توصیف مختصر
دکتر امیرامامی معاون پژوهشی  و عضو هیات علمی در دانشکده مدیریتِ دانشگاه خوارزمی می باشند. بعلاوه، از مهرماه 1397 عضو تیم مشاورین بین الملل و استاد مشاور انجمن کارآفرینی دانشگاه هستند. حوزه تدریس ایشان، استراتژی، کارآفرینی، و نوآوری می باشد. علاقه مندی اصلی پژوهشی ایشان در حوزه شناسایی، تجزیه و تحلیل، و پیاده سازی فرصت های کارآفرینی  می باشد و نیز علاقه مندی فرعی پژوهشی ایشان مربوط به تصمیم گیری از منظر شناختی در شرایط ریسک و عدم اطمینان است. در حال حاضر وی در گروه منابع انسانی و کسب و کار، مدرس در رشته های کارآفرینی و MBA می باشد. از ایشان مقالاتی در مجلات وزین علمی مانند :
 (ABS List/ IF: 7.2)International Small Business Journal
 (ABS List/ IF: 2.8)European Journal of International Management
 (ABS List/ IF: 7.1)Review of Managerial Science
 (ABS List/ IF: 3.5)Eurasian Business Review
 (ABS List/ IF: 6.45)International Entrepreneurship and Management Journal
 (JCR List/ IF: 3.2)Sustainability
 
 (ABS List/ IF: 4.8)Management Decision
به چاپ رسیده است.
 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکترا
Politecnico di Torino
تورین
ایتالیا
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
تهران
ایران
3
فرصت مطالعاتی
University of Bath
بث
انگلستان
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
پیشرفته
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
راه اندازی کسب و کار های کارآفرینانه
2
کارآفرینی استراتژیک
3
قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان
4
فرصت های کارآفرینی
5
نظریه قضاوت کارآفرینانه
6
نظریه عمل کارآفرینانه
7
تفکر طراحی
8
نوآوری
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
عنوان پایان نامه دکترا: Constituents of New Value Creation in the Course of Entrepreneurial Opportunity Development
تکمیل شده
2016
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی نقش تعديلگر متغیر میل به ارزيابی کارآفرينانه در رابطه بین همدلی و قصد هم آفرينی ارزش
شادی عامری
2
بررسی نقش تعديل گر سبک ورود به کارآفرينی در شکل گيري تمايل کارآفرينانه به تحليل بازاردر دوران پاندمی کرونا
شيما شيخی
3
ارائه مدل ارزش پيشنهادي جديد براي کسب و کارهاي اينترنتی در شرايط تحريم اقتصادي (مورد مطالعه: شرکتهاي کسب و کار اينترنتی شهر تهران)
الهه فرشادبخشايش
4
تاثیر نگرش سرمايه گذار بر قصد سرمايه گذاري در پروژه هاي کارآفريني: نقش تعديل گر نوع زبان، تجربه، و جنسیت
فائزه شیباني
5
بررسي اثر تعاملي سبک های یادگيری و سوگيری های شناختي در ميل به خرید آنلاین مشتریان
زینب طاهری
6
تاثیر نقش میانجی هم‌آفرینی ارزش در رابطه بین قابلیت های بازاریابی الکترونیکی و عملکرد کسب و کار
سمیه اصلی مقصودی
7
بررسی نقش میانجی میزان مفید بودن کسب و کار در رابطه بین انگیزه ورود به کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی فردی در کسب و کارهای الکترونیکی
یاسمن شامحمدی
8
بررسی و تبیین نقش تعدیلگر شیوه های یادگیری تجربی بر رابطه میان ابعاد همدلی و هم آفرینی ارزش در کسب و کارهای خانوادگی
علی مکی ابادی
9
مقایسه تاثیر غرور و خودشیفتگی کارآفرینان بر مسئولیت اجتماعی فردی با لحاظ کردن نقش تعدیل گر جنسیت و تجربه
روح الله حکیمیان
10
تاثیر میل به ارزیابی کارآفرینانه در شکل گیری نیت هم آفرینی ارزش
شادی عامری
11
بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی فردی در رابطه بین انگیزه ورود به کارآفرینی و ماهیت کارآفرینی در کسب و کارهای الکترونیکی
یاسمن شامحمدی
12
بررسی نقش به‌روزی کارآفرینی و عدم اطمینان محیطی درک شده بر رابطه بین ابعاد همدلی و عملکرد کسب وکار
رضا عاشوری تلوکی
13
بررسی اثر تعاملی سبک های یادگیری و سوگیری های شناختی در خرید آنلاین مشتریان
زینب طاهری
14
بررسی تطبیقی نقش آموزش بر نتایج کارآفرینانه، در کشورهای منطقه منا (MENA) و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)؛ بر مبنای گزارشات دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM)
مصطفی کیخای فرزانه
15
بررسی تاثیر به روزی و دیدگاه گیری بر عملکرد کسب و کار با در نظر گرفتن نقش میانجی مسئولیت اجتماعی فردی
مریم جهانی پور
16
طراحی ساختار مطلوب براي سازمان مديريت مقصد: (مورد مطالعه: استان مازندران، شهر ساري)
عبدالماجد حميديان آهنگر کلايی
17
بررسی نقش تعدیلگر یادگیری تجربی بر رابطه میان ابعاد همدلی و هم افرینی ارزش در کسب و کارهای خانوادگی
علی مکی ابادی
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
Academy of Management Conferences
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
Journal of Cleaner Production
2
International Entrepreneurship and Management Journal
3
International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research
4
Baltic Journal of Management
5
European Journal of International Management
6
Journal of Business Venturing Insight
7
Eurasian Business Review
8
Journal of Small Business Management
دروس ترم جاری
659 - پیاده سازی استراتژی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 16:00
582 - مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
582 - مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
575 - ایجاد کسب و کار - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
026 - مدیریت استراتژیک پیشرفته - روز: چهار شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
575 - ایجاد کسب و کار - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
660 - مدیریت استراتژیک پیشرفته - روز: چهار شنبه - از ساعت 18:00 تا 20:00
026 - مدیریت استراتژیک پیشرفته - روز: دو شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
582 - مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
659 - پیاده سازی استراتژی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 16:00