توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری
دانشگاه خوارزمی
تهران
ایران
24 اسفند 1390
2
کارشناسی
دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر
بهشهر
ایران
24 تیرماه 1384
3
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران
ایران
28 شهریور 1386
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
آنالیز هارمونیک روی گروه‌های توپولوژیک
1386
2
آنالیز هارمونیک روی نیم‌گروه‌ها
1386
3
خواص مانستگی و همانستگی جبرهای باناخ
1386
4
*C-جبر‌ها
1386
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ويژگی ضرب لی صفر روی جبرهای باناخ و جبرهای گروهی
ندا فردوسی‌زاده نایینی
2
مشخصه‌سازی عملگرهای اختياركننده نرم روی فضاهای هيلبرت
ونوس آتشین پنجه
3
خواص همانستگی جبرهای نیم‌گروهی وارون
اعظم آغیل
4
اشتقاق‌های جبرهای باناخ با مقادیر دوگان
اعظم احمدپور سفیدکوهی
5
خواص مانستگی جبرهای باناخ با ضرب‌های لائو
عاطفه مرادي سرخکلایی
6
پیوستگی خودکار اشتقاق ها روی جبرهای باناخ ادغامی
هوشنگ فتحی
7
نگاشت های حافظ ضرب صفر دوطرفه و همریختی های جردن وزن دار
رقیه فرجی پیره خلیل
دروس ترم جاری
701 - آنالیز حقیقی 1 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
701 - آنالیز حقیقی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
001 - ریاضی عمومی 1 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
001 - ریاضی عمومی 1 - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
143 - آنالیز ریاضی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
143 - آنالیز ریاضی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 16:30
143 - آنالیز ریاضی - روز: سه شنبه - از ساعت 16:30 تا 17:30