توصیف مختصر

مصطفی اسماعیلی

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک - دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه خوارزمی

پست الکترونیکی: m.esmaeili@khu.ac.ir ; esmaeili.me.ut@gmail.com  سوابق تحصيلي :

     دکتري در مهندسي مکانيک  گرايش تبديل انرژي از دانشکده فنی دانشگاه تهران

     موضوع رساله دکتری: شبیه سازی گردابه های بزرگ جت واکنشی در جریان متقاطع با روش LES/FMDF (کاربرد: محفظه احتراق توربین ‌های گازی)

     (Large eddy simulation of turbulent reacting jet in cross-flow: An application in gas turbine combustor)

    شرح مختصر : در رساله دکتری با یک برنامه نویسی حجیم، یک کد کامپیوتری برای شبیه سازی جریان احتراقی مغشوش در هندسه‌های پیچیده با روش LES/FMDF ارائه    گردید.          

    کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک – گرايش تبديل انرژي  از دانشکده فنی دانشگاه تهران

    عنوان پايان نامه : شبيه‌سازي عددي جريان سيالات ويسکوالاستيک (محلول‌های پلیمری) در مجاری با گرفتگي موضعي تحت اثر ميدان مغناطيسي
   شرح مختصر :در پایان نامه کارشناسی ارشد یک کد عددی برای شبیه سازی جریان‌ سیالات ویسکوالاستیک در هندسه‌های متفاوت در مختصات منحنی الخط جامع ارائه  گردید.

   کارشناسي مهندسي مکانيک  گرايش حرارت وسيالات

   عنوان پروژه کارشناسی : بررسي اثر پارامترهاي گاز داغ خروجي خروجي از بويلر، نحوه چيدمان و اثر وزش باد بر راندمان برج‌های خنک کننده خشک طبيعي به کمک دینامیک سیالات محاسباتی
   شرح مختصر: ایده مورد نظر در پروژه کارشناسی، استفاده از جریان داغ اتلافی خروجی بویلر برای افزایش راندمان خنک کاری برج‌های خنک کننده است.

سوابق و موفقيت‌هاي علمي :

1.        برگزیده به عنوان دانشجوی نخبه از طرف بنیاد ملی نخبگان

2.        برگزیده به عنوان دانشجوی ممتاز از طرف مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه تهران

3.        رتبه ممتاز در تمامی مقاطع تحصیلی

زمینه‌های علمی مورد علاقه:

 • شبیه سازی عددی جریان‌های واکنشی مغشوش تک فازی و دو فازی (  LES و RANS)
 • مکانیک سیالات (ارتعاش القا شده از جریان و برداشت انرژی، سیالات غیر نیوتنی، مگنتوهیدرودینامیک، فروهیدرودینامیک، میکروفلویدیک)
 • انتقال حرارت (مطالعات عددی و آزمایشگاهی نانوسیالات و مواد متخلخل)

مقالات انتشار یافته در مجلات (ISI &ISC)

 1. A. H. Rabiee, , M. Esmaeili, (2020) "Simultaneous vortex-and wake-induced vibration suppression of tandem-arranged circular cylinders using active feedback control system." Journal of Sound and Vibration, 469: 115131.
 2. M. Esmaeili, M., Karami,and S. Delfani. (2020) "Performance enhancement of a direct absorption solar collector using copper oxide porous foam and nanofluid." International Journal of Energy Research, https://doi.org/10.1002/er.5305.
 3. S. Delfani, , M. Esmaeili, , M., Karami, (2019). Application of artificial neural network for performance prediction of a nanofluid-based direct absorption solar collector. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 36, 100559. 
 4. T. Rezaee, M. Esmaeili, S. Bazargan, & K. Sadeghy, (2019). Predicting the excess pressure drop incurred by LPTT fluids in flow through a planar constricted channel. Korea-Australia Rheology Journal, 31(3), 149-166.  
 5. Karami, M., Delfani, S., M. Esmaeili, M. (2019). Effect of V-shaped rib roughness on the performance of nanofluid-based direct absorption solar collectors. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138(1), 559-572.  
 6. M. Esmaeili, A. Afshari, (2019). LES/FMDF of premixed methane/air flow in a backward-facing step combustor. Energy Equipment and Systems, 7(2), 159-173.  
 7. H. H. Mehne, M. Esmaeili (2019). Analytical Solution to the Boundary Layer Slip Flow and Heat Transfer over a Flat Plate using the Switching Differential Transform Method. Journal of Applied Fluid Mechanics, 12(2).  
 8. M. Jamali, M. Esmaeili, M. Afrand (2017), “Numerical Simulation of MHD Fluid Flow inside Constricted Channels Using Lattice Boltzmann Method”, Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 10(6), pp. 1639-1648
 9. M. Esmaeili, A. Afshari and F. A. Jaberi, (2015) "Large-eddy simulation of turbulent mixing of a jet in cross-flow" ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 137(9), 091510. 
 10. M. Esmaeili, A. Afshari and F. A. Jaberi, (2015) “Turbulent mixing in non-isothermal jet in crossflow”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 89, 1239-1257. 
 11. M. Esmaeili, K. Sadeghy, and M. Moghaddami, (2010) “Heat Transfer Enhancement of Wavy Channels Using Al2O3 Nanoparticles”, Journal of Enhanced Heat Transfer, Vol.17, No.2, pp. 1~13. 
 12. M. Esmaeili, and K. Sadeghy, (2009) “MHD flow of power-law fluids in locally constricted channels”, Nihon Reoroji Gakkaishi (Journal of the Society of Rheology, Japan), Vol.37, No.4, pp.181~189. 
 13. A. Javadzadegan, M. Esmaeili, S. Majidi, B. Fakhimghanbazadeh (2009) “Pulsatile flow of viscous and viscoelastic fluids in constricted tubes”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.23, pp. 1~12. 
 14. M. Ghazvini, M.A. Akhavan and M. Esmaeili, (2009) “The effect of viscous dissipation on laminar nanofluid flow in a microchannel heat sink”, Proc. IMechE  Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 223, No.11,  pp. 2697~2706. 
 15. Fazeli, H., Abdous, M. A., & Esmaeili, M. (2013). Analysis of Transient Heat Conduction in a Hollow Cylinder Using Duhamel Theorem. International Journal of Thermophysics, 34(2), 350-365. 
 16. Boroujerdi, A. A., and M. Esmaeili. "Characterization of the frictional losses and heat transfer of oscillatory viscous flow through wire-mesh regenerators." Alexandria Engineering Journal 54.4 (2015): 787-794.
 17. M. Goharkhah, M. Esmaeili and M. Ashjaee, (2018) “Numerical Simulation and Optimization of Forced Convection Heat Transfer of Magnetic Nanofluid in a Channel in the Presence of a Non-Uniform Magnetic Field." Journal of Space Science and technology,. Vol. 11(2),pp. 11-19.
 18. Tourang, H., Amirshaghaghi, H., Esmaeili, M., & Roshan, A. (2011). Numerical investigation of fume extraction systems of electric arc furnaces. Modares Mechanic Eng, 11(4), 41-52.
 19.  M., Esmaili, H. Amirshaghaghi, (2012). A Practical Approach to Pollution Reduction in Isfahan Province Steel Making Plants.
 20. سهند مجیدی; مصطفی اسماعیلی. "شبیه‌سازی عددی تلاطم غیر‌خطی درون یک مخزن تحت اثر شتاب‌های انتقالی و زاویه‌ای". علوم و فناوری فضایی, 10, 2, 1396, 9-21.
 21. مصطفی اسماعیلی. "شبیه‌سازی عددی جریان واکنشی مغشوش در محفظة احتراق با گردابة به دام افتاده". علوم و فناوری فضایی, 10, 1, 1396, 15-25.  
 22. مصطفی اسماعیلی. "استفاده از محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده به‌عنوان یک فناوری نو در توربین‌های گازی". فناوری در مهندسی هوافضا, 1, 1, 1396, 31-41.

مقالات در کنفرانس‌هاي داخلي و خارجي :

1.       M. Esmaeili, Asghar Afshari, “LES/FMDF of Mixing in Turbulent Jet in Cross-Flows”, Proceedings of ASME 2014, 4th Joint US-European Fluids Engineering Division Summer Meeting, Chicago, Illinois, USA, August 3–7, 2014.

2.       M. Esmaeili, A. Javadzadegan, and E. Marashi, “Study of Pulsatile Blood Flow Modeled as Two Different Non-Newtonian Fluid Models in a Constricted Tube”, Proceeding of European Modeling Symposium 2008:04. Bio-Medical Simulation., England, September 2008.

3.       H. Ahmadikia, M. Esmaeili, , and M.A. Sarshar, “Prediction of the Effect of Entering Hot Gas into a Natural Dry Cooling Tower”, Proceeding of 15th International Conference on Mechanical Engineering-ISME2007, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran, May 2007.

4.       K. Sadeghy, A. Javadzadegan, and M. Esmaeili, “Pulsatile Flow of Cross Fluid through a Tapered Overlapping Stenosed Artery: Modeling Blood Flow”, Proceeding of 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2009, University of Tehran, May 2009.

5.       M. Esmaeili, K. Sadeghy, “Separation characteristics of fluid flow through constricted channel: Ellis non-Newtonian model”, Proceeding of 12th Fluid Dynamics Conference, Babol, Iran, May 2009.

6.       S. Majidi, K. Sadeghy, M. Esmaeili, “Numerical simulation of confined swirling flows of viscoelastic fluids with suction and injection”, Proceeding of 12th Fluid Dynamics Conference, May 2009.

سوابق تدریس :

1.       دروس دوره کارشناسی: مکانیک سیالات – ترمودینامیک- انتقال حرارت- رياضيات مهندسي- طراحي سيستمهاي تبريد- توربوماشین ها-
آزمایشگاه سیالات- دینامیک سیالات محاسباتی- محاسبات عددی-مدیریت و کنترل پروژه

2.       دروس دوره کارشناسی ارشد و دکتری : سوخت و احتراق پیشرفته- توربولانس

پروژه و طرح های پژوهشی :

1- شبیه سازی گردابه‌های بزرگ جریان واکنشی و غیر واکنشی مغشوش در محفظه احتراق با انبساط ناگهانی

a.        مسئولیت : مجری طرح 
b.        نام كارفرماي پروژة پژوهشي : پژوهشگاه هوافضا (1395)

2- روش های نوين اشتعال در توربين گازی (شروع احتراق با استفاده از ليزر)

a.        مسئولیت : همكار طرح  (مجری طرح : دكتر اصغر افشاري- عضو هيات علمي دانشگاه تهران)
b.        نام كارفرماي پروژة پژوهشي : شرگت توربین‌های گازی ایران- توگا (1395)

3- بهینه سازي سیستم فلر HP پالایشگاه گاز پارسیان با استفاده از CFD

a.        نام كارفرماي پروژة پژوهشي : دانشگاه صنعت نفت (1394)

4- پروژه شبیه‌سازی عددی جریان دوده داغ خروجی از کوره‌های قوس الکتریکی به منظور باز‌یابی انرژی گرمایی دوده داغ و کاهش آلاینده های زیست محیطی (ذرات جامد و هیدروکربن‌ها) از آن در سیستم Fume Extraction  مجموعه فولاد قائنات و خراسان        

a.        مسئولیت : مجری طرح   

b.        نام كارفرماي پروژة پژوهشي : شرکت مهندسی بیتا طرح نوآور (بیدک) از مجموعه شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)

5- ارئه راهکارهای نوین جهت بهینه سازی عملکرد مبدل های حرارتی هوا خنک 5001 و 5004 پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر

a.        مسئولیت : مشاور و همكار طرح   

b.        نام كارفرماي پروژة پژوهشي : موسسه بنیان دانش‌پژوهان ( گروه تحقيقاتي وندا)

6- بررسي عوامل موثر در افزايش First Acceptance  در موتورسازي شماره 3 ايران خودرو ( اينترنشيپ مشترک با ايران  خودرو).

سوابق کاری :

1.       عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک - دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه خوارزمی (در حال حاضر)

2.       عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری  (از سال 94 تا 96).

 1. کارشناس تحقیقاتی شرکت دانش بنیان خواجه نصیر (از سال 88 تا 94).
 2. مهندس ناظر و طراح تاسیسات نظام مهندسی (از سال 91).
 3.  مشاور شرکت مهندسی بیتا طرح نوآور (بیدک) از مجموعه شرکت بین المللی مهندسی ایران- ایریتک (88 تا 92).

6.       انجام خدمت نظام وظیفه از طریق طرح نخبه وظیفه با معرفی بنیاد ملی نخبگان (1391).

مهارت هاي نرم افزاري :

 1. مجموعه ANSYS : نرم افزارهای FLUENT، CFX ، ICEMCFX، DESIGIN MODELER و MESHING به صورت تخصصی در پروژهای متعدد صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه ای از پروژه های انجام گرفته :

1.      شبیه سازی عددی ارتعاشات پوسته و تلاطم (sloshing) سیال در مخازن و تاثیر آن زمان تشکیل حباب در ورودی پمپ  

با استفاده از  FLUENT و CFX

2.      شبیه سازی عددی و مقایسه نتایج عددی با نتایج تست پمپ‌های گریز از مرکز دور بالا با استفاده از  FLUENT و CFX

3.      تحليل عددي جريان گردابي و روش های به تاخیر انداختن آن در خروجي مخازن به روش دو فازي VOF  با استفاده از  FLUENT و CFX

4.      شبیه سازی جریان احتراقی مغشوش در محفطه احتراق اسکرم جت با استفاده از  FLUENT

5.      شبیه سازی جریان احتراقی در محفظه احتراق توربین های گازی جدید با استفاده از  FLUENT

6.      شبیه سازی جریان احتراقی همراه با ذرات معلق خروجی  از کوره‌های قوس الکتریکی در بخش های متفاوت سیستم غبار زدایی

 (tilting elbow، settling chamber، water cooled duct، air-cooled heat exchanger، canopy hood) با استفاده از  FLUENT

7.      شبیه سازی عددی پلوم خروجی از پرتابه ها ( در مقیاس کوچک و بزرگ) با استفاده از  FLUENT و CFX

8.      شبکه بندی هندسه های پیچیده صنعتی با استفاده از GAMBIT، MESHING و ICEMCFD

 1. نرم افزار طراحي و مدل سازي :CATIA, SOLID WORKS  AUTOCAD,
 2. نرم افزار تحليلي : FLUENT, CFX  ، OPEN FOAM
 3. نرم افزار رياضياتي : MAPLE
 4. زبان برنامه نويسي : FORTRAN, MATLAB, C++
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1394/06/22
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
شبیه سازی دو بعدی میدان جریان آفست جت بر روی بستر شیبدار
میترا احمدی
2
مطالعه عددی تنش های حرارتی ناشی از پرتو های لیزر بر روی یک مدل بافت انسانی (با در نظر گرفتن اثرات طول موج ، شدت تابش و شعاع پرتو تابش لیزر)
سجاد داودی
3
شبیه‌سازی عددی تشکیل قطره در یک ابزار میکروفلوئیدیک در حضور میدان مغناطیسی
سیما مصحفی
4
شبیه سازی عددی ارتعاشات ناشی از جریان در لوله های مایل
امیرمحمد موحدی
5
بهبود طراحی ماهی رو نوع VI
مهتاب امینعلی پور
6
تحلیل ارتعاشات دو بعدی ناشی از گردابه در تیر یک سر گیر دار
سیدعلی مبشر
7
تحلیل فلاتر تیر یکسر گیردار کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی به همراه جرم متصله تحت تاثیر جریان مافوق صوت
رضا معبودی
8
تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بر ارتعاشات القایی ناشی از گردابه و انتقال حرارت جابجایی در جریان سیال حول استوانه دایروی
امیراصلان مسافری
9
مطالعه عددی بررسی تعداد پره ها و نسبت انسداد توربین بر جریان در یک کانال روباز
حدیثه معاونی
10
توسعه مدل عددی و آزمایشگاهی یک نازل اسپری فشاری-چرخشی مورد استفاده در کاربرد های ضدعفونی
محمدعلی رامشینی
دروس ترم جاری
022 - مکانیک سیالات2 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
022 - مکانیک سیالات2 - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
024 - آزمایشگاه مکانیک سیالات - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
024 - آزمایشگاه مکانیک سیالات - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
037 - مدیریت وکنترل پروژه - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
102 - طراحی سیستم های تبرید و سردخانه - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
102 - طراحی سیستم های تبرید و سردخانه - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
102 - طراحی سیستم های تبرید و سردخانه - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
102 - طراحی سیستم های تبرید و سردخانه - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
024 - آزمایشگاه مکانیک سیالات - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
024 - آزمایشگاه مکانیک سیالات - روز: دو شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:30
022 - مکانیک سیالات2 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
022 - مکانیک سیالات2 - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
024 - آزمایشگاه مکانیک سیالات - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
024 - آزمایشگاه مکانیک سیالات - روز: دو شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:30
037 - مدیریت وکنترل پروژه - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
102 - طراحی سیستم های تبرید و سردخانه - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
102 - طراحی سیستم های تبرید و سردخانه - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30