توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری
دانشگاه علم وصنعت
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
3
کارشناسی
دانشگاه خوارزمی
تهران
ایران
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
خلاصه سازی گراف
2
گراف کاوی
3
شبکه های اجتماعی
4
طراحی الگوریتم
5
بازیابی اطلاعات و سیستم های توصیه گر
6
داده های حجیم
7
آسیب پذیری نرم افزار
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مدلی برای نشانش کارای گرافی جهت تشخص ناهنجاری
مریم خزائی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
مجله پژوهش های ریاضی
از پاییز 1396
دروس ترم جاری
724 - گراف کاوی - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:30
724 - گراف کاوی - روز: دو شنبه - از ساعت 16:00 تا 17:30
890 - سمینار - روز: چهار شنبه - از ساعت 18:00 تا 19:30
724 - گراف کاوی - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
724 - گراف کاوی - روز: سه شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
890 - سمینار - روز: چهار شنبه - از ساعت 18:00 تا 19:30
127 - ساختمان داده - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
127 - ساختمان داده - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
127 - ساختمان داده - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
127 - ساختمان داده - روز: سه شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
127 - ساختمان داده - روز: شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
127 - ساختمان داده - روز: دو شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 15:30
016 - نظریه زبانهاوماشینها - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30