توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1389/04/18
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
رابطه ویژگی های شخصیت و شادکامی با سازگاری زناشویی در افراد دارای معلولیت
مژگان پاسداری
2
پیش بینی رضایت شغلی بر مبنای طرحواره های ناسازگار و خودکارآمدی شغلی
محبوبه داودابادی فراهانی
3
بررسی نقش سبک های والدینی و سلامت سازمانی مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی
سمیه حسنی
4
نقش کمال گرایی انتظارات زناشویی و خود متمایز سازی در پیش بینی رضایت زناشویی
سیده عارفه راست منش
5
بررسی رابطه عملکرد خانواده و جو روانی ، اجتماعی کلاس با تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهران
هاله صافی نهاد
6
بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه روانشناسی فردی آدلر بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان
مرضیه کربلایی مجید
7
بررسی رابطه عملکرد خانواده و سبکهای دلبستگی با اشتیاق تحصیلی در بین دانش آموزان دختر
رویا زارعی دگرماندرق
8
رابطه هوش معنوی وجهت گیری مذهبی با کیفیت زندگی زناشویی معلمان زن اموزش پرورش شهر کرج
اکرم پاپری
9
مقایسه اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بردرمان تعهد و پذیرش با درمان شناختی سیستمی گاتمن برکیفیت زندگی و وضعیت ارتباط دربیماران مبتلا به سرطان سینه و همسران آنها
آرزو حیدریان
10
مدل یابی تشخیصی شناختی ناسازگاری در مدرسه یک مطالعه تعریفی
زهرا مذنبی
11
اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه واقعیت درمانی برخودتنظیمی تحصیلی و انگیزی تحصیلی دانش اموزان
سهیلا ارین
12
مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه نگر و درمان مبتنی بر بخشش و ارتقای سازگاری زناشویی زنان مواجه با پیمان شکنی همسر
عباس سامی
13
تعیین رابطه بین پاسخگویی ادراک شده همسر و صمیمیت زناشویی پرستاران با نقش میانجیگری سبک های دلبستگی
منوچهر رضائی
14
مقایسه تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر فمنیست درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر بهبود تن انگاره و عزت نفس دانشجویان دختر
زینب محمدعلیپور
15
مقایسه اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی رفتاری (REBT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر میزان بخشودگی و تاب آوری زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی
داریوش اسفندیاری بیات
16
نقش واسطه ای اشتیاق تحصیلی در رابط میان سازگاری تحصیلی وفرهنگ مدرسه
فاطمه بهروزنژاد
17
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور
مهسا نقوی کلجاهی
18
اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی ، هیجانی ، رفتاری واهمال کاری و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان
الناز زندی
19
رابطه کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی با انگیزش شغلی پرستاران زن
هایده دهقان کلش
20
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر زوج درمانی گاتمن و رفتاری-تلفیقی بر کیفیت رابطه زناشویی و صمیمیت زوجی پرستاران
نسیم سهیلی
21
بررسی رابطه بین تمایز یافتگی خود و هویت شغلی با خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی دانشجویان
مریم شهبازی
22
چالش های ناشی از تعارض کار- خانواده در آتش نشانان. یک مطالعه پدیدارشناختی
زهرا مختاری شمسی
23
" شناسایی عوامل زمینه ساز گرایش به خیانت زناشویی:یک پژوهش کیفی داده بنیاد"
فرزانه تمرچی
24
نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان وکفایت اجتماعی در رابطه میان کیفیت ارتباط معلم - دانش آموزش با استرس و سرزندگی دانش آموزان دختر وژسر دبیرستان شهرستان شهریار
مریم جعفری
25
تجربه زیسته افراد با تجربه تاهل بدون فرزند بالای 45 سال. یک مطالعه پدیدارشناسی
فهیمه توسلی منش
26
نقش هوش هیجانی، تمایز یافتگی، معناداری زندگی و تعارض کار- خانواده در پیش بینی رضایت زناشویی پرستاران
سوسن غیایی
27
نقش طرحواره های ناسازگار اولیه ، تمایز یافتگی و کیفیت زناشویی در پیش بینی نگرش به حیانت زناشویی پرستاران
سمانه سلامت قمصری
28
نقش انعطاف پذیری روانشناختی، تمایزیافتگی و تاب آوری در پیش بینی صمیمیت زناشویی زنان پرستار
الهه کلهر
29
تجربه زیسته زنان از ماندن در رابطه زناشویی پس از پیمان شکنی . یک مطالعه کیفی
حامد محبی
30
مقایسه اثربخشی مصاحبه انگیزشی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش رضایت زناشویی و خودکارآمدی در والدین دارای فرزندان با فلج مغزی
فرشاد زارعی میانکلی
31
مقایسه اثر بخشی زوج درمانی رفتاری - تلفیقی و رفتار درمانی دیالکتیک برکاهش رفتاری ها کنترل گرایانه زوجین
شیرین مدیر زارع
32
اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تصویر بدنی و عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان
نوشین پولادساز
33
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر تاب آور ی و سازگاری زناشویی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون
فاطمه کیانفر
34
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی و سرسختی روانشناختی مادران کودکان دارای معلولیت-های شدید و چندگانه
محیا صنیعی منش
35
: هم سنجی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و واقعیت درمانی (IRT) بر همدلی عاطفی، بخشایشگری و هماهنگی زناشویی در زنان دارای همسر جانباز
اسماعیل شوانی
36
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت های زندگی برتاب آوری و هم وابستگی مادران دارای فرزند معتاد
حسن جشنه وند
37
تجربه زیسته زنان از شکست عشقی.یک مطالعه پدیدارشناسانه
مینا کاظم زادگان
38
واکاوی عوامل مشترک آسیب در رفتارهای پرخطر و اعتیاد در نوجوانان از منظر دغدغه های وجودی
مریم رضایی
39
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری، شرم درونی شده و تحمل پریشانی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی
رضا داورنیا
40
پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود، تاب آوری و انعطاف پذیری شناختی پرستاران در دورران قرنطینه کووید_1
مهدیه قربانی
41
تعیین رابطه پاسخگویی ادراک شده همسر و صمیمیت زناشویی پرستاران. با نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی
منوچهر رضائی
42
بررسی عوامل موثر بر کارافرینی موفق و تدوین و اعتبار یابی الگوی مبتنی ر تجربه کارآفرینان موفق
لعیا دین دوست
43
تجرب شکست عشقی مکرر:یک مطالعه داده بنیاد
لعیا دین دوست
44
شناسایی نیازهای آموزشی پیش از ازدواج مجدد و پیشنهاد بسته‌ی آموزشی
مریم رضایی
45
هم سنجی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان و کاهش پریشانی روانشناختی نوجوانان طلاق.
فرزانه منجزی
46
پیش بینی رضایت شغلی معلمان براساس تاب آوری، خوکارآمدی شغلی و جوسازمانی
سیده نجمه قادری
47
رابطه خودتنظیمی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی :نقش میانجی سرزندگی تحصیلی
سمیه نعمت پور
48
پیش‌بینی هماهنگی زناشویی بر اساس پاسخ‌گویی ادراک‌شده توسط همسر، تعهد زناشویی و بخشایندگی
پژمان قائدی
49
رابطه ذهنی سازی عاطفی و انعطاف پذیری شناختی مادران با رشد هیجانی کارکردی کودکان: میانجی گری فرزندپروری ذهن آگاهانه
ریحانه سادات ترابی
50
پیش بینی تجربه شیفتگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی: نقش واسطه ای عزت نفس تحصیلی
نسترن امینی فرد
51
رابطه خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی با شعف تحصیلی دانش آموزان : : نقش واسطه ای عزت نفس تحصیلی
نسترن امینی فرد
52
پیش بینی انطباق پذیری مسیر شغلی براساس سرمایه روانشناختی، اشتیاق شغلی و انگیزش شغلی کارکنان: نقش واسطه ای سرسختی شغلی
راضیه علی پور
دروس ترم جاری
752 - نظریه ها و روشهای مشاوره ازدواج - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
730 - تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
737 - سمینار مسایل راهنمایی ومشاوره شغلی - مشاوره شغلی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
730 - تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
796 - مشاوره در مسائل زناشویی و جنسی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
796 - مشاوره در مسائل زناشویی و جنسی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
702 - نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
702 - نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
270 - نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
163 - کارورزی(1) - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
105 - اسیب شناسی روانی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
163 - کارورزی(1) - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
108 - اسیب شناسی روانی 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
167 - کارورزی در مشاوره(2) - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30