توصیف مختصر

بیوگرافی

تحصیلات:

دکتری : تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه تربیت مدرس- 1383

کارشناسی ارشد : تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه اصفهان- 1376

کارشناسی : تاریخ، دانشگاه شیراز- 1374

 

برخی از دروس ارائه شده تاکنون

تاريخ نگاري در ايران ,

تاريخ نگاري در ايران ,

تاريخ تحولات ايران دردوره مغول وايلخانان ,

ايران اززوال ايلخانان تااغازصفويه ,

فلسفه تاريخ ,

تاريخ انديشه ي سياسي شيعه ,

تاريخ نگاري تشييع ,

تاريخ تحليلي تحولات تشيع در ايران ,

رهيافتهاي نظري و تحولات انديشه سياسي در اسلام و ايران ,

فلسفه تاريخ ,

مقالات و کتب

مقالات

 

- علل ناكاركردي پول كاغذي در اقتصاد و جامعه عصر ايلخاني، مجله پژوهش نامه، علمي ـ پژوهشي، دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي، 1383.
- حج در عهد ايلخانان، فصلنامه مطالعات تاريخي، علمي پژوهشي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي، دانشگاه فردوسي، 1385.
3- جايگاه بازاريان در جامعه عصر ايلخانان، مجله پژوهش هاي تاريخي، علمي- پژوهشي دانشگاه اصفهان، بهار 1388.
4- نظام پولي در عهد ايلخانان، مجله پژوهش هاي تاريخي، علمي- پژوهشي دانشگاه اصفهان، زمستان 1388.
5- هرمنوتيك و فهم معرفت تاريخ، مجله انديشه ديني، علمي- پژوهشي دانشگاه شيراز، زمستان 1389.
6- بينش و روش در تاريخ نگاري اسلامي مطالعه موردي تاريخ نگاري ابن مطهر مقدسي، مجله قبسات، علمي ـ پژوهشي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1385.
7- طبقات اجتماعي در نظرگاه خواجه نصيرالدين طوسي، مجله مطالعات اسلامي: فلسفه و كلام، علمي- پژوهشي، دانشكده الهيات، دانشگاه فردوسي، پاييز و زمستان 1389.
8- خوارج و نفي حكومت، رويكرد آنارشيستي يا هرج و مرج طلبي، پژوهش نامه، مجله علمي- پژوهشي، انجمن ايراني تاريخ اسلام ، شماره چهارم، 1390.
9- هرمنوتیک فلسفی و بنیادهای معرفتی تاریخ، مجله فلسفه دين، علمي- پژوهشي، پرديس دانشگاه تهران، قم، زمستان 1389.
10- هرمنوتیک سنتی و فهم معرفت تاریخی، مجله مطالعات اسلامي: فلسفه و كلام، علمي- پژوهشي، دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد، پاييز و زمستان 1390.
11- جایگاه اقتصادی آناتولی در عصر سلجوقیان و ایلخانان، مجله تاريخنامه ايران بعد از اسلام، علمي- پژوهشي دانشگاه تبريز، 1389.
12- تشكيلات پيشه وري در عهد ايلخانان، مجله تاريخنامه ايران بعد از اسلام، علمي- پژوهشي، دانشگاه تبريز، 1389.
13- تفسير ويگ از تاريخ، مجله علمي ـ پژوهشي مسكويه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري، تابستان 1387.
14- راههاي تجاري برون مرزي در عهد ايلخانان، مجله علمي ـ پژوهشي تاريخ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، زمستان، 1387.
15- راههاي تجاري درون مرزي در عهد ايلخانان، مجله علمي ـ پژوهشي مسكويه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري، بهار 1388.
16- تاريخنگاري محلي در ايران عهد ايلخانان، مجله علمي ـ پژوهشي مسكويه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري، پاييز 1386.
17- مساله مملوکان در سیاست خارجی عهد غازان، پژوهش نامه، مجله علمي- پژوهشي، انجمن ايراني تاريخ اسلام ، شماره هشتم، 1391.
18- مسلمانی خوانین مغول با تکیه بر زمینه های اسلام پذیری ایلخانان، مجله علمي- پژوهشي، انجمن ايراني پژوهش نامه تاريخ اسلام ، شماره دهم، 1392.
19- جایگاه بیهق در تاریخ نگاری ابن فندق، پژوهشهای تاریخ محلی، علمي- پژوهشي، تهران، دانشگاه پیام نور، شماره دوم، 1392.
 

 

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1383/04/01
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ماخذشناسی نهاد حسبه در قلمرو شرق
مینا کاوسی
2
وزارت در عصر شاهرخ
حسین نیری
3
جغرافیای تاریخی و اقتصادی مکران در دوران سلجوقیان و ایلخانیان
امین تنومند
4
بررسی حیات علمی و فرهنگی عراق در عهد خلافت القا در بالله (422-381)
معصومه رازانی
5
جایگاه و کارکرد نهاد وزارت در عهد مسلمانی ایلخانان (716-694ق.)
عارفه یوسف وند
6
تاریخ نگاری و تاریخ نگری ابوالبرکات محمدبن احمدبنایاس ناصر حنفی
فروزان مهرابی شینه
7
اذرباییجان در دوره خوارزمشاهیان (_تحولات سیاسی و اجتماعی اذرباییجان در دوره خوارزمشاهیان )
محمد توحیدی قره تپه
8
جایگاه منصب قاضی القضات در نظام قایی دوره عباسیان
مالک یعقوبی مقدم
9
بررسی رویکرد فرهنگی در تاریخ نگاری عصر ایلخانان (خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و صاف الحضره وبناکتی)
مهدی خلیلی
10
حیات فکری خراسان رد دوره مامون 198-218
کمال ظریفیان منش
11
شاهنامه سرایی در عصر ایلخانی با تکیه برظفرنامه حمدالله
علی شهزادی
12
دگرگونی های ساختاری دیوان سالاری ایرانی از سلجوقیان تا پایان عصر ایلخانان
توحید شریفی
13
هویت ایرانی در هنر خوشنویسی دوره تیموریان
علی اکبر رسولی
14
خود/ دیگری در تاریخنگاری ایران از عصر افشاریه تا پایان حکومت فتحعلی شاه قاجار
زلیخا امینی
15
حیات اجتماعی و فرهنگی شیعیان نیشابور (از فرمانروایی غزنویان تا هجوم ابادی )
ابوالفضل شهیدی همت آبادی
16
ماخذ شناسی منابع تاریخنگاری دولت فاطمیان مصر
محمد برزو
17
دگرگونی های اعتقادی در آناتولی قرن هفتم هجری با تکیه بر تصوف
محمدرضا جمشیدپورترابی
18
مفهوم و اندیشه جنگ در قرون میانی ایران (5-7هجری)
بهزاد اصغری اناری
19
انقلاب اسلامی و گفتمان های سیاسی عصر پهلوی
حامد ایرانشاهی
20
دگرگونی ساختار سیاسی جامعه اسلامی (از رحلت پیامبر (ص) تا خلافت حضرت علی (ع) با تکیه بر مکاتبات علی (ع) و معاویه
عصمت مهجوری
21
تعامل قوای مجریه و مقننه در فراز و فرود بنی صدر
مجتبی الهی
22
تبارشناسی اندیشه مهدویت با تکیه بر آرا امامیه در کتاب الکافی کلینی
علیرضا دمرچلی
23
نقش متکلمین ایرانی مسلمان در رشد تمدن اسلامی تا پایان سلجوقی
محمد طاوسی
24
حج در ایران میانه از ایلخانان تا صفویان
ارسلان عینی نسب
25
اندرزنامه نویسی در عهد ایلخانی
حمید چگنی
26
پیدایش و تحول تاریخ نگاری آکادمیک در ایران
میثم بابایی
27
اخلاق سیاسی در اندیشه خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی
روح اله زهره
28
تکوین و گسترش تشیع در عراق عجم
خلیل حکیم زاده
29
بررسی اقتصاد کشاورزی خوزستان از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی
حامد بهرامی
30
جایگاه و کارکرد ابوعبیده جراح در تحولات صدر اسلام
مازیار یزدان پناه
31
جغرافیای تاریخی وحیات اجتماعی شمال بین النهرین(جزیره )در دوران اسلامی
جواد اکبرپورورمزیار
32
واکاوی مبانی هویت ایرانی در عهد ایلخانان با تکیه بر غازان نامه نوری اژدری
سیداحمد زارعی ابرقوئی
33
ری و مسئله جنگ در قرون میانه
سیدمحسن ماجدی نیا
34
تبارشناسی اندیشه مهدویت با تکیه بر آراء امامیه در کتاب الکافی کلینی
علیرضا دمرچلی
35
مسئله انتخابات مجلس شورای ملی در حوزه بهبهان، کهگیلویه و بویراحمد
سجاد جمشیدیان
36
بررسی بافت اجتماعی غازانیه تبریز در دوره ایلخانان
مهران بشارت غازانی
37
تبارشناسی زبان در ماهیت تعاملات ایرانیان در جهان اسلام
کمال پیری اذرهریس
38
بررسی روند فتوحات اسلامی در ایران از سال 13 تا 35 هجری قمری
سیدمرتضی رضائی
39
ری و مسئله جنگ در قرون میانه (از قرن سوم تا قرن هشتم)
سیدمحسن ماجدی نیا
40
بررسی رویکرد جهانی در تاریخنگاری عصر ایلخانان با تکیه بر جامع التواریخ و تاریخ بناکتی
مرتضی یونسی
دروس ترم جاری
711 - فلسفه تاریخ - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
717 - نقدوبررسی تاریخ ایران ازسقوطساسانیان تاآغازخلافت عباسی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
704 - شناخت روشهای تحقیق درتاریخ ( سمینار ) - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
711 - فلسفه تاریخ - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
704 - شناخت روشهای تحقیق درتاریخ ( سمینار ) - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
139 - مبانی علم تاریخ - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
106 - مبانی تاریخ اجتماعی ایران - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
104 - تاریخ تحولات ایران دردوره مغول وایلخانان - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
105 - ایران اززوال ایلخانان تااغازصفویه - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00