توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی علوم اقتصادی
فرانسه
1378/01/01
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی نقش صکوک بر شاخص‌های منتخب کلان مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی
عارف کرامتی نژاد
2
بررسی رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اسلامی در افغانستان مطالعه موردی بانک اسلامی افغانستان
سیدفایق مهربان
دروس ترم جاری
406 - اقتصادخرد پیشرفته 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
406 - اقتصادخرد پیشرفته 1 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
420 - اقتصاد خرد میانه - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
401 - اقتصادخرد1 - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
401 - اقتصادخرد1 - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
586 - اقتصاد خرد - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
586 - اقتصاد خرد - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
401 - اقتصادخرد1 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
401 - اقتصادخرد1 - روز: یک شنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00
888 - نظام های اقتصادی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
882 - پول و بانکداری - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30