توصیف مختصر
Nosratali Ashrafi-Payaman
Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, No. 43, Moffateh Ave., Tehran, Iran,
Postcode:  31571914911
Phone:  98-912-2545780
Email: ashrafi@khu.ac.ir

Academic Qualifications
 
BSc.  
Software Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran.  
Thesis: Analysis and Design of Education System 
Advisor:  Dr Ali Moeini-Pourpak (h-index)

MSc.  
Computer Science, Theory of Computation
Sharif University of Science and Technology, Tehran, Iran.  
Thesis: Analysis and Design of Electronic Payment Systems 
Advisor:  Dr. Shahram Bakhtiari, Dr Amir Daneshgar (h-index)

Ph.D.  
Software Engineering
Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.  
Thesis: Design and Implementation of an Ontology-based Method for Graph Stream Summarization 
Advisor:  Dr. Mohammad Reza Kangavari (h-index)
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری
دانشگاه علم وصنعت
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
3
کارشناسی
دانشگاه خوارزمی
تهران
ایران
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
خلاصه سازی گراف
2
گراف کاوی
3
شبکه های اجتماعی
4
طراحی الگوریتم
5
بازیابی اطلاعات و سیستم های توصیه گر
6
داده های حجیم
7
آسیب پذیری نرم افزار
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
مجله پژوهش های ریاضی
از پاییز 1396
2
Journal of Information Systems and Telecommunication
از مهر 96
دروس ترم جاری
890 - سمینار - روز: چهار شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:00
890 - سمینار - روز: چهار شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:00
041 - طراحی سیستم های شی گرا - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
041 - طراحی سیستم های شی گرا - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
127 - ساختمان داده - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
127 - ساختمان داده - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
155 - روش های رسمی درمهندسی نرم افزار - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
155 - روش های رسمی درمهندسی نرم افزار - روز: دو شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
127 - ساختمان داده - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
041 - طراحی سیستم های شی گرا - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
041 - طراحی سیستم های شی گرا - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
127 - ساختمان داده - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
127 - ساختمان داده - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
155 - روش های رسمی درمهندسی نرم افزار - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
155 - روش های رسمی درمهندسی نرم افزار - روز: دو شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00