توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی اقتصاد نظری
بوعلی سینا
همدان
ایران
2
کارشناسی ارشد اقتصاد نظری
تهران
تهران
ایران
3
دکتری علوم اقتصادی
تهران
تهران
ایران
1397
4
فرصت مطالعاتی دوره دکتری
University of Vienna
وین
اتریش
2016
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
خوب
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
نرم افزارهای اقتصادسنجی STATA و Eviews
2
نرم افزار آماری و مدلسازی R
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
اقتصاد مالی
1390
2
اقتصاد اطلاعات
1393
3
اقتصاد آب و محیط زیست
1396
4
اقتصاد رفتاری
1400
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تبیین نقش ابزارهای مالیاتی در ساماندهی بازار مسکن برای اصلاح قوانین مالیاتی
تیمور رحمانی و حبیب سهیلی
وزارت راه و شهرسازی
دانشگاه تهران
تکمیل شده
1394
2
تبعات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله با آن
جواد طاهرپور و حبیب سهیلی
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علامه طباطبایی
تکمیل شده
1399
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
رتبه بندی وارزیابی موانع اصلاح یارانه انرژی در ایران
راضیه سادات موسوی خالدی
2
پیش بینی قیمت مسکن در شهر تهران با استفاده از داده های جست و جوی گوگل
علی نیک بخت انگوت
3
بررسی رابطه احساسات بازار و قیمت مسکن در شهر تهران با استفاده از داده های جستجوی گوگل
علی نیک بخت انگوت
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران
از 1397
2
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
از 1397
دروس ترم جاری
530 - موضوعات انتخابی در اقتصاد - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
530 - موضوعات انتخابی در اقتصاد - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
964 - آمار برای اقتصاد(1) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
964 - آمار برای اقتصاد(1) - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
964 - آمار برای اقتصاد(1) - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
964 - آمار برای اقتصاد(1) - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
965 - آمار برای اقتصاد (2) - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
965 - آمار برای اقتصاد (2) - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
965 - آمار برای اقتصاد (2) - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
965 - آمار برای اقتصاد (2) - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
889 - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
889 - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
865 - اقتصاد خرد(3) - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
865 - اقتصاد خرد(3) - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
965 - آمار برای اقتصاد (2) - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
965 - آمار برای اقتصاد (2) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00