توصیف مختصر

توضیحات استاد

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هندسه منيفلد 1211727 4 01 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم اول 1394
نمایش 1 نتیجه
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی ریاضی
1389/11/29
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
برنامه ریزی مسیر بهینه در جریان های وابسته به زمان
شهین رستمی
دروس ترم جاری
005 - ریاضی عمومی 3 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
005 - ریاضی عمومی 3 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
005 - ریاضی عمومی 3 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
048 - ریاضی عمومی 2 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
048 - ریاضی عمومی 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
048 - ریاضی عمومی 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
202 - ریاضی عمومی 1 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
202 - ریاضی عمومی 1 - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
202 - ریاضی عمومی 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30