توصیف مختصر

توضیحات استاد

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هندسه منيفلد 1211727 4 01 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم اول 1394
نمایش 1 نتیجه
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی ریاضی
1389/11/29
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
برنامه ریزی مسیر بهینه در جریان های وابسته به زمان
شهین رستمی
2
هرس شبکه های عصبی پیچشی با استفاده از تجزیه و تحلیل توپولوژیکی داده
پوریا بیکی بندرابادی
دروس ترم جاری
727 - هندسه منیفلد - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
727 - هندسه منیفلد - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
727 - هندسه منیفلد - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
727 - هندسه منیفلد - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
120 - توپولوژی عمومی - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
120 - توپولوژی عمومی - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
120 - توپولوژی عمومی - روز: چهار شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
130 - مبانی هندسه - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
130 - مبانی هندسه - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
130 - مبانی هندسه - روز: چهار شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
008 - هندسه - روز: چهار شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
008 - هندسه - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
130 - مبانی هندسه - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
130 - مبانی هندسه - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
130 - مبانی هندسه - روز: سه شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
120 - توپولوژی عمومی - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
120 - توپولوژی عمومی - روز: چهار شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
120 - توپولوژی عمومی - روز: چهار شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
130 - مبانی هندسه - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
130 - مبانی هندسه - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
130 - مبانی هندسه - روز: چهار شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
130 - مبانی هندسه - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
130 - مبانی هندسه - روز: چهار شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
130 - مبانی هندسه - روز: چهار شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00