توصیف مختصر

توضیحات استاد

آنالیز حقیقی 1       یک شنبه 8-10  دوشنبه 10-12  سه شنبه 8-10
سمینار آنالیز           دوشنبه 8-10

بیوگرافی

مقالات و کتب

پایان نامه ها و رساله هاسوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
لیسانس(کارشناسی)
دانشگاه تبریز
تبریز
ایران
۱۳۵۲
2
مدرسی ریاضی
موسسهء ریاضیات
تهران
ایران
۱۳۵۴
3
فوق لیسانس(کارشناسی ارشد)
دانشگاه شفیلد
شفیلد
انگلستان
۱۹۸۰(۱۳۵۹)
4
دکتری
دانشگاه شفیلد
شفیلد
انگلستان
۱۹۸۲(۱۳۶۱)
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
1
عربی
متوسط
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
آنالیز همساز مجرد
2
آنالیز تابعی
3
نظریه فضاهای عملگری
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
توسیع برخی مفاهیم میانگین پذیری جبرهای روی ابرگروه ها
رامین رمضانی
2
ارتقاپذیری و انژکتیویتی در رسته هیلبرت C*- مدول ها
رضا بهمانی-دکترا
3
اعضا و عملگرهای فشرده گروه های کوانتمی فشرده موضعی
احمد ملاخلیلی-دکترا
4
نقاط ثابت نگاشت های ناگسترده و نیمگروه انها روی فضاهای باناخ
فواد نادری-دکترا
5
بررسی انواع میانگین پذیری جبر های مان و کاربردهای آن
مائده سروش مهر- دکترا(پسادکترای موسسه تحقیقات ریاضی دکتر غلامحسین مصاحب) لامحین مصاحب
6
اشتقاق های نگاشت های مجموعه مقدار و تابع گپ مسایل تعادلی برداری و دوگان نامساوی شبه وردشی
هادی میرزایی-دکترا
7
فضاهای عملگری انزکتیو
حامد نیک پی-دکترا
8
ویژگی های کوهمولوژیکی جبرهای نیم گروهی
مرتضی اسماعیلی-دکترا( استادیار دانشگاه خوارزمی)
9
همانستگی اول گروهی جبرهای باناخ و جبرهای نیم گروهی
حسن پور محمود-دکترا( دانشیار دانشگاه قم)
10
جبرهای باناخ عملگرهای لیپشیتس
عباسعپچلی شکری-دکترا( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اهر)
11
ماتریس های نامتناهی روی جبر های باناخ کاملا انقباضی
قربانعلی باقری بردی-دکترا(استادیار دانشگاه خلیج فارس)
12
رابطه بین اشتقاق ها و همومورفیسم ها روی جبرهای باناخ
اباصلت بوداغی-دکترا(دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی-واحد گرمسار)
13
جبرهای پیچشی روی +R
غدیر مهاجری مینایی-دکترا( آموزش و پرورش)
14
جبرهای باناخ مثلثی
محمد حسین ستاری-دکترا(استادیار دانشگاه شهید مدنی)
15
سید محمد طباطبائی-دکترا( استادیار دانشگاه قم)
توسیع مباحثی از گروه ها به ابرگروه ها
16
میانگین پذیری و سوپر میانگین پذیری جبر های باناخ
امین محمودی کبریا_دکترا( دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز)
17
قضایای ارگودیک غیر خطی و قضایای همگرایی قوی
شهرام سعیدی-دکترا( استادیار دانشگاه کردستان)
18
میانگین پذیری ایده آلی جبرهای باناخ و میانگین پذیری ضعیف برخی از جبرهای باناخ
طاهر یزدان پناه-دکترا(دانشیار دانشگاه خلیج فارس)
19
میانگین پذیری، میانگین پذیری ضعیف و ۲- میانگین پذیری جبر های پیچشی وزن دار
غلامرضا زباندان-دکترا( دانشیار دانشگاه خوارزمی)
20
حاصلضرب تانسوری توپولوژیک نیمگروه ها
حمید رضا رحیمی-دکترا(استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران) مرکز)
21
*Ç - جبرها و نظریه نمایش های گروه لی کم بعد
کامران ریحانی-دکترا( عضو هیئت علمی دانشگاه تگزاس)
22
مضروب ها عملگرها روی جبرهای گروهی ابرگروه ها و دوگان دوم آنها
علی غفاری-دکترا( استاد دانشگاه سمنان)
23
بررسی ارتباط میان میانگین پذیری و میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ با آرنز منظم بودن آنها و معرفی جبرهای لیپشیتس گروهی
محمدرضا مردان بیگی-دکترا(استادیار واحد علم و تحقیقات)
24
جبرهای لیپشتس و جبرهای گروهی حقیقی
علی عبادیان-دکترا( استاد دانشگاه پیام نور )
25
مرکز های توپولوژیکی و میانگین پذیری ابرگروه جبرهای اندازه و زیرجبرهای آن
سید محمد صادق مدرس مصدق ( دانشیار دانشگاه یزد )
26
میانگین پذیری چپ گروه ها و ابرگروه ها
خیرالله پوربرات
27
آرنز منطم بودن جبر های کلی اندازه ها
جواد لآلی-دکترا( دانشیار دانشگاه خوارزمی )
28
آنالیز هارمونیک روی گروه وارها
احمد شیرین کلام
29
آرنز منظم اغمال مدولف الحاقی دوم یک اشتقاق و مرکز های توپولوژیک برخی اعمال مدولی باناخ
ابوطالب شیخعلی
30
فضای عملگری انژکتیو
حامد نیک پی
31
رساله دکتری
مرتضی اسمعیلی
32
میانگین همگرایی سری های دانکل-فوریه
افتاب ترنج سیمین
33
قضیه های نقطه ثابت از نوع کاکوتانی
سارا بهنامیان
34
ساختار نرمال و خاصیت نقطه ثابت مشترک برای نیم گروه هایی از نگاشت های ناگسترده در فضای باناخ
بهنام افشارنوش
35
ساختار مجموعه ی نقاط ثابت نگاشت های یکنواخت لیپ شیتسی در فضاهای باناخ یکنواخت محدب
فروغ شاعری
36
ویزگی های نقطه های ثابت برای نمایش نگاشت های ناگسترده روی فضاهای فرشه
ایت اله دیانتی فر
37
تحدب و ساختار نرمال درفضاهای باناخ
مسعود عسکربابائی
38
مفهوم همگرایی برای زیر دیفرانسیل ها در فضاهای باناخ یکنواخت محدب
زهرا منصوری مهر
39
طولپاهای طیفی روی C*- جبرها
مریم رحمانی نسب
40
بررسی انواع میانکین پذیری روی جبرهای مان و کاربردهای آن
مائده سروش مهر
41
ارتقاء پذیری و انژکتیویتی در رسته هیلبرت سی استار مدولها
رضا بهمانی
42
توسیع برخی مفاهیم میانگین پذیری جبرها روی ابر گروه ها
رامین رمضانی تازه کند
43
برخی از ویژگی های مشتق پذیری عملگرهای محدب
طاهره ریزوندی مسکینی
44
بررسی نمایش های گروه های کوانتومی و گروه های نظیر آن
احمد ملا خلیلی
45
برخی مسایل در مضروب های هرز - شور
ریحانه پورشهامی
46
میانگین پذیری تقریبی ضرب های تانسوری جبرهای باناخ
مینا قاسمی
47
ضرب های معین جبرهای باناخ و کاربردهای آن در آنالیز همساز
زهرا عسکرپور
48
مرزهای توپولوژیکی نمایش های همورد
سجاد زوارسفیده خوانی
49
ضربگرهای هرز- شور پیچشی و مرکزی و کاربردهای ضربگرهای هرز- شور برای حاصلضرب های صلیبی
ریحانه پورشهامی
50
نامساوی ها و کاربردهای آن
جمال روئین-دکترا( دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان )
دروس ترم جاری
218 - آنالیز هارمونیک 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
218 - آنالیز هارمونیک 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
218 - آنالیز هارمونیک 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
218 - آنالیز هارمونیک 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
218 - آنالیز هارمونیک 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
218 - آنالیز هارمونیک 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
736 - آنالیز حقیقی 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
736 - آنالیز حقیقی 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00