توصیف مختصر

بیوگرافی

تحصیلات:

کارشناسی: تاريخ، دانشگاه تربيت معلم تهران، سال 1366

کارشناسی ارشد: تاريخ ايران اسلامی، دانشگاه تهران ، سال 1369

عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد: خوارج در ايران (تا پايان قرن سوم هجری)

دکترا: تاريخ ايران اسلامی، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1375

عنوان رساله دکتری: عوامل سياسی - اجتماعی مؤثر در گروش به اسلام در ايران (تا پايان عهد اموی)

 

سمت های اجرایی:

مدیرگروه تاریخ دانشگاه خوارزمی از سال 1376 تا 1383.

مدیرگروه تاریخ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی «سمت» از سال 1388 تا 1396.

مدیرگروه تاریخنگاری  و روش شناسی پژوهشکده تاریخ اسلام از سال 1385 تا 1395.

 

زمینه های پژوهشی:

اسلام در ابران

ملل و نحل

روش شناسی و تاریخنگاری

 

زمینه های تدریس:

مباحث نظری تاریخ (فلسفه تاریخ، تاریخنگاری، مبانب علم تاریخ، جامعه شناسی تاریخی و ...)

تاریخ فرق و مذاهب

تاریخ ایران از اسلام تا مغول

 

تجارب کاری:

عضو هیئت ممیزه دانشگاه خوارزمی

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه خوارزمی

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ

 

عضو هیئت مدیره مجلات علمی – پژوهشی 

 

مقالات و کتب

مقالات علمی – پژوهشی:

خوارج و ايران، دانشکده  ادبيات و علوم انسانی،  دانشگاه تربيت معلم، سال 1، ش 3-2، 1377.

مرجئه و نشر اسلام، مقالات و بررسی ها، دانشگاه تهران، سال 29، ش 60-59، 1375.

خوارج در ايران، مقالات و بررسی ها، دانشگاه تهران، سال 30، ش 61، 1376.

اولين بازتابهای جريان شيعی در ايران، دانشکده  ادبيات و علوم انسانی،  دانشگاه تربيت معلم، سال 7-6 ، 78- 1377.

ايران در دوره انتقال (گذر از عهد ساسانی به دوره اسلامی )، دانشور، سال 8، ش 33، 1380.

نحوه پرداختن مردم ايران به ورزش و تربيت بدنی با توجه به تحولات مديريتی از آغاز سلطنت هخامنشيان تا پايان پهلوی، دانشکده تربيت بدنی، دانشگاه تربيت معلم، سال 4 ، ش 7، 1385.

تأثير اصلاحات خسرو انوشيروان برقشربندي اجتماعي ايران درعصر ساسانيان، مجلة علوم انساني دانشگاه الزهرا، سال 18 ، ش 71، 1387.

نشاء المرجئه، مجله بين المللي علوم انساني، سال 15 ، ش 15، 1429ق_2008م.

رويكرد احساسي _ عاطفي به واقعه ي عاشورا( از صفويه تا مشروطه)، شيعه شناسي ، سال 5 ، ش 24، 1387.

تاريخ نگاري ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه، شيعه شناسي ، سال 7 ، ش 254، 1388.

تکامل انسان در نگرش تاریخی اسماعیلیه (دعوت قدیم) ، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، سال 2، ش 4، 1389.

بازشناسی جنگ های امیرالمؤمنین علی (ع) از دیدگاه فرق کلامی، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، سال 10، ش 3، 1388.

بازکاوی فلیفه نظری تاریخ از دیدگاه اسماعیلیه، پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، سال 1، ش 3، 1389.

تحول دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعه موردی محقق کرکی و شهید ثانی ، دوفصلنامه جستار های تاریخی ، سال 1، ش 2، 1389.

علمای ایرانی و تثبیت سنن در مصر عهد ایوبی ، مجله تاریخ و تمدن اسلامی ، ش 13، 1390.

البیغمات او الملکات المسلمات لبهوبال و اسعمار الانجلیز ، مجله علوم الانسانیه الدولیه ، ش 17، 2010م/ 1431ه.

دگرگونی نظام قشربندی اجتماعی در ایران (از سقوط ساسانیان تا پایان اموی) ، تحقیقات تاریخ اجتماعی ، سال 1، ش 1، 1390.

ساختار مذهبی – سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان، پژوهشنامه تاریخ اسلام، سال 2، ش 5، 1391.

پیشرفت های تمدنی چین و تأثیر آن در جهان اسلام        تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی ، سال 2، 1390.

فرایند اسلامی شدن الگوی فرهنگی اجتماعی تغذیه در ایران تا پایان سده 4ه، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، سال 4، ش 15، 1391.

مدارای دینی و مذهبی در عصر آل بویه ، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام، سال 3، ش 6، 1391.

بررسی تأثیر اعزام لشکر اسامه بر چگونگی ، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، سال 5، ش 17، 1392.

فتح ایران به دست اعراب مسلمان و پیامد های آن ، مجله معارف ، سال 24، ش 77، 1391.

سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیت ها آنان در خراسان، مطالعات تقریب مذاهب اسلامی، 1392.

ایران و اسلام، هویت ایرانی، میراث اسلامی ، جستارهای تاریخی ، 1392.

آداب معاشرت و هم نشینی در ایران باستان، جستارهای تاریخی ، 1392.

حجاج و نقش وی در تثبیت و تحکیم خلافت اموی ، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، ش بهار     ، 1393.

مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی آن ، مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان، ش بهار، 1393.

کارکرد اجتماعی مسجد در ایران عصر آل بویه، تحقیقات  تاریخ اجتماعی ، 1393.

جایگاه و کارکرد منصب داروغه در ایران عصر تیموری، تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س) ، ش زمستان ، 1393.

نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی- اجتماعی کرمان در سده نخست هجری، مطالعات تقریب مذاهب اسلامی، ش زمستان، 1393.

پیامد های اجتاعی مهاجرت قبایل عرب به خراسان در قرون نخستین، تاریخ اسلام، ش زمستان، 1393.

فراز و فرود  خاندان های دیوانسالار در شیراز عصر ناصری، مطالعات تاریخ اسلام، ش زمستان، 1393.

سير تحول تبيين هاي مورخان مسلمان از قرن چهارم تا هشتم هجري، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، ش23، تابستان 1395 .

بررسی مفهوم جنگ در دوره ی سلجوقیان، تحقیقات  تاریخ اجتماعی ، ش 11، بهار-تابستان1395.

تحول شهرنشینی اراک در دوره قاجار، جستارهای تاریخی سال    7 (زمستان) ، ش 2، 1395.

Analysis and Investigation of Religious Conflicts in Buyid Dynasty Era in Ray, Journal of History Culture and Art Research, Vol 6, Jun 2017.

 

سایرمقالات :

نگاهی تازه به کارنامه اسلام ، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال 1، ش 12، 1374.

ايران در دوره انتقال ( گذر از عهد باستانی به دوره اسلامی ) ، نامه پژوهش، سال  1، ش 4، 1376.

باز هم آل بويه ، فصلنامه گفتگو، ش 21، 1377.

نگاهی به کتاب جنبش های دينی ايرانی در قرنهای دوم و سوم هـ.ق، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال 2، ش 14، 1377.

مروری تحليلی بر قيام عباسيان در خراسان ، رشد آموزش تاريخ ، ش 1، 1378.

نقد و نظری بر کتاب تاريخ سياسی صدر اسلام ، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال  3، ش 26، 1378.

از نامه عراق (اراک) تا راه دانش ، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال 3، ش 25، 1378.

خوارج در سيستان ، دانشکده ادبيات و علوم انسانی - دانشگاه سيستان وبلوجستان، سال 5، ش 9، 1378.

جنبش های ايرانی در اوائل عهد عباسيان ، رشد آموزش تاريخ ، سال 2، ش 3، 1379.

مهاجرت قبائل عرب به ايران در قرون نخستين اسلامی و پيامدهای آن از منظر جغرافيای تاريخی ، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال 3، ش 31، 1379.

معرفی و نقد کتاب تاريخ سياسی اجتماعی خراسان در زمان عباسيان ، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال 4، ش 40، 1379.

تاريخ تشيع اثری از مرحوم خواجويان و مرحوم دکتر امير پروين ، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال  4، ش 41، 1379.

اولين تکاپوهای تشيع در خراسان ، تاريخ اسلام ، سال 1، ش 1، 1379.

پيدايش نصيريان (علويان) ، تاريخ اسلام ، سال 3، ش 3، 1379.

قيام حمزه آذرک در سيستان و خراسان ، رشد آموزش تاريخ ، سال 3، ش 7، 1380.

معرفی کتاب ايران از ديکتاتوری سلطنتی تا دين سالاری ، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال 4، ش 43_42، 1380.

جامعه ايرانی در مواجهه با اعراب مسلمان ، تاريخ اسلام ، سال 4، ش 16، 1382.

توسعه فرهنگی و فرهنگ ايرانی- اسلامی ، مطالعه فرهنگی ، 1382.

تجديد حيات فکری ، فرهنگی معتزله در قرن چهارم هجری ، تاريخ اسلام ، سال 5، ش 20، 1383.

ماهيت فتوحات اسلامي در عهد امويان، اسلام وايران، 1383.

قراء و نقش ايشان در تحولات قرن اول هجری ، تاريخ اسلام ، سال 6، ش 22، 1384.

ايران و ميراث پيامبر ، ويژه نامه پيامبر اسلام - تاريخ اسلام ، سال 7، 1385.

مسائلی در باب تاريخ اجتماعی و تاريخنگاری اجتماعی ، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش  112، 1386.

معتزله و آل بويه،  فصلنامه تاريخ دانشگاه آزاد محلات ، سال 2، ش 5، 1386.

حيات سياسی مانويان در قرنهای نخستين اسلامی ، نامه تاريخ پژوهان، سال 3، ش 11، 1386.

چشم اندازی به تاريخ تحولات سياسی استخر در اوائل عهد اسلامی ، تاريخ ايران و اسلام - دانشگاه لرستان         ، سال اول، شماره دوم، 1386.

"حيات فکری مانويان " در قرون نخستين اسلامی ، تاريخ اسلام ، سال 8، ش 31، 1386.

پارادايم های روش شناختی مؤثر بر پژوهش های تاريخی ، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، دوره جديد، ش 122، 1387.

بازكاوي مفهومي دوران تاريخي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، دوره جديد، ش 126، 1387.

توسعه واقعیتی تاریخی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، 1388.

توصیف، تبیین و تفسیر در تحقیقات تاریخی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، ش  146، 1389.

... و از هم آل بویه ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، ش  151 ، 1389.

معرفت تاریخی و دیالکتیک عین و ذهن ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، ش 143، 1389.

تاریخ و نظریه – گسست ها و پیوند ها ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، ش 161، 1390.

خوارج در ایران ، دانشنامه جهان اسلام ، 1391.

 

مقاله های ارائه شده در نشست های علمی :

 توسعه فرهنگی و فرهنگ ايران اسلامی ، وزارت ارشاد، مجموعه مقالات همايش نقش و جايگاه دولت در توسعه فرهنگی ،1378.

بررسی علل و عوامل تقدم مصالح فردی بر مصالح جمعی در ايران از منظرتاريخی ، وزارت ارشاد، مجموعه مقالات همايش بررسی علل و عوامل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی ، 1378.

يعقوب و خوارج ، دانشگاه سيستان و بلوچستان، مجموعه مقالات سمينار صفاريان ، 1378.

تکوين و تطور فرهنگ و تمدن ايران اسلامی، دانشگاه شهيد باهنرکرمان     ، خلاصه مقالات همايش شورای فرهنگ عمومی و ادبيات فارسی ،1378.

فتح جبال توسط اعراب مسلمان و پی آمدهای آن ، سازمان ايران شناسی، خلاصه مقالات همايش ايران شناسی ، 1381.

تأملی در چرايی و چگونگی رويکرد ايرانيان به اسلام ، دانشگاه بندرعباس، خلاصه مقالات همايش فرهنگ و تمدن اسلامی ، 1383.

 

کتاب ها :

خوارج در ایران، انتشارات باز، چاپ اول 1379، چاپ دوم 1385.

تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا طاهريان، انتشارات «سمت»، چاپ اول 1380، چاپ دوم 1384.

ايران از ديکتاتوری سلطنتی تا دين سالاری (ترجمه)، انتشارات باز، 1381.

مبانی علم تاریخ، انتشارات «سمت»، 1395.

 

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی تاریخ ایران بعداز اسلام
دانشگاه تربیت مدرس
1375/09/07
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
گونه شناسی ، مبانی ،علل و انگیزه های قیام های عصر عباسیان
ابوالفضل فدائی
2
اوضاع سیاسی اجتماعی شیراز در قرون نخستین اسلامی
مصطفی ابراهیمی
3
ساختار شهری ایران از ورود اسلام تا قرن سوم هجری
مسعود محمودزاده
4
تحولات باستان شناسی در عصر قاجاریه
فهیمه بساطی
5
گسترش اسلام در ایالت کرمان (از ورود اعراب تا ظهور آل بویه )
حسن صادقی
6
مواجهه اسلام و غرب از دیدگاه سیدحسن نصر
مریم یحیی آبادی
7
نظام اداری شهرها در دوره ناصرالدین شاه قاجار
علیرضا احمدی مفرد
8
چرایی و چگونگی انتقال حکمت و ادب از ایران باستان به دوران اسلامی
میثم اسدی
9
تکاپوهای فکری سیاسی جبریه تا پایان عصر اموی
احمد فرهنگیان علی
10
دیوانسالاری در عصر تیموریان
اکبر صبوری
11
اندیشه هزاره ای و تاثیر آن در ایران دو قرن اول هجری
خدیجه سلیمی
12
مسیحیان غرب ایران در مواجهه با اعراب مسلمان (دو قرن اول هجری)
ناصر مولایی
13
تبیین علل تاسیس، تداوم و افول حکومت غزنویان مبتنی بر نقش نیروهای نظامی تا نبرد دندانقان
امیر صمدیان آهنگر
14
نقد و بررسی نظریه انحطاط تمدن اسلامی از منظر ابن خلدون و محمدعابد الجابری
مجید منهاجی
15
اوضاع سیاسی و مذهبی قم در دو قرن نخست هجری
مرضیه عباسی منش
16
ورود اسلام به مدینه و نقش بنی عبدالاشهل در گسترش آن
فریده تقی پورجاوی
17
نظریه شناخت تاریخی
سعید موسوی سیانی
18
وضعیت سیاسی و اجتماعی شهری در زمان آل بویه
فرزانه بلخاری قهی
19
اندیشه و عملکرد سیاسی حنابله در عراق از دوره دوم عباسی تا قبل از دوره آل بویه
مرجان محتشمی فرد
20
مسجد و سیاست در تارخ میانه ایران(از قرن 4 تا6 ه.ق)
فریبرز سجادی
21
نقش و کارکرد مجلس شورای ملی در روابط خارجی ایران در ادوار نهم تا دوازدهم
سهیل طاهرخانیان زارع
22
بررسی روند برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی ادوار چهاردهم تا شانزدهم با تکیه بر اسناد مجلس
مرضیه منتشلو
23
بررسی قوانین اسلامی مصوب شورای ملی در دوره نخست مشروطیت (1304-1285 خورشیدی)
یوسف فاریابی
24
تکوین و تحول حیات شهری اراک در دوره معاصر تا سال57
محمدحسین فرمهینی فراهانی
25
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی کازرون از ورود اسلام تا پایان ال بویه
رضا رئیسی
26
جایگاه فاطمه س در فرهنگ دینی شیعه باتکیه برسنخ شناسی احادیث منتسب به فاطمه از قرن 4 تا 6 هجری
زهرا سمیعی
27
جغرافیا ی تاریخی تشیع در قزوین تا حمله مغول
اصغر حدادی
28
حیات سیاسی اجتماعی نصر بن سیار
شکوه نظری
29
زندگی زمانه و کارنامه علمی سیاسی و اجتماعی شیخ عبدالکریم حایری یزدی
نجف عبادی
30
جایگاه عایشه در فرهنگ دینی اهل تسنن (با تکیه بر سنخ شناسی روایات های ایشان در صحاح)
سحر سلمی
31
بررسی تحلیلی تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهرری در دوره قاجار
اعظم بوربور
32
سیر پیدایش و نفوذ اسرائیلیات و احادیث جعلی تا دوره بنی عباس و فرهنگ اسلامی
امیرعباس عارف نیا
33
اقدامات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی معزالدوله دیلمی (356-324ه)
حسین کاظمی منش
34
گسترش اندیشه وهابیت در حاشیه جنوبی خلیج فارس از نیمه دوم قرن 20 تا عصر حاضر
سعیده حیاتی
35
نقش نیروهای داخلی و خارجی در استقرار نظام جدید آموزشی در دوره قاجاریه
فریدون تقی نژادمهاجر
36
تاریخنگری و تاریخ نگاری دکتر شریعتی
مهدی برزنونی
37
مفهوم و اندیشه جنگ در قرون میانی ایران (5-7هجری)
بهزاد اصغری اناری
38
تحول مفهوم ملی گرایی در دوره پهلوی
حسین سلیمی
39
واکاوی کارنامه های کابینه های عصر پهلوی دوم از سقوط مصدق (1332) تا ترور منصور (1343)
فاطمه سهراب زاده
40
بررسی روابط ایران با پرتغالی ها در خلیج فارس در دوره صفویه (907-1135)
جسیم دهبان
41
اهمیت و فایده تاریخ از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
محمد غفاریان بهرمان
42
نقش علمای شیعه ی استرآباد درنهضت مشروطه با تاکید بر فعالیت های شیخ محمد مقصودلوی، شیخ محمدفاضل و شیخ طاهر
حبیبه جاهدی
43
تعامل و تقابل علمای اصولی و اخباری در دوره فتحعلی شاه مطالعه موردی (میرزامحمد اخباری نیشابوری)
حبیبه نوعی رازلیقی
44
نقش حوزه علمیه اراک در تحولات منطقه در دوره پهلوی اول (1320-1300)
محمدحسن مرادی گرکانی
45
عوامل تاثیرگذار بر حیات شیعه در ایران دوره ی تیموری
محمدحسن نفری
46
نقش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تجار سلطان آباد عراق (اراک) از سال 1285 تا 1320 ه.ش
مهدی جیریائی
47
بررسی سیاست های بهداشتی و درمانی دولت های ایران (1332- 1320ش/ 1941-1953م)
علی اصغر هدایتی مرزونی
48
بررسی شخصیت حضرت مهدی (ع) در منابع کلامی و تاریخی
امین موسوی
49
بررسی وضعیت اجتماعی زرتشتیان ایران از انقلاب مشروطه تا سال 1320
مسعود دادبخش
50
بررسی نقش و جایگاه مطبوعات در مشروطیت ایران تا انقراض قاجاریه
حسن شهریاری کیا
51
بازتاب هویت ایرانی در تاریخ نگاری محلی دوره ی قاجاریه
جواد شجاعی
52
تحلیل روان شناختی شخصیت محمدرضا پهلوی و تاثیر آن در تصمیمات سیاسی و اجتماعی وی
مجیدرضا رجبی
53
تاثیر فکری و اجتماعی مدرسه دارالفنون بر روند انقلاب مشروطیت ایران
بابک دریائی پور
54
خرمیان خاستگاه، ماهیت فکری و تکاپوهای سیاسی- اجتماعی (تا نیمه اول سده ششم ه.ق)
امیر علی نیا
55
کارکردهیئات مذهبی درمانائی نهضت عاشورادریک صدسال اخیر
حبیب جمشیدی باندری
56
ناپایداری نظم سیاسی در تاریخ میانه ایران (از تاریخ 429-628 هجری قمری)
قدیر نجف زاده شوکی
57
تحول بازتاب نقش و جایگاه زنان کربلا در منابع تاریخ نگارانه تا قرن دهم
زهرا زیودار
58
سیر تحول آموزش دختران از قاجار تا پهلوی اول
نرگس کاظمی
59
تحول مولفه های فرهنگی و اجتماعی زنان در گذار از قاجار به پهلوی با تکیه بر روزنامه های شکوفه، دانش و زبان زمان
پریسا حاجی بابایی
60
تداوم نظام های آبیاری در خوزستان از دوره ساسانیان تا ظهور مغول با تاکید بر (شوشتر و دزفول)
پرویز طلاییان پور
61
رویکرد اقتصادی، سیاسی حزب دموکرات ایران (ادوار دوم تا هفتم مجلس شورای ملی)
ثریا عباسی قیداری
62
تحلیل روان شناختی نقش فرودستان شهری در نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
زهرا قدیانی نژادرزکی
63
مساله جانشینی در دوران سلجوقیان
روشنک نمازی
64
نقش و تاثیر نظارت و کنترل بازار در تشدید فرایند سقوط پهلوی از سال (1357-1350)
غلامعلی رموی
65
بررسی تحلیلی نظام قبیله‌ای کردستان عراق از سال 1950 تاکنون
امانج امینی
66
بررسی دیدگاه سیاسی و اجتماعی روحانیون نجف در نهضت مشروطه تاکنون
فرشته پرخاش
67
روند گذار از شیخیه به بابیه در دوره قاجار
ریحانه اسمعیلی
68
نقش و کاکرد مجلس شورای ملی در مساله نفت ( در ادوار شانزدهم ، هفدهم و هجدهم)
زهرا جعفرنژادگرو
69
سیر تحول و تطور ردیه نویسی در دوره صفویه
معصومه رضائی
70
تکاپوهای سیاسی اجتماعی زندیه در یمن از آغاز تا 444 ق
محمدجواد نجفی
71
مقایسه تطبیقی رویکرد به تشیع در دو کتاب الفرق بین الفرق بغدادی و الملل و النحل شهرستانی
حدیث صفری
72
تحلیل مولفه های بنیادی نظام مشروطه بر مبنای رویکرد اسلامی (بررسی موردی روزنامه الجمال)
الناز خلیلی
73
عوامل تاثیرگذار در روند انتخابات مجلس شورای ملی کرمانشاه در بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی (1357-1285 شمسی)
شهرام اردشیریان
74
تکاپوهای سیاسی اجتماعی زیدیه در یمن از آغاز تا 444 ق
محمدجواد نجفی
75
مقایسه تطبیقی رویکرد تاریخ نگارانه بغدادی و شهرستانی (با تکیه بر تشیع)
حدیث صفری
76
مسأله تاریخی هیرمند، چالش ها و راهکارهای ژئوپلیتیکی
علی شکری
77
بحران سیاسی و فروپاشی دولت ها در ایران (57-1356)
سهیلا نظری قنبری
78
زندگی، زمانه و کارنامه تاریخنگاری ابوالفرج اصفهانی
فرشید نوروزلو
79
نقش و کارکرد مجلس شورای ملی در مساله نفت ( در ادوار شانزدهم ، هفدهم و هجدهم)
زهرا جعفرنژادگرو
80
نظام سرباز وسربازگیری در دوره ی قاجاریه
فرشید عباسی
81
مقایسه تطبیقی جنبش های سیاسی و مذهبی ضد اموی در ایران
ابوذر یاری وند
82
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی امام علی با تاکید بر دوران خلافت (40 تا 35 هجری قمری)(661-656 میلادی)
رحمان رحیم خانی
83
زندگی، زمانه و جایگاه شیخ مفید در تاریخ نگاری اسلامی - شیعی
زهرا محمدی
دروس ترم جاری
741 - جامعه شناسی تاریخی ایران - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
741 - جامعه شناسی تاریخی ایران - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
741 - جامعه شناسی تاریخی ایران - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
554 - رهیافتهای نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
777 - دولت های شیعی - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00