توصیف مختصر

بیوگرافی

تحصيلات

ديپلم رياضي، دبيرستان آذر تهران (1356)

كارشناسي جامعه شناسي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي (1356 تا 1364).

كارشناسي ارشد جامعه شناسي،  تهران، دانشگاه تربيت مدرس (1364 تا 1368).

دكتراي جامعه شناسي، دانشگاه اسكس  (Essex) انگلستان (1372 تا 1377).

حوزه هاي تدريس و پژوهش

جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، بررسي مسائل اجتماعي ايران، جامعه شناسي دين، روش تحقیق.

سوابق شغلي

پژوهشگر اقتصادي- اجتماعي در گروه اقتصاد شبكه 1 سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1360 تا 1368.

مربی جامعه شناسي، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه تربيت معلم تهران، از سال 1368-1378.

استادیار جامعه شناسي، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربيت معلم تهران، از سال 1378-1386.

مدير گروه علوم اجتماعي دانشگاه تربيت معلم 1369 تا 1371 و 1378 تا 1380.

معاون آموزشي دانشگاه تربيت معلم 1380 تا 1382.

دانشیار جامعه شناسي، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربيت معلم تهران، از سال 1386.

معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی (تربيت معلم سابق) 1392-1394

مشاور عالی رئیس دانشگاه خوارزمی (1394-   )

مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی (1395- )

سایر فعالیت های حرفه ای

مشاور پژوهشي دفتر برنامه ريزي اجتماعی و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1378  تا 1384.

عضو شورای علمی دفتر طرح های ملی وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی و طرح ملی پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان از سال 1378 تا 1384.

عضو شورای علمی طرح "پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان"، دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379، 1381، 1383.

عضو هیات تحریریه مجلۀ انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1379.

عضو شورای علمی گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1383 تا 1385.

عضو هیات تحریریه مجلۀ نامه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال 1384.

عضو هیات تحریریه مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران (ویژه نامه تخصصی علوم اجتماعی) از سال 1382.

سردبیر مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران (ویژه نامه تخصصی علوم اجتماعی) از سال 1385.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم از سال 1382-1384.

مدیرگروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران از سال  1385 1387.

عضو هیات مدیره و دبیر انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1385 تا 1387.

عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه از سال 1386 تا 1388.

عضو کمیته جامعه شناسی شورای برنامه ریزی آموزش عالی از سال 1386 تا 1389.

عضو هیات مدیره و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1387 تا 1389.

سردبیر مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران از سال 1387 تا 1392.

عضو شورای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال 1389.

عضو شورای راهبردی آسیب های اجتماعی شهرداری تهران از سال 1388 تا 1390 .

عضو کمیته علمی علوم اجتماعی جشنواره بین المللی فارابی، سال 1387 و سال 1390.

عضو برد گروه پژوهشی جامعه شناسی دین انجمن بین المللی جامعه شناسی از 1389 -1397 (2010- 2018).

مسئول کمیته روابط و همکاری های بین­المللی انجمن جامعه­شناسی ایران از سال 1389

عضو شورای علمی معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جوايز و لوح تقدير

استاد نمونه دانشگاه تربيت معلم، 1372.

پژوهشگر برگزيده كنگره دين پژوهان كشور،  قم، 1379.

پژوهشگر برگزیده نهمین دوره جشنوارۀ پژوهش فرهنگی سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383

پژوهشگر برتر چهارمین دورۀ آثار برتر در زمینۀ مواد مخدر و اعتیاد، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر ریاست جمهوری، 1384.ا

پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی، 1393

پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی در زمینه اجرای طرح های پژوهشی علوم انسانی، 1394.

 

مقالات و کتب

کتاب های منتشر شده

نگرش ها و رفتار دانشجویان"، دفتربرنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهار 1383، با همکاری دکتر فاطمه جواهری.

"پنداشت ها و واقعیت ها: دانشجویان و مسئله مواد مخدر"، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر، 1384، با همکاری ایرج فیضی.

"چالشهای دین و مدرنیته: مقالاتی جامعه شناختی در دینداری و سکولار شدن"، طرح نو، 1383، چاپ دوم 1385.

"مسائل اجتماعی شهر و محله"، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ، 1392، با همکاری محمد روزخوش.

زنان و زندگی شهری: زنان و مسائل اجتماعی، نویسنده و ویراستار علمی، با همکاری جمعی از نویسندگان، تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

مقاله "تحول جرم زنان"، در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان (1380-1390)، تهران: نشر نی.

مقاله هاي منتشر شده

الف- مقاله هاي منتشر شده در مجله های علمی پژوهشی و ISI

"سابقه وقلمرو جامعه شناسي كار"،  مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، دوره جديد، سال اول، شماره 1، تابستان 1372.

"مواد مخدر: مسائل روش شناسي" ،  مجله جامعه شناسي ايران، دوره چهارم شماره 1، بهار 1381.

"پیمایش طولی: امکانات و مسائل روش شناحتی"، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم،‌ شماره  44 ، بهار 1383.

"نیمه پنهان: گزارش دانش آموزان تهرانی از کجرفتاری های اجتماعی و دلالت های آن برای مدیریت فرهنگی"،  پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی: ویزه نامه جامعه شناسی، شماره 41و 42، بهار و تابستان 1383.

"بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی"،  مجله علوم اجتماعی دانشگاه مشهد، شماره 4، زمستان 83، کارمشترک با دکتر سارا شریعتی و سیروس صابر.

"جلای وطن: بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج" مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم: ویژه نامه علوم اجتماعی، شماره 50 و 51 ، پاییز و زمستان 84 ، کارمشترک با دکتر فاطمه جواهری.

"برابری گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه ای و نگرشی مرتبط با آن"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفتم شماره 2، تابستان 1385، کار مشترک با دکتر فاطمه جواهری.

"مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی در سال تحصیلی 1382-1381"،  فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25، تابستان 1386، کار مشترک با ایرج فیضی.

"عوامل اجتماعی موثر بر مصرف تریاک و مشروبات الكلي در بين دانشجويان" ، نامه علوم اجتماعی، شماره 31 پاییز 1386، کار مشترک با ایرج فیضی.

"بررسی تفاوت های قومیتی دانشجویان از نظر فعالیت در کانون های فرهنگی دانشگاه ها"، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، سال اول شماره 2، تابستان 1387، کار مشترک با جمال ادهمی.

"مقایسه روش شناسانه سنجه های دینداری: دلالت های روش شناسانه کاربرد سه سنجه در یک جمعیت"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره 8 شماره 3، زمستان 86 ، کار مشترک با محمدرضا پویافر

"بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران"،  مطالعات زنان، سال 6 شماره 3، زمستان 1387، کار مشترک با افروز نوربخش.

"دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دینداری با احساس آنومی و کجروی"، مسائل اجتماعی ایران (ویژه نامه علوم اجتماعی، مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تربیت معلم) سال 16 شماره 63، زمستان 1387، کار مشترک با محمدرضا پویافر.

"بی سازمانی اجتماعی و ترس از جرم"،  رفاه اجتماعی، سال 9، شماره 34، پاییز 1388، کار مشترک با اشرف گیلانی.

"  نقض هنجارهای فرهنگی و دلالت های مقاومتی آن" ، نامه علوم اجتماعی،  دوره 17، شماره 36، تیر 1389 کار مشترک با مینا بابایی.

"جهاني شدن، فرهنگ جهاني و كجروي فرهنگي"،  فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 48، بهار 1389، کار مشترک با مینا بابایی.

"تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی"، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 8 شماره 2 تابستان 1389، نویسنده دوم، کار مشترک با دکتر فاطمه جواهری و ریتا رحمانی.

"اعتیاد به مثابه بیماری: نگرش نمونه ای از ساکنان شهر تهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره جهارم، زمستان 1389، نویسنده دوم، کار مشترک با دکتر فاطمه جواهری و فرید میروقشلاق.

"جرم و مجارات: مقایسه مجازات پیشنهادی نمونه ای از دانشجویان با قوانین مجازات در ایران"، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره پنجم و ششم، بهار و تابستان 1390، نویسنده دوم، کار مشترک با احمد جعفری.

"جدی انگاری جرم و و عوامل اجتماعی مرتبط با آن"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره دوازدهم، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، کار مشترک با احمد جعفری.

"مقایسه تجربی معیارهای دینداری از نظر روحانیان و دانشگاهیان" فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 4 شماره 4 زمستان 1390، کار مشترک با محمدصدیق محمدی.

"گفتمان جامعه پاک: شالوده شکنی سیاست نمایش بدن زنانه در دوره پهلوی"، مطالعات فرهنگی . ارتباطات، سال هشتم، شماره 26، بهار 1391، کار مشترک با دکتر محمدجواد کاشی و مینا ستوده.

"موسیقی زیرزمینی ، بازنمای دغدغه های اجتماعی جوانان"، مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال سیزدهم، شماره 50، تابستان 1391، کار مشترک با دکتر فاطمه جواهری و سمیه شکفته.

در معرض فرایند جهانی قرار گرفتن، ارزش های جهانی و مطالبات جامعوی"، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، زمستان 89 (تاریخ چاپ بهار 91)، کار مشترک با علی اکبر آزادواری.

دین و سلامت: آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه‌ای از دانشجویان، جامعه شناسی کاربردی، بهار 92، کار مشترک با دکتر جواهری و سمیه ولایتی.

رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی"، راهبرد فرهنگ، شماره 24، زمستان 1392، کار مشترک با فرشید رحیمی.

"مطالعه اثر دینداری بر پایبندی اخلاقی در یک جمعیت دانشجویی"، راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال 4، شماره 16، پاییز 1394، کار مشترک با فرشید رحیمی

"مطالعه کیفی مذهب و قوم­گرایی در میان کُردهای شیعه و سنی"، مجله جامعه شناسی، سال 15، شماره 4، زمستان 1394، کار مشترک با قادرزاده و کار مشترک با امید قادرزاده و جمیل رحمانی.

"نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه­ی مرگ­اندیشی نمونه­ای از دانشجویان با روش نظریه­ی زمینه­ای"، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 11، شماره 40، پاییز 1394، کار مشترک با مقصود فراستخواه و مسعود زمانی

"برساخت اجتماعی مواد مخدر و اعتیاد در رودبار جنوب"، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، کار مشترک با امید عزیززاده

“Islam and Crime: The Moral Community of Muslims”, Journal of Islamic and Arabic Studies, (4), 2002.

"Croyants non prtitiquants: la religiosite de la jeunesse iranienne et ses  mplications pour la theorie de la secularisation", Social Compass, Vol. 49, No. 1: 111-132, March 2002.

“Social Determinants of Seriousness of Crime: An Examination of a Muslim Sample”, Social Compass, Vol. 55, No. 4: 541-560, December,  2008.

ب - سایر مقاله ها

"بررسي ميزان شركت مردم در انتخابات بعد از انقلاب در شهرستانهاي كشور" سلسله مقالات، روزنامه سلام، 1369.

"نگرش ها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني و دلالت هاي آن براي نظريه سكولارشدن"، نمايه پژوهش، شماره 9 و 10،  بهار و تابستان 1378.

"اجتماع اخلاقي مسلمانان: بررسي جامعه شناسانه اثر باورهاي اسلامي برميزان جرم"، فصلنامه پژوهش، شماره سوم،‌ تابستان 1379.

"كاركردهاي آموزشي تشكل هاي دانشجويي"،‌ درنشريه كانون هاي دانشجويي: كاركردهاي آموزشي، اجتماعي، سياسي، دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، 1379.

"آمار جرائم و كجرفتاريها: بزرگنمايي چرا؟"، دوران امروز، 13 بهمن 1379.

"ضرورت يك رويكرد واقع گرا در مبارزه با مواد مخدر"، نوروز،‌ 13 تير 1380.

اعتدال روح ايراني و تقارن نوروز و محرم"، روزنامه بنيان، 26 اسفند 1380

"بررسي تعريف عملياتي دينداري در پژوهشهاي اجتماعي"، نامه پژوهش،سال پنجم، شماره 20 و 21 بهار و تابستان 1380.

"ضعف جامعه شناسي دين علل داخلي دارد"، كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره  50-49، آبان و آذر 1381.

"مقتضيات هنجاري علم مدرن و مسائل اجتماعي و فرهنگي دانشگاهها"، مجله فرهنگ اندیشه، سال دوم شماره ششم، تابستان 1382.

"دانشجویان، مسئله مواد مخدر و زمینه و شرایط خانوادگی"، گزارش علمی منتشر شده به مناسبت روز جهانی خانواده، دفتربرنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهار 1383.

"كنشگران مهم مورد علاقه و احترام دانشجويان در حوزه هاي مختلف كنش اجتماعي"، فرهنگ عمومی، بهار 1383.

"تحول جرایم زنان در دو دهه اخیر (1380-1360)"، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم شماره 8 و 9، زمستان 85 و بهار 86، کار مشترک با افروز نوربخش.

سراج زاده، سید حسین (1378) "سرمشق آشفته توسعه نابسامان"، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 26، 3 (2): 3-6.

سراج زاده، سید حسین (1387) "سیاست، اخلاق و دین"، ماهنامه آیین، شماره 16: 21-23.

The Possibility of an Islamic Sociology: The Characteristics and Consequences of Culture-Oriented and Ideology-Oriented Approaches, Islamic Perspective, Vol. 12 Winter 2014.  09123637553

ج- مقاله های ترجمه شده از انگلیسی به فارسی

"مسلمانان در جامعه بريتانيا" (ترجمه) نامه پژوهش، ويژۀ غرب شناسي، سال 2، شماره 6 ، باييز 1376.

"برخلاف جريان: نقد نظريه سكولارشدن"  (ترجمه) كيان، شماره 45، مهر و آبان 1377.

"مفهوم سكولاريزاسيون در پژوهشهاي تجربي" (ترجمه)، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم،‌ شماره 30 و 31، پاییز و زمستان 1379.

"سازگاري و ناسازگاري دين و دموكراسي: تجربة كليساي كاتوليك" (ترجمه)، فصلنامه پژوهش، شماره 20، زمستان 1380.

"سفراز جهان سکولار به جهان مقدس" (ترجمه مشترک با سید هادی سراج زاده)، نامۀ پژوهش فرهنگی، سال هشتم، دورۀ جدید، شمارۀ 7، پاییز 1382.

"بازنگری دین و مدرنیته: دین عادی و دین گفتمانی"، (ترجمه) مجله آیین، شماره 5و 6، دی و اصفند 85.

د- مقاله های ارائه شده در كنفرانس هاي علمي

"مشاركت سياسي و توسغه" در سمينار جامعه شناسي و توسعه، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، آذر ماه 1370.

"سكولاريسم و سكولار شدن: ميراث شريعتي"، همايش بازشناسي انديشه هاي دكتر شريعتي،‌ دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد، مهر 1379.

"نيمه پنهان: گزارش نوجوانان تهران از كجروي هاي اجتماعي و دلالت هاي آن براي مديريت فرهنگي شهر"، همايش موازين توسعه و ضد توسعه فرهنگي-اجتماعي شهر تهران، سازمان فرهنگي-هنري شهرداري تهران، آبان 1380.

" بررسي گرايش هاي شغلي دانشجويان دانشگاههاي دولتي (غير پزشكي ) ايران"، همایش اشتغال و نظام آموزشی کشور، دانشگاه تربیت مدرس با همکاری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، 29 و 30 مهر 1382.

"پژوهش هاي پيمايشي در شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و اعتياد"، مجموعه مقالات اولین همايش ملي آسيب هاي اجتماعي در ايران(خرداد ماه 1381)، جلد دوم: اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، تهران: انجمن جامعه شناسي ايران، 1383.

"بررسی زمینه اجتماعی و نگرش ها و رفتار دانشجویان ممتاز"، دومین همایش ملی استعدادهای درخشان، دانشگاه اصفهان با همکاری معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، 9 و 10 اردیبهشت 1383.

" بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر"، سومین همایش سراسری اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی یزد، 7-9 بهمن 1383، با همکاری ایرج فیضی.

"میزان مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن"، دومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس 12 و 13 اسفند 1383، با همکاری ایرج فیضی.

شرکت در هفدهمین کنفرانس انجمن آسیایی شوراهای پژوهشی علوم اجتماعی (Association of Asian Social Science Research Councils AASSREC ازرک) به عنوان نماینده انجمن جامعه شناسی ایران، 15 تا 18 مهر 1386 (27 تا 30 سپتامبر 2007) در شهر ناگویای ژاپن.

"کجروی های فرهنگی در بین دانشجویان و دلالت های آن: جرم، سبک زندگی، یا مقاومت"، همایش ملی جوانان و آسیب های اجتماعی، دانشگاه شیراز، 4 و 5 اردیبهشت 1387، با همکاری مینا بابایی.

"بررسی رابطه تاثیرپذیری از جهانی شدن با کجروی های فرهنگی"، همایش ملی جوانان و هویت ایرانی: همسازی عناصر دینی و ملی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، 29 آبان 1387، با همکاری مینا بابایی.

"بررسی مقایسه ای میزان و ترکیب جرم در استان های منطقه زاگرس جنوبی و رابطه آن با توسعه اقتصادی اجتماعی"، همایش آسیب های اجتماعی منطقه زاگرس جنوبی، انجمن جامعه شناسی شهرکرد، تیرماه 1388، با همکاری افروز نوربخش و معصوم آقازاده.

"تمایز یابی جامعه شناسی ایران"، همایش دستاوردها و چالش های علوم اجتماعی در ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، اردیبهشت 1389.

"گسست های سیاسی و مدیریتی و گسست در پژوهش های پیمایشی ملی طولی"، کنفرانس ملی پژوهش اچتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، ادی ماه 1389.

"بومی شدن یا اسلامی شدن علوم انسانی و اجتماعی: ایجاد علم جدید یا رویکرد جدید(مواجهه دو رویکرد تمامت خواه و تکثرگرا)"، دومین کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه شهید بهشتی، دی ماه 1390.

دبیر علمی همایش بین المللی تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر، انجمن بین المللی جامعه شناسی و انجمن جامعه شناسی ایران، تهران خرداد ماه 1390 و آذر 1392.

“The Examination of Hirschi’s Social Control Theory in an Oriental Context”, British Society of Criminology , Conference, Keele, Britain, 17-21 July 2002.

“Social Determinants of the Seriousness of Crime among Iranian Students”, European Society of Criminology, Conference, Amsterdam, Netherlands, 25-28 August 2004.

“A Critical Review on Research on Violent”, International Conference on Violence, University of Bielefeld, 21-23 May 2009.

شرکت در نوزدهمین کنفرانس انجمن آسیایی شوراهای پژوهشی علوم اجتماعی (Association of Asian Social Science Research Councils AASSREC ازرک) به عنوان نماینده انجمن جامعه شناسی ایران، 5 تا 7 شهریور 1388 (27 تا 29 سپتامبر 2009) در بانکوک - تایلند.

شرکت در نشست مشورتی دفتر منطقه ای یونسکو در بانکوک درباره "اخلاق تکنولوژی های انرژی و علوم اجتماعی در آسیا و اقیانوسیه"  (EETAP)، سوم شهریور 1388

“The Development of Iranian Sociology”, XVII World Congress of Sociology of the Iranian Sociological Association, Sweden, July 2010, joint paper with Mohammad Roozkhosh.

The organizer of the session of “Dilemmas and Prospects of Iranian Sociology” in XVII World Congress of Sociology of the Iranian Sociological Association, Sweden, July 2010.

“The Religiosity of Iranian People : A Review of Religiosity Surveys”, 31st  ISSR-Conference / 31ème Conférence de la SISR, Aix-en-Provence (France), June 30 – July 3, 2011, a joint paper with Mohamadreza Pouyafar and Mohamad Sadigh Mohamadi.

“The Possibility Of An Islamic Sociology: The Consequences of two Approaches”, The 2nd International Conference on Social Thought in the Middle East and North Africa, June 26–27, 2012, Istanbul.

"آسیب شناسی گفتمان نظارت بر امر جنسی در ایران"، همایش ملی آسیب های اجتماعی، بهار 1391، کار مشترک با مینا هلالی ستوده و دکتر جواهری.

"تن فروشی، اعتیاد و ایدز: تجربه زیسته زنان تن فروش کرمانشاه"، همایش ملی آسیب های اجتماعی، بهار 1391، کار مشترک با سهیلا عبدی.

Iranian Sociologists' Response to Social Problems of Iranian Society”, The Conference of International Sociological Association, Sociology in Time of Turmoil, Ankara, 2013, a joint paper with Dr. Gholamreza Ghafari.

"تبیین جامعه­شناختی شکل­گیری جماعت دعوت و اصلاح ایران"، همایش بین­المللی تفکر اجتماعی و جامعه در خاورمیانه و شمال آفریقا، آذر 92، کار مشترک با خباث رسول پور.

"پرسش از مناسبت مفهوم جامعه­شناسی مردم­مدار برای جامعه شناسی ایران"، همایش کنکاش های نظری و مفهومی درباره جامعه ایران، 1392، کار مشترک با مریم لطفی.

"نبود یک رویکرد ملی و راهبردی به طرح های پژوهشی ملی"، سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، 1393.

"آینده مسائل اجتماعی در ایران: ضرورت غلبه عاملان بر ساختارها برای آینده ای کم مسئله"، چهارمین همایش همایش روانپزشکی فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی، اردیبهشت 1394.

"اعتیاد در ایران: چشم انداز برساخت اجتماعی"، نهمین کنگره بین المللی علم اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی، شهریور، ایران 1394.

“Narrations of Religious life: The Transformation of Religious Commitment of a Sample of Iranian Students”, Fourth International Conference on Social Thought and Theory in the MENA Region, American University of Beirut, 25-26 April 2015, a joint paper with Mohammad Nazari.

" ماهیت بین رشته ای مطالعه مسائل اجتماعی با نگاهی به مسئله مواد مخدر و اعتیاد در ایران"، اولین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای، دانشگاه خوارزمی، آذر 1394.

"بی طرفی روش­شناختی: پرسش از رابطه روش با رسالت رهایی بخش علم اجتماعی"، سومین همایش کنکاش های نظری مفهومی درباره جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، اردیبهشت 1395.

Religious and Secular Attitudes Towards Death: The Study of a Sample of University Students in Tehran”, 3 ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology, Viena, 10-14 July 2016, Joint paper with Masoud Zamani Moghadam.

طرح هاي پژوهشي

مجری

مجری "طرح پیمایشی نگرش ها، رفتار، و آگاهی های دانشجویان دانشگاه های دولتی تحت پوشش وزارت علوم"، کار مشترک با خانم دکتر جواهری، دفتربرنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1382.

مجری طرح "بررسي گرايش هاي فرهنگي اجتماعي و رفتار نابهنجار دانشجويان دانشگاه تهران"، کار مشترک با خانم دکتر جواهری، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، تابستان 1383.

مجری طرح "پنداشت ها و واقعیت ها: دانشجویان و مسئله مواد مخدر"، گزارش نهايي طرح شيوع شناسي مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاههاي دولتي تحت پوشش وزارت علوم، دفتربرنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهار 1383.

مجری طرح "آسیب ها و مسائل اجتماعی محله های شهر تهران"، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، 1389.

مجری طرح "زنان و زندگی شهری: زنان و مسائل اجتماعی"، امور زنان شهرداری تهران، 1392.

مجری "طرح پیمایشی نگرش ها، رفتار، و آگاهی های دانشجویان دانشگاه ها"، کار مشترک با خانم دکتر جواهری، دفتربرنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در حال اجرا، 1394.

ناظر

ناظر طرح ملي بررسي تجربي دينداري نوجوانان كشور، اداره كل برنامه ريزي امور پرورشي وزارت آموزش و پرورش، 1379

ناظر طرح مشروعيت سياسي جمهوري اسلامي ايران،‌ دفتر آمار و برنامه ريزي وزارت ارشاد، 1379

ناظر طرح "تحول نامگذاري در بين قوميت هاي ايراني"، مؤسسه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد، 1380

ناظر طرح "سنجه های دینداری"، سازمان تبلیغات اسلامی، 1385.

مشاور طرح "شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در استان مرکزی"، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی، 1386.

ناظر طرح "آزمون سنجه های دینداری در ایران"، سازمان تبلیغات اسلامی، 1386.

ناظر طرح "مصرف کالاهای فرهنگی در شهر تهران" پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، 1389.

ناظر طرح دینداری ایرانیان، سازمان تبلیغات اسلامی، 1394.

ناظر طرح حاشیه نشینی در چابهار، سازمان برنامه، 1395.

عضو کمیته/ شورای علمی طرح های ملی

عضو شورای علمی پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379، 1381، 1383.

عضو کمیته علمی "گزارش وضعیت اجتماعی ایران از 1380-1388،  موسسه رحمان، 1390.

عضو کمیته علمی طرح ملی آماده‌سازي مقياس دينداري و ارزيابي سطوح دينداري اقشار مختلف جامعه ايران، دانشكده روان‌شناسي وعلوم تربيتي دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی "گزارش وضعیت اجتماعی زنان ایران در دهه هشتاد از 1380-1389،  موسسه رحمان، 1393.

دوره هاي آموزشي

دوره آموزش 2 ماهه كاهش تقاضاي مواد مخدر كه توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و ستاد مبارزه با مواد مخدردردانشكده پزشكي بيمارستان سنت جورج لندن برگزار شد،‌ بهار 1380

طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تهیه بسته جامع سیاستگذاری و راهبردهای عملیاتی جهت ارتقای وضعیت فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خوابگاههای دانشجویان دختر در کشور
سیدحسین سراج زاده, کرم حبیب پور گتابی
تکمیل شده
1396
2
پیمایش ملی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کسورپردازان صندوق بازنشستگی کشوری و نگرش آنها به صندوق
علیرضا کریمی, سیدحسین سراج زاده
تکمیل شده
1400
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با پنداشت سخت گیرانه نسبت به جرم
احمد جعفری
2
تحلیل مقایسه ای دو رهیافت فلسفه سیاسی و جامعه شناسی در باب وضعیت توسعه در ایران
مهدی روزخوش
3
بررسی مقاسیه ای معیارهای دینداری از نظر روحانیون و دانشگاهیان
محمدصدیق محمدکانی سواران
4
زیست اجتماعی زرتشتیان به عنوان یک اقلیت مذهبی با تکیه بر روئیت پذیری در فضای عمومی
سمیه مومنی
5
تکوین و تحول نظارت برامرجنسی در ایران مدرن (دهه 1340 تا1370)
مینا هلالی ستوده
6
تجربه زنانه از ژوشش بدن و احساس امنیت در فضاهای عمومی
الهام رحمتی کلخوران
7
تبین جامعه شناختی رفتارها و نگرش ها ی زیست محیطی شهروندان تهران
منصور دیهول
8
بررسی ارتباط دینداری با معنا داری زندگی و پایبندی اخلاقی
فرشید رحیمی
9
مطالعه تن فروشی اعتیاد و ایدز زنان تن فروش در کرمانشاه
سهیلا عبدی
10
مطالعه تغییرات رفتار و نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر و عوامل موثر ان
یونس اکبری
11
مطالعه رابطه دینداری و سبک زندگی
بهار حاجی عزیزی
12
تبیین جامعه شناختی شکل گیری جماعت دعوت و اصلاح ایران
خبات رسول پور
13
مطالعه دینداری با احساس شادمانی
مریم جامه شورانی
14
فرا تحلیل مطالعات امنیت اجتماعی
فرشاد محمدی
15
مطالعه پدیده تک زیستی در نمونه از دختران شهرتهران
عذرا علی ابادی
16
مطالعه تغییرات مناسک عزاداری محرم در شهرستان طبس در سه دهه
هاشم مرادی
17
برساخت اجتماعی اعتیاد و مصرف موادمخدر در رودبار جنوب
امید عزیززاده
18
مطالعه تحول درپایبندی دینی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
محمد نظری نورآباد
19
پیامدهای اجتماعی مجازاتهای درملا عام از نظرافراد مطلع
مهسا صبحی
20
مطالعه رابطه مذهب و قوم گرایی درمیان کردهای ایران
جمیل رحمانی
21
دین باوری و نگرش به مرگ
مسعود زمانی مقدم
22
مطالعه جامعه شناختی چالش های زندگی دینی جوانان در کردستان ایران
کیهان صفری
23
تبیین جامعه شناختی مواجهه با پدیده تگدی در تبریز با روش نظریه زمینه
نشمین خضری قوزلو
24
رابطه گونه های دینداری با پایبندی به اخلاق
منصوره دهقانی آرانی
25
مطالعه پدیدارشناسانه قتلهای ناموسی در شهرتهران
سمیه دولت خواه
26
مطالعه انتقادی روش شناسی پارادایم های علوم اجتماعی اسلامی
محمد نوری
27
تبیین بهره گیری از روشهای غیرغلمی در رفع مشکلات فردی و اجتماعی در بین زنان تحصیلکرده ی شهر رشت
سارا افلاکی عربانی
28
برساخت اجتماعی مهاجرت کجروانه فروشندگان موادمخدر شهرستان کوهدشت
حدیث مینایی
29
مطالعه جامعه شناختی اعتیاد زنان مازندران با روش نظریه زمینه ای
سیده مهدیه هاشمی نژاد
30
مطالعه تجربی معیارهای دینداری در بین گروههای اجتماعی
میلاد پوررجبی هنده خاله
31
مطالعه پدیده اعتیاد زنان در استان البرز با تاکید بر علت ها و پیامدها
سمیه سلیمانی لامیانی
32
گرایش به عرفی شدن در میان روحانیون
نجلا سالاری
33
روایت تغییرات فرهنگ اجتماعی دختران دانشجوی برخی دانشگاه های تهران
زهراالسادات روح الامین
34
عوامل اجتماعی موثر بر ادراک تبعیض جنسی در بین گروههای مختلف زنان استان تهران
پریسا طباخیان قمی
35
تجربه زیسته مراقبه گران و پیامدهای اجتماعی آن با تاکید بر گرایش به خشونت
مسعود روزبهانی
36
تبارشناسی گفتمان هراس در سیاستگذاری فرهنگی ایران پس از انقلاب
احمد جعفری
37
مطالعه تجربه زیسته زنان متهم به قتل در شهر تهران
معصومه اقایی
38
مطالعه ادراک طردشدگان اجتماعی از دین و دینداری
ابوالفضل خوش بخت آرانی
39
مطالعه بازنمایی هویت دینی طبقات اجتماعی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی ایران
پژمان برخورداری
40
ناسازه های سیاستی در مواجهه با طب سنتی در نظام سلامت ایران
هما حاجی علی محمدی
41
تحلیل گفتمان رویکردهای سیاستگذارانه برای تحول آموزش و پرورش ایران در 4 دهه اخیر
مهدی سپهر
42
مطالعه جامعه شناختی گرایش به تقریب مذاهب اسلامی در بین حوزویان شهر قم و دلالت های آن برای سیاستگذاری فرهنگی
رسول زرچینی
43
گرایش دانشجویان به اندیشه های سوسیالیستی و لیبرالیستی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه دانشجویان خوارزمی )
منصور کیانی عزیزی
44
مطالعه ناسازه های سیاستگذاری فرهنگی در آموزش عالی ایران
لیلی آریان پور
45
شکل زندگی مردان فرودست در ایران: دستفروشی، کولبری، کارگری فصلی
علی مراد عناصری
46
آئین پیاده روی زیارت اربعین، روایت ها و سیاست های فرهنگی
یاسر فروغی
47
تحلیل گفتمان آثار فمینیستی ( لیبرال- سوسیالیست -اسلامی )
زهرا مهدیان
48
تبارشناسی خشونت و صلح در آموزش عمومی ایران مدرن و دلالت های ان برای سیاستگذاری فرهنگی
ملیحه موسی نژاد
49
مطالعه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دین در جمهوری اسلامی ایران بررسی دستگاه انتظام دین عامه
حسن رحمانی
50
بررسی چالش‌ها و تحولات دینداری نسل دوم انقلاب اسلامی در خانواده های مذهبی شهر تهران (نمونه موردی دختران و پسران متولد دهه شصت و هفتاد شهر تهران)
سارا اسدی شهمیرزادی
51
تجربه زیسته زنان از نابرابری جنسیتی در خانواده و پیامدهای آن
کیمیا بابایی
52
مسئله‌مند شدن جامعه؛ واکاوی و ارزیابی انگاره های ناظر به همبستگی و گسیختگی اجتماعی در ایران(1399_1379)
هادی سلیمانی قره گل
53
تحلیل گفتمان انتقادی کنش های جمعی زیست محیطی در مناطق کُردنشین ایران
جمیل رحمانی
54
مسئله‌مند شدن جامعه؛ واکاوی و ارزیابی انگاره های ناظر به همبستگی و گسیختگی اجتماعی در ایران
هادی سلیمانی قره گل
55
جریان شناسی فمینیسم در ایران ( از 1388 تا 1398)
زهرا مهدیان
56
تغییر و تحول در آموزش و پرورش ایران : تحلیل گفتمان کنش های سیاستی دولتهای بعد از انقلاب اسلامی
مهدی سپهر
57
تحلیل جنسیتی رابطه دینداری و ارزش های خانواده با نگرش به طلاق(مورد مطالعه: زنان و مردان متاهل شهر تهران
فاطمه گراوند
58
مرور نظام مند مطالعات فساد در ایران(1399-1380)
مصطفی حکمتیان
59
ارزیابی طرح‌های توانمندسازی ساکنان محله‌های حاشیه‌نشین؛ مطالعه موردی محله خط چهار حصار کرج
زهراسادات طاوسی
60
اسلام گرایی در کردستان و دیگری های آن
فرهاد صالحی پور
61
مرور نظام مند مطالعات سکولاریسم و سکولار شدن در ایران سه دهه اخیر
غلام رضا سپه وند
62
مطالعه جامعه شناختی -تاریخی اندیشه تقریب مذاهب اسلامی در بین روحانیون شیعه و دلالت های آن برای سیاستگذاری فرهنگی
رسول زرچینی
63
بنیادگرایی در کردستان و دیگری های آن
فرهاد صالحی پور
دروس ترم جاری
216 - سمینار مسائل اجتماعی ایران - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
711 - جامعه شناسی دین - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
149 - بررسی مسائل اجتماعی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
033 - بررسی مسائل اجتماعی ایران - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 16:30