توصیف مختصر

بیوگرافی

تحصیلات:

دکتری : تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه تربیت مدرس- 1383

کارشناسی ارشد : تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه اصفهان- 1376

کارشناسی : تاریخ، دانشگاه شیراز- 1374

 

برخی از دروس ارائه شده تاکنون

تاريخ نگاري در ايران ,

تاريخ نگاري در ايران ,

تاريخ تحولات ايران دردوره مغول وايلخانان ,

ايران اززوال ايلخانان تااغازصفويه ,

فلسفه تاريخ ,

تاريخ انديشه ي سياسي شيعه ,

تاريخ نگاري تشييع ,

تاريخ تحليلي تحولات تشيع در ايران ,

رهيافتهاي نظري و تحولات انديشه سياسي در اسلام و ايران ,

فلسفه تاريخ ,

مقالات و کتب

مقالات

سيدابوالفضل رضوي ,نقدي بر كتاب جستارهايي درباره مناسبات شهر و شهرنشيني در دوره سلجوقيان ,پژوهشنامه انتقادي متون و علوم انساني ,1394 ,81 ,94

سيدابوالفضل رضوي ,تأملي بر زمينه هاي ورود تشيع به خوزستان در قرون نخستين اسلامي ,پژوهشنامه تاريخهاي محلي ايران ,4 ,1394 ,132 ,141

سيدابوالفضل رضوي ,تأملي بر زمينه هاي اقتصادي - اجتماعي فتح اسلامي اصفهان ,پژوهشنامه تاريخهاي محلي ايران ,3 ,1394 ,66 ,82

سيدابوالفضل رضوي ,نقدي بر كتاب جستارهايي درباره شهر و شهرنشيني در دوره سلجوقيان ,پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني ,15 ,1394 ,81 ,94

سيدابوالفضل رضوي ,تاملي بر زمينه هاي اقتصادي-اجتماعي فتح اسلامي اصفهان ,پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران ,3 ,1394 ,66 ,82

سيدابوالفضل رضوي ,جايگاه بيهق در تاريخ نگاري محلي(با تكيه بر رهيافت فرهنگي-اجتماعي ابن فندق) ,پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران ,1 ,1392 ,5 ,20

سيدابوالفضل رضوي ,مسلمانيِ خوانين مغول بر پايه زمينه هاي اسلام پذيري ايلخانان ,پژوهش نامه ي تاريخ اسلام ,1 ,1392 ,47 ,74

سيدابوالفضل رضوي ,نصيرالدين طوسي و گفتمان مهار در عهد نامسلماني ايلخانان ,تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي ,4 ,1392 ,93 ,108

سيدابوالفضل رضوي ,بينش تاريخ نگارانه ابوالقاسم كاشاني با تكيه بر رويكرد اعتقادي وي ,پژوهشهاي علوم تاريخي ,5 ,1392 ,59 ,78

سيدابوالفضل رضوي ,پوربها و نقد نظام اقتصادي ايلخانان ,پژوهش هاي تاريخي ,5 ,1392 ,41 ,56

سيدابوالفضل رضوي ,همگرايي مسلمانان و يهوديان در اصفهان: مطالعه موردي از كاركردهاي اجتماعي از مقبره اشعيا نبي (شيعه) و امامزاده اسماعيل ,پژوهش هاي ميان رشته اي ,1 ,1392 ,1 ,14

سيدابوالفضل رضوي ,مسأله مماليك در سياست خارجي عهد غازان ,پژوهشنامه ي تاريخ اسلام ,2 ,1391 ,83 ,106

سيدابوالفضل رضوي ,ترجمة متون و تعامل معرفتي تاريخ ,پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني ,11 ,1390 ,21 ,37

سيدابوالفضل رضوي ,جايگاه هرمنوتيك سنتي در معرف تشناسي تاريخي ,مطالعات اسلامي- فلسفه و كلام ,43 ,1390 ,83 ,110

سيدابوالفضل رضوي ,خوارج و نفي حكومت، رويكرد آنارشيستي يا هرج و مرج طلبي ,پژوهش نامه تاريخ اسلام ,1 ,1390 ,107 ,131

سيدابوالفضل رضوي ,هرمنوتيك و فهم معرفت تاريخي ,انديشه ديني ,1389 ,103 ,146

سيدابوالفضل رضوي ,تشكيلات پيشه وري در عهد ايلخانان ,تاريخ نامه ايران بعد از اسلام ,1 ,1389 ,43 ,67

سيدابوالفضل رضوي ,طبقات اجتماعي در نظر گاه خواجه نصيرالدين طوسي ,مطالعات اسلامي- فلسفه و كلام ,42 ,1389 ,91 ,116

سيدابوالفضل رضوي ,هرمنوتيك فلسفي و بنيادهاي معرفتي تاريخ ,فلسفه دين ,7 ,1389 ,67 ,94 ,

سيدابوالفضل رضوي ,جايگاه بازاريان در اقتصاد و جامعه عهد ايلخانان ,HISTORICAL RESEARCH ,1 ,1388 ,51 ,66 ,

سيدابوالفضل رضوي ,نظام پولي در عهد ايلخانان ,HISTORICAL RESEARCH ,1 ,1388 ,65 ,86 ,

سيدابوالفضل رضوي ,هولاكو و شكست سياست ايلخانان در جبهه شام ,تاريخ روابط خارجي ,10 ,1388 ,31 ,54 ,

سيدابوالفضل رضوي ,تاريخ و ضرورت همگرايي با علوم اجتماعي ,تاريخ اسلام ,10 ,1388 ,65 ,81 ,

سيدابوالفضل رضوي ,جايگاه علم تاريخ در حكمت مشاء ,تاريخ اسلام ,10 ,1388 ,67 ,85 ,

سيدابوالفضل رضوي ,درآمدي بر تاريخ نگاري اقتصادي ,پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام ,3 ,1388 ,93 ,117 ,

سيدابوالفضل رضوي ,اهميت بازار در اقتصاد و جامعه عصر ايلخانان ,نامه تاريخ پژوهان ,4 ,1387 ,5 ,16 ,

سيدابوالفضل رضوي ,تفسير ويگ از تاريخ ,مسكويه ,1 ,1387 ,91 ,103 ,

سيدابوالفضل رضوي ,راههاي تجاري در عهد ايلخانان ,پژوهش نامه تاريخ ,3 ,1387 ,71 ,89 ,

سيدابوالفضل رضوي ,نقش شيعيان امامي در اسلام پذيري ايلخانان ,تاريخ ايران و اسلام ,1 ,1387 ,1 ,22 ,

سيدابوالفضل رضوي ,نگرشي بر حيات شهري در ايران دوران اسلامي ,پژوهش هاي تاريخي ,2 ,1387 ,105 ,134 ,

سيدابوالفضل رضوي ,ياسا و سير تحول آن در عهد ايلخاني ,تاريخ ايران و اسلام ,1 ,1387 ,25 ,44 ,

سيدابوالفضل رضوي ,تاريخ نگاري محلي در دوره ايلخانان ,مسكويه ,2 ,1386 ,107 ,137 ,

سيدابوالفضل رضوي ,بينش و روش در تاريخ نگاري اسلامي ,قبسات ,11 ,1385 ,5 ,19 ,

سيدابوالفضل رضوي ,حج در عهد ايلخانان ,مطالعات تاريخي ,1385 ,19 ,32 ,

سيدابوالفضل رضوي ,نقد منبع در تاريخ ,نامه تاريخ پژوهان ,2 ,1385 ,46 ,65 ,

 

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1383/04/01
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ماخذشناسی نهاد حسبه در قلمرو شرق
مینا کاوسی
2
وزارت در عصر شاهرخ
حسین نیری
3
جغرافیای تاریخی و اقتصادی مکران در دوران سلجوقیان و ایلخانیان
امین تنومند
4
بررسی حیات علمی و فرهنگی عراق در عهد خلافت القا در بالله (422-381)
معصومه رازانی
5
جایگاه و کارکرد نهاد وزارت در عهد مسلمانی ایلخانان (716-694ق.)
عارفه یوسف وند
6
تاریخ نگاری و تاریخ نگری ابوالبرکات محمدبن احمدبنایاس ناصر حنفی
فروزان مهرابی شینه
7
اذرباییجان در دوره خوارزمشاهیان (_تحولات سیاسی و اجتماعی اذرباییجان در دوره خوارزمشاهیان )
محمد توحیدی قره تپه
8
جایگاه منصب قاضی القضات در نظام قایی دوره عباسیان
مالک یعقوبی مقدم
9
بررسی رویکرد فرهنگی در تاریخ نگاری عصر ایلخانان (خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و صاف الحضره وبناکتی)
مهدی خلیلی
10
حیات فکری خراسان رد دوره مامون 198-218
کمال ظریفیان منش
11
شاهنامه سرایی در عصر ایلخانی با تکیه برظفرنامه حمدالله
علی شهزادی
12
دگرگونی های ساختاری دیوان سالاری ایرانی از سلجوقیان تا پایان عصر ایلخانان
توحید شریفی
13
هویت ایرانی در هنر خوشنویسی دوره تیموریان
علی اکبر رسولی
14
خود/ دیگری در تاریخنگاری ایران از عصر افشاریه تا پایان حکومت فتحعلی شاه قاجار
زلیخا امینی
15
حیات اجتماعی و فرهنگی شیعیان نیشابور (از فرمانروایی غزنویان تا هجوم ابادی )
ابوالفضل شهیدی همت آبادی
16
ماخذ شناسی منابع تاریخنگاری دولت فاطمیان مصر
محمد برزو
17
دگرگونی های اعتقادی در آناتولی قرن هفتم هجری با تکیه بر تصوف
محمدرضا جمشیدپورترابی
18
مفهوم و اندیشه جنگ در قرون میانی ایران (5-7هجری)
بهزاد اصغری اناری
19
انقلاب اسلامی و گفتمان های سیاسی عصر پهلوی
حامد ایرانشاهی
20
دگرگونی ساختار سیاسی جامعه اسلامی (از رحلت پیامبر (ص) تا خلافت حضرت علی (ع) با تکیه بر مکاتبات علی (ع) و معاویه
عصمت مهجوری
21
تعامل قوای مجریه و مقننه در فراز و فرود بنی صدر
مجتبی الهی
22
تبارشناسی اندیشه مهدویت با تکیه بر آرا امامیه در کتاب الکافی کلینی
علیرضا دمرچلی
23
نقش متکلمین ایرانی مسلمان در رشد تمدن اسلامی تا پایان سلجوقی
محمد طاوسی
24
حج در ایران میانه از ایلخانان تا صفویان
ارسلان عینی نسب
25
اندرزنامه نویسی در عهد ایلخانی
حمید چگنی
26
پیدایش و تحول تاریخ نگاری آکادمیک در ایران
میثم بابایی
27
اخلاق سیاسی در اندیشه خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی
روح اله زهره
28
تکوین و گسترش تشیع در عراق عجم
خلیل حکیم زاده
29
بررسی اقتصاد کشاورزی خوزستان از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی
حامد بهرامی
30
جایگاه و کارکرد ابوعبیده جراح در تحولات صدر اسلام
مازیار یزدان پناه
31
جغرافیای تاریخی وحیات اجتماعی شمال بین النهرین(جزیره )در دوران اسلامی
جواد اکبرپورورمزیار
32
واکاوی مبانی هویت ایرانی در عهد ایلخانان با تکیه بر غازان نامه نوری اژدری
سیداحمد زارعی ابرقوئی
33
ری و مسئله جنگ در قرون میانه
سیدمحسن ماجدی نیا
34
تبارشناسی اندیشه مهدویت با تکیه بر آراء امامیه در کتاب الکافی کلینی
علیرضا دمرچلی
35
مسئله انتخابات مجلس شورای ملی در حوزه بهبهان، کهگیلویه و بویراحمد
سجاد جمشیدیان
36
بررسی بافت اجتماعی غازانیه تبریز در دوره ایلخانان
مهران بشارت غازانی
دروس ترم جاری
711 - فلسفه تاریخ - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
717 - نقدوبررسی تاریخ ایران ازسقوطساسانیان تاآغازخلافت عباسی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
711 - فلسفه تاریخ - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
021 - تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در سلجوقیان - روز: دو شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
028 - فلسفه تاریخ - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
041 - تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره غوریان وخوارزمشاهیان - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
106 - مبانی تاریخ اجتماعی ایران - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00