توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
1384/10/11
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
اثر بخشی طرحواره درمانی مبتنی بر شیوه آموزشی تمثیلی _ استعاره ای در بیماران افسرده خو
علیرضا احمدیان
2
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری در ارتقاء سلامت بیماران نشانگان خستگی سرطان
سیدناصر علی جعفری
3
اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری در کاهش خستگی و افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ( ام اس )
امراه تاج الدینی
4
اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی بر وسوسه ، دلبستگی حالت و تاب آوری معتادان تحت درمان با متادون
فهیمه حاتمی شهربابک
5
اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در تکانشگری و نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دارای علایم اختلال سلوک
سعیده صادقی راد
6
مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بر کیفیت زندگی ، خودکار آمدی و مشکلات بین فرد ی بیماران مبتلا به افسرده خویی
اعظم اعرابی کرسگانی
7
اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر طرحواره ناسازگارو راهبردهای نگرانی ونشخوار فکری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال افسردگی اضطراب مختلط
مهتاب محتشم
8
اثر بخشی آموزش تنیدگی زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش تنیدگی مادران شاغل بر حسب ویژگی های مادر - کودک
حمیده اذری استانه
9
مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان طرحواره های هیجانی سبک های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب اساسی واضطراب فراکیر و افراد بهنجار
آزاده سعیدی عبدی
10
اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و راهبردهای نظم جویی هیجان در توجه معطوف به خود ، حساسیت اضطرابی و بی نظمی هیجان بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی
راضیه نجار
11
اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری و راهبردهای نظم جویی هیجان در ذهن آگاهی ، تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن
میترا قاسمی
12
مقایسه کمال گرایی، حساسیت اضطرابی وبهزیستی روانی در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی واختلال وسواس-اجباری
آوا رزمهر
13
نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه با راهبردهای تنظیم هیجان و نشانگان افسرده وار زنان مبتلا به سرطان سینه
میترا ناصرپور آسیابری
14
مقایسه اثربخشی استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی و نظم جویی شناختی هیجان در استرس، ذهن آگاهی و طرحواره های هیجانی زوجین متعارض
آتوسا خانجانی
15
آموزش رفتار درمانی شناختی و مهارت های ارتباطی همراه راهبردی های مقابله ای در اضطراب و عوامل اضطرابی زنان دچار طلاق عاطفی
مهسا مقدم
16
آموزش رفتار درمانی شناختی و استرس زدایی مبتنی بر حضور ذهن در خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن
مهتاب معتمد
17
آموزش مهارت های معنوی در استرس و ویژگی های استرس زای مادر- کودک مادران شاغل
فرنوش پشنگ زاده
18
اثربخشی طرح واره درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی ارتباطی پذیرش و ذهن آگاهی در تاب آوری، سازگاری و صمیمیت درمبتلایان به مشکلات ارتباط زوجی
شهره میرزایی
19
نقش واسطه ای باورهایفرا شناختی در رابطه با نظم جویی هیجان
فرنوش رافعی
20
مقایسه راهبردهای نظم جویی هیجان ، حساسیت اضطرابی و ذهن آگاهی در زنان نابارور ، زنان بارور شده با لقاح مصنوعی و زنان بارور بهنجار
سیده طیبه حبیب زاده
21
طراحی و اعتباریابی برنامه آموزشی فلورتایم مبتنی بر تحلیل رفتار کاربردی در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اُتیسم
فاطمه شیرمحمدی
22
مقایسه نشخوار فکری ، تاب آوری و ذهن آگاهی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی ، افسردگی مداوم و بهنجار
لیلا ابراهیمی
23
اثر بخشی استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشانه های افسرده وار و حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به درد مزمن
سیده زهرا حسینی
24
اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری در خستگی ، استرس ادراک شده و ذهن آگاهی زنان مبتلا به سرطان سینه
معصومه جان فزا
25
مقایسه طرحواره هیجانی و ذهن آگاهی در زنان مبتلا به اختلال افسردگی حاد ، افسردگی پس از زایمان و زنان عادی
آزاده بختیاری
26
مقایسه نشخوار فکری ،توجه معطوف به خود و بی نظمی هیجان در بیماران مبتلا به اضطراب امتحان ،افسرده خویی و افراد بهنجار
زهرا شیخ طاهری
27
"نقش طرح واره های ناسازگار در پیش بینی افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
مهشید مجتهدزاده فقیهی
28
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی در افزایش میل جنسی افزایش احقاق جنسی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان مبتلا به اختلال کم کاری میل جنسی HSDD "
مریم امیدبیگی
29
اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی در ذهن آگاهی،نظم جویی شناختی هیجان و کاهش علائم افسردگی در افراد مبتلا به افسردگی مداوم
نازلی رجب پور انور
30
نح
مرجان عوض پور
31
تاثیر برنامه پانورا و فیلیپو در خود تنظیمی و فرا شناخت دانش آموزان با اختلال ریاضی
الهام قنبری
32
اثر بخشی درمان چند وجهی متمرکز همدلی ، صمیمیت و رضایت جنسی در اضطراب رضایت عملکرد و خود پنداره جنسی بیماران مبتلا به اختلال جنسی پس از جراحی سرطان پروستات "
زهرا عبدالحسینی
33
شماره اثربخشی آموزش مهارت کنترل خشم در ابعاد خشونت و خود کنترلی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای
فاطمه حسینی نژاد
34
بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی افسردگی و اضطراب جوانان دارای شکست عاطفی
تارا ارجمند
35
اثربخشی نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اظطرابی و نظم دهی هیجان بیماران مبتلا بهptsd
نیلوفر ارجمندنیا
36
اثربخشی برنامه طرحواره درمانی در ارتقا صمیمت و کاهش تعارضات زوجین در آستانه طلاق
مهناز فدائی
37
مقایسه طرحواره های ناکارآمد در افراد با علائم اختلال شخصیت خودشیفته وسواسی و فاقد علائم(بهنجار)
فاطمه نعیمی پور
38
"بررسی نقش واسطه ذهن آگاهی در رابطه نظم جویی شناختی
آرزو قنبری عبدالملکی
39
" اثر بخشی روش درمانگری فعالسازی رفتاری در کاهش علائم افسردگی ،
الهام باقری نیا
40
اثر بخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی
شهلا خطیبی
41
اثر بخشی طرحواره در علایم افسردگی و نظم جویی
پویا لوائی
42
اثر بخشی موسیقی درمانی در افزایش مهارت خواندن در کودکان کاشت حلزون شنوایی مقطع دبستان
میترا شه پناه
43
" مقایسه هوش معنوی و تاب آوری و سلامت روانی در جانبازان معلول
پدیده خزاعلی
44
اثر بخشی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در طرحواره های ناسازگار
سیده شیوا مرتضوی
45
" اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری بر کاهش علائم خلقی
ساناز مختاری
46
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در خستگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پستان
مریم موسوی
47
بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط با طرحوار های ناسازگار و رفتارهای پر خطر دانشجویان
لطیفه میکائیلی
48
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال اظطراب اجتماعی، وسواس فکری عملی و افراد بهنجار
مرضیه سادات سیدقندی
49
مقایسه نظم جویی شناختی هیجان و خود کارآمدی اجتماعی در نوجوانان پسر (15-12) سال مبتلا به نشانه های اختلال سلوک و نافرمانی مقابله ای و عادی
مهدیه صابر
50
938134627
ملیکه السادات عقیلی
51
اثربخشی آموزش مهارت خود آگاهی در کاهش رفتار ناسازگارنه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان
مریم نوبخت
52
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر محبت درمانی با رویکرد اسلامی بر تاب آوری و تعارضات زناشویی مردان با همسران شاغل
ابوالفضل بهرامی
53
پایان نامه
سوسن بهرامی کوهشاهی
54
اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری در راهبردهای مقابله با استرس و رضایتمندی زناشویی زوجین
ساناز باقری
55
مقایسه باز شناسی حالات هیجانی ، شناخت اجتماعی وبه هم پیوستگی مرکزی درکودکان طیف اتیسم سطح یک و سطح دو عادی
شایسته مرادی
56
کاربست درمان جنسی حل مسئله محور در مشکلات جنسی زوجین بر اساس آموزه های اسلامی: امکان سنجی، تدوین الگوی مفهومی و پیامدهای اولیه درمانی
علیرضا احمدیان
57
مقایسه راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان ، طرحواره های هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی ، دوقطبیI و افراد بهنجار
سارا فتاحی
58
مقایسه نظریه ذهن و سطوح آن درکودکان طیف اوتیسم درکودکان به اختلال نقص توجه به ممیز بیش فعالی
آمنه السادات قریشی گلوگائی
59
مدل یابی معادلات ساختاری سیستمهای مغزی رفتاری راهبردهای نظم جویی هیجان و کنترل ثانویه
فرشته رضاخانلی
60
نقش واسطه ایی طرحواره های هیجانی در رابطه با نظم جوئی شناختی هیجان وذهن آگاهی با ناسازگاری زوجین
سمیه شمسی
61
مدل یابی عوامل روانشناختی موثر در پایداری کاهش وزن . نقش خود کارآمدی، سیستم انگیزشی خویشتنداری غذایی ، انتظامات مرتبط با کاهش وزن ، تصویر بدنی و تنظیم هیجان
مریم رمضانی
62
اثربخشی استرس زدائی مبتنی بر حضور ذهن و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در سلامت روان ، کیفیت زندگی و راهبردهای نظم جوئی شناختی هیجان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
محمد شاکری
63
درمان مبتنی بر تعهد وپذیرش در رشد پس از آسیب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان آزمون مدل ساختاری وکاربست پروتکل درمانی مبتنی بر آن
مریم امیدبیگی
64
کاربست آموزش مقابله کارآمد بر افراد مبتلا به ضایعه نخاعی پیامدهای روان شناختی یک کار آزمایی کنترل شده
نرگس عرب خزائلی
65
اثربخشی استرس زدایی مبتنی برحضور ذهن ونظم جویی شناختی هیجان در خود مراقبتی ، راهبردهای مقابله ای استرس ، فشار خون دربیماران مبتلا به نارسایی قلبی
مهتاب محتشم
66
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بررفتار خودکشی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی مبتلایان به نشانگان شخصیت مرزی
علیرضا علی نقی
67
رسی رباطه سیستم های مغزی - رفتاری وانعطاف پذیری روان شناختی با ادارک بیماری بیماران قبلی عروق کرونری با میانجی گری نظم جویی هیجانی
مریم بزرگ منش
68
طراحی شفیت درمانی انطباق یافته با آموزه های اسلام و مقایسه اثر بخشی آن با شفقت درمانی کلاسیک درشفقت به خود ، استرس ادراک شده ، تاب آوری ، امید زندگی بر کیفیت زندگی
عارف شاهدپور
69
مقایسه اثر بخشی فنون مبتنی بر سه رویکرد شناختی رفتاری کلاسیک پذیرش و تعهد و نظر به انتخاب بر کیفیت زندگی سبک مقابلهای و سلامت عمومی در مراقبین افرد مبتلا به بیماران مزمن جسمی
سارا بنی هاشمی
70
مکانیسم های تغییر درمان شناختی رفتاری حضوری و بر خط(آنلاین) بر پریشانی هیجانی و تبعیتدرمانی افراد مبتلا به پرخوری عصبی: نقش ترس از تصویر بدنی، تکانشگری، تنظیم هیجان، ادراک بیماری و عاطفه منفی
میترا قاسمی
71
مقایسه مکانیسم اثر درمان مبتنی بر کیفیت زندگی با درمان روان شناسی مثبت گرا برپریشانی روان شناختی و تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به سرزان پستان بر اساس نقش امید واری شادکامی نا باروری و انعطاف پذیری روان شناختی
امیرتورج پورنژدی
72
تاثیر درمان فراتشخیصی مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر واکنش های قلبی عروقی ،کیفیت خواب ، تنظیم هیجانی و انعطاف پذیری روان شناختی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه تاثیر درمان فراتشخیصی مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر واکنش های قلبی عروقی ،کیفیت خواب ، تنظیم هیجانی و انعطاف پذیری روان شناختی در جانب
جعفر میرزایی ارجستان
73
تاثیر حساسیت اضطرابی - نظم جویی شناختی هیجان وذهن آگاهی در جانبازان مبتلا به افسردگی اساسی / اضطراب پس از سانجه و عادی
ملیکه السادات عقیلی
74
اثربخشی برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر سازگازی،عملکرد اجتماعی و علائم شناختی درافراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با توجه به نقش معناجویی‌و تحمل پریشانی آن ها.
نازلی رجب پورانور
75
بررسی اثر بخشی بر واکنش های قلبی و عروقی وکیفیت خواب در بیماران مبتلا به اختلال ناشی از جنگ
جعفر میرزایی ارجستان
76
بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی ( مبتنی بر کار آمدی هیجان EET ) بر واکنش های قلبی و عروقی و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه PTSD ناشی از جنگ ( نقش تنظیم هیجانی و انعطاف پذیری روان شناختی )
جعفر میرزایی ارجستان
دروس ترم جاری
861 - سازگاری با بیماری های مزمن - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
861 - سازگاری با بیماری های مزمن - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
772 - اخلاق حرفه ای در روان شناسی بالینی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
026 - اسیب شناسی روانی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
026 - اسیب شناسی روانی 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30