توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1352
3.68/4.00
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1354
3.92/4.00
3
دکترا
دانشگاه ایالتی فلوریدا
تالاهاسی
امریکا
1361
4.00/4.00
4
پسادکترا
دانشگاه راچستر
راچستر
امریکا
1362-1363
-
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
محاسبه ترازهای انرزی ارتعاشی-چرخشی دیمرهای گازهای نادر با تابع پتانسیل کرونا با استفاده از روشهای عددی نیومروف
مهدی القایی
2
محاسبه منحنی های انرزی پتانسیل و حالتهای ارتعاشی ....
اکرم علیزاده
3
تعیین منحنی های انرزی و پتانسیل و ویزه توابع ارتعاشی حالات الکترونی مقید مولکول های دو اتمی به روش انرزی - سازگار
حمیدرضا نائیج
4
ساختار الکترونی و دینامیک حالت های برانگیخته پلی انهای خطی پلی ان های خطی
اعظم خوانین زاده
5
محاسبه ساختار ارتعاشی در طیفهای الکترونی جذبی- نشری مولکولهای دو اتمی با استفاده از توابع انرزی پتانسیل تجربی
جواد سلیمی زاویه
6
ساختار ارتعاشی در طیف های الکترونی مولکول های دو اتمی: نوارهای سیستم A2?-X2?+ مولکول CO+، سیستم A2?-X2?+ مولکول CH و سیستم A1?-X1?+ مولکول CH+
صابر محمدی چالانچی
7
توزیع شدت در ساختار ارتعاشی طیفهای الکترونی مولکولهای دو اتمی نوارهای سیستم مولکول ید
زینب عبدی
8
محاسبه ممان جهش الکترونی برای سیستم مولکولNO
روح اله امین زاده
9
پارامترهای جهش تابشی برای سیستم نوار گونه دو اتمیOH
حسین شریفی
10
مطالعه ساختار ارتعاشی و توزیع شدت در سیتستمهای نوارC2
سودابه عباسی
11
مطالعه ساختار ارتعاشی و توزیع شدت در سیستم های نوار متشکل از حالت الکترونی پایه X 1?+ و هر یک از حالت های الکترونی برانگیخته E 1? . C 1?+, B 1?+, A1? مولکول کربن مونوکسید
فاطمه انصاری
12
محاسبه ضرایب فرانک – کوندون، احتمال های جهش و طول عمرهای تابشی برای سیستم های نوار مولکول هیدروژن: سیستم های D‏3?u-a3?+gو I1?g-B1?+uو X1?+g -+u? B1
سحر خرمی
13
مطالعه جهش های الکترونی .................................................................................................................................................. هیدروژن مولکولی: محاسبه ضرایب فرانک-کوندون، احتمال های جهش و عمرهای تابشی
زینب محمدیان
14
مطالعه جهش های .......................................................................................................................................................................... مولکول هیدروژن: محاسبه ضرایب فرانک -کوندون، احتمال های جهشی و طول عمرهای تابشی
زینب سادات سیدنوجه ده سادات
15
محاسبه ترازهای انرزی ازتعاشی -چرخشی دیمرهای گازهای نادر با استفاده از تابع پتانسیل تانگ-تونیز به وسیله روشهای عددی نیومروف DVR
مجتبی فرزام
دروس ترم جاری
625 - مکانیک کوانتومی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
625 - مکانیک کوانتومی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
058 - شیمی فیزیک 3 - روز: دوشنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
058 - شیمی فیزیک 3 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30
058 - شیمی فیزیک 3 - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00