خدمات سامانه سجاد
ادامه تحصیل
ادامه تحصیل
افزایش سنوات
افزایش سنوات
بازگشت به تحصیل
بازگشت به تحصیل
راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجو
راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجو
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی
تغییر رشته-گرایش
تغییر رشته-گرایش
ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان
ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان
درخواست ابطال کارت و صدور گذرنامه ویژه اتباع افغانستان
درخواست ابطال کارت و صدور گذرنامه ویژه اتباع افغانستان
درخواست لغو تعهد آموزش رایگان
درخواست لغو تعهد آموزش رایگان
درخواست ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی
درخواست ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی
درخواست انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید
درخواست انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید
درخواست انتقالی، میهمانی دانشجویان داخل
درخواست انتقالی، میهمانی دانشجویان داخل
درخواست تمدید اعتبار گذرنامه (ویژه اتباع افغانستان)
درخواست تمدید اعتبار گذرنامه (ویژه اتباع افغانستان)
درخواست تمدید اقامت تحصیلی (دانشجو، خانواده دانشجو)
درخواست تمدید اقامت تحصیلی (دانشجو، خانواده دانشجو)
درخواست فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
درخواست فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
درخواست تمدید روادید تحصیلی
درخواست تمدید روادید تحصیلی
درخواست دانشجوی نمونه
درخواست دانشجوی نمونه
درخواست صدور اقامت تحصیلی(دانشجو، خانواده یا نوزادان)
درخواست صدور اقامت تحصیلی(دانشجو، خانواده یا نوزادان)
درخواست صدور خروج مراجعت، خروج قطعی
درخواست صدور خروج مراجعت، خروج قطعی
درخواست صدور روادید تحصیلی (دانشجو، خانواده دانشجو)
درخواست صدور روادید تحصیلی (دانشجو، خانواده دانشجو)
کارنامه سلامت جسم دانشجویان
کارنامه سلامت جسم دانشجویان
کارنامه سلامت روان دانشجویان
کارنامه سلامت روان دانشجویان
مرخصی تحصیلی
مرخصی تحصیلی
میهمانی-انتقال
میهمانی-انتقال