفولوژی کواترنر.

Research Interests

Geomorphological modeling, Geomorphological hazards, Application of geomorphology in urban, planning, Geographic information system, karst geomorphology and water resource, Quaternary geomorphology.

آثار پژوهشی(مقالات، همایش و طرح پژوهشی)

1- ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعه شهری و آسیب پذیری ناشی از زمین لغزش در دامنه های کوهستانی کلان شهر تهران، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای طبیعی (علمی- پژوهشی)، شماره 67 بهار 1388.

2- کشف جرم از منظر علوم زمین قانونی، فصلنامه دانش انتظامی (علمی- پژوهشی)، سال 11 شماره 4 زمستان 1388.

3- ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعه شهری در قلمروی حوضه های زهکشی سطحی، مطالعه موردی کلان شهر تهران، فصلنامه مدرس علوم انسانی (علمی- پژوهشی)، دوره 14 شماره 1 بهار 1389.

4- نقش عوارض ژئوموفولوژیکی در قاچاق مواد مخدر از مرزهای جنوب شرق کشور، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی (علمی- پژوهشی)، سال 5 شماره 3 پاییز 1389.

5- ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی (مطالعه موردی منطقه 3 تهران)، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی(علمی- پژوهشی)، جلد 17 شماره 20 بهار 1390.

6- بررسی نقش مدیریت بحران در كاهش آسيب پذيري ناشي از زلزله در مناطق شهري، مطالعه موردی منطقه 2 تهران، یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران با محوریت برنامه پنجم توسعه کشور، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1390.

7- تحلیل توسعه کاربری‌های شهری در مناطق لغزشی با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی حوضه رود ـ دره فرحزاد)، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی(علمی- پژوهشی)، جلد 19 شماره 22 پاییز 1390.

8- راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه گیلارلو شهر گرمی، اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، دانشگاه آزاد نجف‌آباد، اسفند 1390.

9- انسداد مرزهای جنوب‌ شرق ‌کشور و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان، فروردین 1391.

10- امکان‌سنجی ‌توسعه ‌گردشگری ‌در شهر مرزی بانه در چارچوب مدل استراتژیک(SWOT)، همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان، فروردین 1391.

11- ارزیابی و مکان‌یابی جهات توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل منطق فازی مطالعه موردی: شهر دیواندره، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علمی- پژوهشی)، جلد 20 شماره 23 فروردین 1391.

12- جایگاه مطالعات ژئومورفولوژیکی در مدیریت توسعه کلان شهر تهران، دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژیکی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، اردیبهشت 1391

13- ارزیابی ژئومورفولوژیکی قابلیت کشاورزی و تحلیل وضعیت فعلی کاربری اراضی با استفاده از RS و GIS مطالعه موردی: دشت تبریز، پنجمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه تبریز، مهر 1391.

14- گنبدهای نمکی چالشی برای منابع آب منطقه خلیج فارس، دومین همایش سراسری جغرافیا؛ توسعه، دفاع و امنیت. دانشگاه جامع امام حسین(ع)، آذر 1391.

15- شناسایی پهنه هاي مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علمی- پژوهشی)، شماره 26 پاییز1391.

16- ارزیابی فعالیت های انسانی بر کارست های منطقه چالوس - تنکابن، اولین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی با عنوان ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان(فرصت‌ها و محدودیت‌ها)، اسفند 1391.

17- تاثیر فرسایش یخچالی بر حرکات دامنه ای(ریزش) مطالعه موردی دامنه شمالی قله دماوند، اولین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی با عنوان ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان(فرصت‌ها و محدودیت‌ها)، اسفند 1391.

18- مخاطرات ژئومورفولوژیکی کلان شهر تهران، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، اسفند 1391.

19- مقایسه مدل نسبت فراوانی و توابع عضویت فازی در پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی: جاده ارتباطی مریوان-سنندج، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی (علمی- پژوهشی)، شماره 4 زمستان 1391.

20- تحلیل مخاطرات زیست محیطی و راهبردهای مدیریت پسماند در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان اجارود مرکزی، شهرستان گرمی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی (علمی- پژوهشی)، سال دوم، شماره 3، بهار 1392.

21- ارزيابي نسبي فعاليت‌هاي زمين‌‌ساختي بخش علياي حوضه آبخيز كنگير( ايوان غرب) با استفاده از شاخص‌هاي ژئومورفيك مجله جغرافیا و آمایش شهری – منطقه‌ای (علمی- پژوهشی)، سال سوم، شماره 7، تابستان 1392

22- تحلیل و ارزیابی آسیب‌پذیری‌های لغزشی در پهنه‌های کوهستانی کلان شهر تهران با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌ گیری چند معیاره در سیستم اطلاعات جغرافیایی، طرح پژوهشی، دانشگاه خوارزمی، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، شهریور 1392.

23- برآورد و پهنه­ بندی رواناب ناشی از بارش‌های حداکثر 24 ساعته با استفاده از مدل SCSCN (حوضه سد یامچی اردبیل)، فصلنامه جغرافیا نشریه بین المللی انجمن جغرافیایی ایران (علمی- پژوهشی)، سال یازدهم، شماره 38، پاییز 1392.

24- بررسی عوامل موثر بر رخداد زمین لغزش در ایران بر پایه دیدگاه  فراتحلیل، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، آبان 1392.

25- مقایسه مدل های آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور اردبیل - آستارا، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، آبان 1392.

26- طبقه بندی مورفولوژی خندق ها و تاثیر آن در روند تغییرات و خطر پذیری فرسایش خندقی مطالعه موردی: حوضه دشت کهور استان فارس، دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، اسفند 1392.

27- توسعه ژئوتوریسم روستایی با رویکرد گردشگری پایدار مطالعه موردی: شهرستان خلخال استان اردبیل، دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، اسفند 1392.

28- طبقه بندی الگوی رودخانه ای بر اساس روش راسگن مطالعه موردی: رودخانه نعمت آباد استان همدان، دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، اسفند 1392.

29- پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش به روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های گسسته در حوضه رودخانه ماربر، فصلنامه پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی (علمی- پژوهشی)، شماره 3 زمستان 1392.

30- پهنه بندی اکوتوریسم استان اردبیل با استفاده از منطق فازی، همایش علوم جغرافیایی ایران 93، دانشگاه تهران، موسسه جغرافیا، اردیبهشت 1393.

31- کاربرد ژئوموفولوژی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های شهری و روستایی، مطالعه موردی: شهر اراک، همایش علوم جغرافیایی ایران 93، دانشگاه تهران، موسسه جغرافیا، اردیبهشت 1393.

32- ژئومورفوتوریسم، رویکردی نو در توسعه گردشگری و پایداری ژئومورفوسایت‌ها، همایش ملی گردشگری معاصر؛ فرصت ها، چالش ها و راهکارها، دانشگاه شیراز، خرداد 1393.

33- تبیین تحولات پالئوهیدروژئومورفولوژی منطقه کوهدشت، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علمی- پژوهشی)، سال 14 شماره 33 تابستان 1393.

34- پایداری محیط در ژئوسیستم‌ها با رویکرد به مخاطرات و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای (مطالعه موردی: سیستم دریاچه ای ارومیه)، فصلنامه دانش مخاطرات (علمی- پژوهشی)، دوره 1، شماره 1 پاییز 1393.

35- پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP مطالعه موردی: شهرستان دیر، اولین همایش ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران، دانشگاه آزاد زاهدان، آبان 1393.

36- ارزيابي توانمندي ژئومورفوسايت هاي گردشگري در پايداري و مديريت مناطق كارستيك(مطالعه موردي: غارچال نخجير، استان مركزي)، فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا (علمی- پژوهشی)، سال 4 شماره 14 تابستان 1393.

37- تحليل و ارزيابي آسيب پذيري لغزشي در پهنه هاي كوستاني كلان شهر تهران، فصلنامه تحليل فضايي مخاطرات محيطي (علمی- پژوهشی)، سال 1، شماره پیاپی 3 ، پاییز 1393.

38- پهنه بندي پتانسيل سيلخيزي با استفاده از تلفيق مدل هيدرولوژيكي CN و AHP در محيط GIS مطالعه موردي: حوضه رودخانه بالخلو، فصلنامه جغرافياي طبيعي (علمی- پژوهشی)، سال 7، شماره 25، پاییز 1393.

39- نگرشي بر جايگاه انطباق حوضه‌هاي زهكشي و الگوهاي تقسيمات‌ كشوري در مديريت محيط (بازنگري در فرايند تقسيمات كشوري با رويكرد مديريت بحران آب)، سومين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و بحران آب، تهران، اسفند 1393.

40- مكان يابي عرصه هاي مناسب پخش سيلاب جهت تغذيه مصنوعي با استفاده از تلفيق مدل هاي فازي و فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)، دشت بوشکان، استان بوشهر، سومين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و بحران آب، تهران، اسفند 1393.

41- شبيه سازي و تحليل دبي هاي حداكثر لحظه اي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: ايستگاه هاي هيدرومتري هفت حوض، سولقان، قلاك و مقصودبيك در كلان شهر تهران)، فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي (علمی- پژوهشی)، سال چهارم، شمار ه 1، تابستان 1394.

42- كاربرد مدل تلفيقي AHP/FUZZY در مكان يابي عرصه هاي مناسب پخش سيلاب جهت تغذيه مصنوعي (مطالعه موردي: دشت بوشكان – استان بوشهر)، فصلنامه هيدروژئومورفولوژي (علمی- پژوهشی)، شماره 3 تابستان 1394.

43- تحليل نقش عوامل طبيعي و ژئومورفولوژيك موثر در ناپايداري پل هاي كلان شهرتهران به منظور توسعه و امنيت شهري، اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري، تبریز، خرداد 1394.

44- Paleo hydrogeomorphology transformations of poledokhtar region by Saymarreh landslide (south west of Iran), Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization, Nagoya, Japan, 2015.

45- Review of Geomorphic Evidence of Tracking the Spread of Pluvial lakes in the Quaternary (Case Study: Salt Lake in Central Iran), Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization, Nagoya, Japan, 2015.

46- نقش سيلاب و فرآينذهاي رودخانه اي در وقوع مخاطرات محيطي در حوضه ي ارنگه ي رودخانه ي كرج، فصلنامه تحليل فضايي مخاطرات محيطي (علمی- پژوهشی)، سال 2، شماره پیاپی2 ، تابستان 1394.

47- پيامدهاي توسعه فيزيكي و تغييرات لندفرم هاي ژئومورفولوژيك با تاكيد بر سيل خيزي(مطالعه موردي: كلانشهر تهران)، دومين كنفرانس ملي جغرافيا و زمين شناسي، تهران، شهریور 1394.

48- كاربرد روش هاي قطعه بندي تصاوير طيفي در شناسايي و جداسازي مخروط افكنه هاي حوضة يزد اردكان، فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي طبيعي (علمی- پژوهشی)، دوره 47، شماره 3 پاییز 1394.

49- پهنه بندی فرسایش خندقی به وسیله مدل هاي ANP و AHP در حوضه دشت كهور استان فارس، فصلنامه پژوهش هاي علوم زمين (علمی- پژوهشی)، سال 6 شماره 24 زمستان 1394.

50- تحليل فعاليت زمين ساختي حوضه آبخيز فرحزاد از طريق شاخص هاي ژئومورفيك، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) (علمی- پژوهشی)، دوره 24، شماره 95 پاییز 1394.

51- ارزيابي فعاليت هاي نو زمين ساختي با استفاده از شاخص هاي ژئومورفولوژيك در حوضه هاي آبريز كلان شهر تهران، فصلنامه تحليل فضايي مخاطرات محيطي (علمی- پژوهشی)، سال 1، شماره پیاپی 4 ، زمستان 1394.

Articles in Research Journals

·         Geomorphologic assessment of urban development and vulnerability caused by landslide in mountainous hillsides of Tehran Metropolis. Physical geography research quarterly, No. 67, spring 2009.

·         Forensic geology and criminal investigation. Danesh- e- Entezami, Vol. 11, No.  autumn 2009.

·         Geomorphologic assessment of urban development in the territory surface of drainage basins Case study: Tehran Metropolis. Modares spatial planning quarterly, Vol. 14, No. 1, spring 2010.

·         Role of geomorphological topography in drug trafficking via south-eastern borders of Iran. Police management studies quarterly, Vol. 5, No. 3, autumn 2010.

·         Vulnerability assessment of urban areas against flood risk using fuzzy logic and GIS. Case study: The 3 district of Tehran. Journal of applied researches in geographical sciences, Vol. 17, No. 20, spring 2011.

·         Analysis of development urban landuse in landslide zones using incorporation multicriteria decision models. Case study: farahzad river basin. Journal of applied researches in geographical sciences, Vol. 19, No. 22, autumn 2011.

·         Evaluation and site selection of urban physical developmental directions using Fuzzy logic, Case study: Divandareh city. Journal of applied researches in geographical sciences, Vol. 20, No. 23, winter 2012.

·         Identification of Ecotourism development suitable zone in kazeroun. Journal of applied researches in geographical sciences, Vol. 12, No. 26, autumn 2012.

·         The comparison of the frequency ratio model and fuzzy membership function in landslide hazard zonation case study: marivan- sanandaj road. Geography and environmental hazards, Vol. 1, No. 4, winter 2013.

·         Waste Management Strategies in Rural Case study: center Ojaroud Rural district in Germi city. Quarterly journal of space economy and rural development, Vol. 2, No. 3, spring 2013.

·         The relative assessment of tectonic activities, upper Kangir basin (Eyvanegharb) Using Geomorphic Indicators. Geography and territorial spatial arrangement, Vol. 3, No. 7, summer 2013.

·         Estimate and zoning of runoff due 24-hour rainfall with use SCS-CN model (Case study: dam catchment Yamchi, Ardabil, Iran. Geography, International journal of the Iranian geographical association, No. 38, autumn 2013.

·         Landslide Hazard Zonation Using Multivariate Regression Method in the Marbor River Basin. Quantitative geomorphological research, Vol. 2, No. 3, winter 2014.

·         Survey of Paleo hydro geomorphology transformations of Kuhdasht region. Journal of applied researches in geographical sciences, Vol. 14, No. 33, summer 2012.

·         Environmental Sustainability in Geo-Systems, With Approach of Equilibrium, Critical Threshold, Environmental Hazard and Analysis Based on Satellite Data (Case Study: Uromia Lake System. Journal of hazards science, Vol. 1, No. 1, autumn 2014.

·         Assessment of Potential Geomorphosites in Sustainability and management in karst areas Case Study: Chal Nakhjir Cave. Geographical planning of space quarterly journal, Vol. 4, No. 14, winter 2015.

·         Analysis and Assessment of Landslide Vulnerability in mountainous hillsides of Tehran Metropolis. Journal of spatial analysis of environmental hazards, Vol. 1, No. 3, autumn 2014.

·         Flood risk zonation using compilation CN model and AHP via GIS (Case Study: River basin Balekhlo). Physical geography quarterly, Vol. 7, No. 25, autumn 2014.

·         Simulation and analysis of maximum discharge instantaneous using with artificial neural network (Case study: Hydrometric stations of haft howse, sooleghan, Qlak, Maqsud Beyk in Tehran metropolis. Quantitative geomorphological research, Vol. 4, No. 1, summer 2015.

·         The Site selection of suitable areas for flood spreading in order to artificial feeding by the use of a blended models of fuzzy and analytic hierarchical process (AHP) Case Study: (Bushkan Plain-Bushehr province. Journal of hydrogeomorphplogy, Vol. 1, No. 3, summer 2015.

·         Application of Segmentation Methods to Recognition and Separation of Alluvial Fans in Yazd-Ardakan basin, Physical geography research quarterly, Vol. 47, No. 3, autumn 2015

·         Gully erosion zonation by ANP and AHP models in the Kahor plain basin, Fars province. Researches in earth sciences, Vol. 6, No. 24, winter 2016.

·         Analysis of tectonic activities Farahzad basin using geomorphic indicators. Scientific - research quarterly of geographical data (SEPEHR), Vol. 24, No. 95, autumn 2015.

·         Assessment of neotectonic activities using geomorphological indicators in Tehran metropolis watersheds. Journal of spatial analysis of environmental hazards, Vol. 1, No. 4, winter 2015.

Articles in Conferences

·         Study the role of Crisis Management in decrease vulnerability from earthquake in urban areas, Case study: district 2 Tehran. 11th congress of Iran Geographers with focus on 5th Development Plan, Tehran, 2011.

·         Suitable strategy for tourism development in Gilarloo Lake, Germi city. 1th national conference of geography and tourism in third millennium. Esfahan, Najafabad, 2011.

·         Closing of the border in southeast of Iran and geomorphological processes. National congress on border cities and security; challenges and strategies, Sistan & Baluchestan, 2012.

·         Feasibility of tourism development in Baneh border city based on SWOT strategic model. National congress on border cities and security; challenges and strategies, Sistan & Baluchestan, 2012.

·         Position of geomorphological studies in development management of Tehran Metropolis. 1th national conference of Position of geomorphological studies in Landuse planning and environment management. Tehran, 2012.

·         Geomorphological evaluation of agricultural potential and analysis of current situation landuse using by RS & GIS; Case study: Tabriz plain. 5th international congress of the Islamic World Geographers, Tabriz, 2012.

·         Saline domes; challenge for water resource in Persian Gulf area.  2th national Conference of Geography, development, defense & security, Tehran, 2012.

·         Evaluation of human activities in Chalus- tonekabon karstic area. 1th national conference of Iranian association of geomorphology, Tehran, 2012.

·         The effect of glacial erosion to slope movements (fall movements); Case study: North Slope of Damavand Mountain. 1th national conference of Iranian association of geomorphology, Tehran, 2012.

·         Geomorphological hazards of Tehran Metropolis. 1th national conference on strategies to achieve sustainable development, Tehran, 2012.

·         Study of the effective factors on landslide occurred in Iran, based on Meta-Analysis viewpoint. 2th international conference on environmental hazards, Tehran, 2013.

·         Comparison between Bivariate statistical model and Fuzzy method in landslide zonation, Case study: Hyran area in Ardabil- Astara road. 2th international conference on environmental hazards, Tehran, 2013.

·         Classification of gullies morphology and effects in change trend and gully erosion, Case study: kahor plain in Fars province. 2th national conference of Iranian association of geomorphology, Tehran, 2013.

·         Rural geotourism development with Approach to sustainable tourism, Case study: Khalkhal County in Ardabil province.  2th national conference of Iranian association of geomorphology, Tehran, 2013.

·         Classification of river pattern based on Rosgen method, Case study: Nemat Abad River in Hamedan province. 2th national conference of Iranian association of geomorphology, Tehran, 2013.

·         Ecotourism zonation in Ardabil province, using Fuzzy logistic model. Conference of Iranian geographical science, Tehran, 2014.

·         Geomorphology application in physical planning of urban and rural settlements, Case study: Arak city. Conference of Iranian geographical science, Tehran, 2014.

·         Geomorphotourism, a new approach in the development of tourism and sustainability of Geomorphosites. National conference on contemporary tourism; Opportunities, Challenges and Solutions, Shiraz, 2014.

·         Landslide hazard zonation using AHP model, Case study: Dayyer county. 1th national conference Landuse planning in third millennium with emphasis on southeast of Iran, Zahedan, 2014.

·         Review of the compliance status of drainage basins and country divisions in environmental management (Overview in country divisions with approach to water crisis management). 3th national conference of Iranian association of geomorphology, Tehran, 2014.

·         Site exploration of suitable area of flood spreading for artificial charge using compilation Fuzzy and AHP models, Case study: Boshkan plain in Bushehr province. 3th national conference of Iranian association of geomorphology, Tehran, 2014.

·         Analysis of natural and geomorphological factors affecting on instability of bridges in Tehran Metropolis for development and urban security. 1th national conference of earth science and urban development, Tabriz, 2015.

·         Paleo hydrogeomorphology transformations of poledokhtar region by Saymarreh landslide (south west of Iran), Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization, Nagoya, Japan, 2015.

·         Review of Geomorphic Evidence of Tracking the Spread of Pluvial lakes in the Quaternary (Case Study: Salt Lake in Central Iran), Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization, Nagoya, Japan, 2015.

·         Consequences of physical development and geomorphic landforms changes with emphasis on flooding, Case study: Tehran Metropolis. 2th national conference of geography. & geology, Tehran, 2015.

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری(راهنما/مشاور)

1- فرایندهای ژئومورفولوژیکی محدودکننده توسعه فیزیکی ‌شمال‌ شهر کرج، (مشاور) دانشگاه تهران، شهریور 1388.

2- شناخت جغرافیایی محور نهبندان- بیرجند و تحلیل قابلیت‌های دفاعی آن، (مشاور) دانشگاه جامع امام حسین(ع)، خرداد1390.

3- نقش عوامل جغرافیایی در امنیت استان‌ گیلان با تاکید بر شبکه حمل و نقل زمینی، (راهنما) دانشگاه جامع امام حسین(ع)، شهریور1390.

4- نقش‌ پدیده‌های‌ مورفولوژیک ‌زمین ‌در امنیت ‌مرزی ‌شرق ‌کشور(میرجاوه-جالق)، (مشاور) دانشگاه جامع امام حسین(ع)، شهریور1390.

5- بررسی نقش پدیده کارست در تحول ژئومورفولوژیکی ناهمواری زرنه و کرگان در غرب منطقه کامیاران با استفاده از سنجش از دور و GIS، (مشاور) دانشگاه تربیت معلم، شهریور1390.

6- شناسایی و تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم با تاکید بر اشکال ژئومورفولوژیکی در شهرستان کازرون، (راهنمای دوم) دانشگاه تربیت معلم، بهمن 1390.

7- ارزیابی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین جهت توسعه فیزیکی شهر دیواندره با استفاده از مدل منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS، (راهنمای دوم) دانشگاه تربیت معلم، اسفند 1390.

8- ارزیابی و پهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژیکی(با تاکید بر سیلاب، زمین لغزش و زلزله) مطالعه موردی: شهرستان شیروان، (راهنمای اول) دانشگاه تربیت معلم، اسفند 1390.

9- پهنه ‌بندی ‌پتانسیل سیل‌خیزی درحوضه آبریز بالغوچای(بالخی)، (راهنمای دوم) دانشگاه تربیت معلم، اسفند 1390.

10- کاربرد ژئوموفولوژی در ارزیابی و تولید نقشه‌های تناسب زمین در شهرستان بهبهان، (مشاور) دانشگاه خوارزمی، شهریور1391.

11- شناسایی و پهنه‌بندی مخاطرات دامنه‌ای (با تاکید بر جرکات لغزشی) محور ارتباطی مریوان-سنندج با استفاده از منطق فازی، (راهنمای اول) دانشگاه خوارزمی ، آذر 1391.

12- پهنه ‌بندی ژئومورفولوژیکی اکوتوریسم شهرستان شیراز با استفاده از منطق فازی، (راهنما) دانشگاه خوارزمی، بهمن 1391.

13- پهنه ‌بندي خطر حركات ریزشی با استفاده از منطق فازي مطالعه موردي: محور حميل- سرابله، استان ايلام، (راهنمای اول) دانشگاه خوارزمی، شهریور 1392.

14- برآورد ميزان فرسايش خاك با استفاده از روش‌هاي MPSIAC و FUZZY ، مطالعه موردي: حوزه آبخيز قره‌تپه ايزدخواست استان فارس،(راهنمای اول) دانشگاه خوارزمی، شهریور 1392.

15- پهنه ‌بندي سيل‌خيزي و سيل‌گيري حوزه خياوچاي شهرستان مشكين‌شهر با استفاده از منطق فازي، (راهنمای دوم) دانشگاه خوارزمی، شهریور 1392.

16- بررسی قابلیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژيکی شهر قروه به منظور پهنه بندی اراضی مناسب برای توسعه کالبدی، (مشاور) دانشگاه خوارزمی، شهریور 1392.

17- پهنه ‌بندي اكو‌توريسم استان اردبیل با تأكيد بر فرایندهای ژئومورفولوژي، (مشاور) دانشگاه خوارزمی، مهر 1392.

18- طبقه بندي الگوي رودخانه‌اي بر اساس روش راسگن مطالعه موردي: رودخانه نعمت آباد استان همدان، (راهنمای دوم) دانشگاه خوارزمی، اسفند 1392.

19- پهنه ‌بندي و برآورد ميزان فرسايش خاك با استفاده از مدل‌هاي خانواده USLE ، مطالعه موردي: حوزه آبخيز خامسان استان كردستان، (راهنمای اول) دانشگاه خوارزمی، اسفند 1392.

20- پهنه ‌بندي اكو‌توريسم استان كردستان با تأكيد بر پارامترهاي ژئومورفولوژي، (مشاور) دانشگاه خوارزمی، اسفند 1392.

21- پهنه‌ بندي اكو‌توريسم استان زنجان با تأكيد بر پارامترهاي ژئومورفولوژي، (راهنمای دوم)دانشگاه خوارزمی، اسفند 1392.

22- برآورد و ارزیابی روانآب‌های سطحی در حوضه‌های آبریز شهری مطالعه موردی منطقه 22 کلان شهرتهران، (راهنما)، دانشگاه خوارزمی، بهمن 1393.

23- سبک ‌شناسی سیستم رودخانه‌ای، رویکردی نوین برای مدیریت حوضه آبریز آتشگاه کرج، (مشاور)، دانشگاه خوارزمی، شهریور1394.

24- بررسی و برآورد مخاطرات ناشی از سیلاب در حوضه‌های دربند، گلابدره و سعدآباد کلان شهر تهران، (راهنما)، دانشگاه خوارزمی، شهریور 1394.

25- پهنه بندی خطر و آسیب پذیری ناشی از فرونشست دشت قزوین، (راهنما)، دانشگاه خوارزمی، شهریور 1394.

26- مدل سازي ژئومورفولوژيكي احداث پل ها بر روي مسيل‌هاي شهري، مطالعه موردي: كلان شهر تهران، (راهنمای اول)، دانشگاه خوارزمی، بهمن 1394.

27- ژئوتوریسم استان مرکزی با تاکید بر سنگ نگاره‌های منطقه خمین، (مشاور)، دانشگاه خوارزمی، بهمن 1394.[A1] 

28- شناسایی و پهنه بندی اراضی مستعد توسعه کالبدی بر مبنای پارامترهای طبیعی در استان البرز، (مشاور اول)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

29- مدل‌ سازی ژئومورفولوژیکی منابع آب زیرزمینی در کارست‌های گچی منطقه آسماری جنوب‌ شرق مسجد سلیمان، (راهنما)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

30- طبقه‌بندی کلان واحدهای مورفوکلیماتیک ایران، (راهنمای دوم)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

31- طبقه‌بندی خودکار لندفرم‌های مناطق مختلف ایران، (مشاور اول)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

32- تحلیل رفتار هیدروژئوموفولوژیکی حوضه آبریز قره سو گرگان رود متاثر از تغییرات کاربری زمین، (راهنما)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

33- اثرات ژئومورفولوژی کارست بر ویژگی های منابع آب کارستی تاقدیس های گرین و کبیرکوه، (راهنمای اول)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

34- مورفوتکتونیک فعال و تاثیر آن بر مورفولوژی دشت و رودخانه علامرودشت(زیر حوضه رود مند)، (مشاور)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

35- بررسی و شبیه سازی میزان رواناب و رسوب در اقلیم نیمه خشک ایران، مطالعه موردی: حوضه آبریز حبله رود، (راهنما)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

36- تبیین مخاطرات لرزه اي دامنه های جنوبی البرز مرکزی بر اساس شاخص هاي ژئومورفولوژیکی، (راهنمای اول)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

37- قابليت ها ومحدوديت هاي ژئومورفولوژيكي استان هرمزگان دراستراتژي دفاعي(مطالعه موردي: بندرعباس تا بندركوهستك)، (راهنما)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

38- تحلیل سیستماتیک متغیرهای موثر در مورفولوژی و توسعه خندق ها و مخاطرات ناشی از آن در حوضه مهران لامرد، استان فارس، (راهنمای اول)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

39- نسبی گرایی در ژئومورفولوژی شهری مطالعه موردی: منطقه شهری اهواز، (راهنمای اول)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

40- مدل سازی جریان پایه با استفاده از پارامترهای ژئوموفولوژیکی در حوضه کرخه، (راهنمای دوم)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

41- تحليل هيدروژئومورفولوژيك مناطق كارستيك توده کارستی خورین با تاكيد بر پتانسيل منابع آب، (راهنما)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

42- شناسايي و تحليل فروچاله هاي كارستي با تاكيد بر ويژگي هاي مورفومتريك، مطالعه موردي دشت كرمانشاه، (راهنما)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.

43- ارزيابي ژئومورفولوژيكي تناسب زمين براي گسترش كالبدي شهر مريوان، (مشاور)، دانشگاه خوارزمی، در حال انجام.


مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آب شناسي كارست 1813551 2 55 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1394
ژئومرفولوژي درارزيابي مخاطرات زمين 1813814 2 65 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
ژئومورفولوژي ايران 1811036 2 27 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
ژئومورفولوژي ايران 1811036 2 30 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
فناوري اطلاعات 1811013 2 20 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
فناوري اطلاعات 1811013 2 23 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
نمایش 6 نتیجه
از 1