ورود به پنل کاربری
حبیب اله عـباسی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

تحصیلات:

لیسانس: دانشگاه شهید بهشتی 1367

فوق لیسانس: دانشگاه تهران 1370

دکترا: دانشگاه تهران 1374

 

تحقیق و پژوهش در زمینه های:

نثر کهن فارسی ؛  تصوف ؛  ادبیات تطبیقی فارسی _عربی

 

ارائه دهنده دروس:

کارشناسی: نثرهای تاریخی و عرفانی و عربی

کارشناسی و دکتری : عربی و نثرهای تاریخی و عرفانی

 

مقالات و کتب

تالیف ها:

اثر آفرينان(زندگي نامه مشاهير ايران  از آغاز تا 1300) 6 جلد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،1367-1382. 

 فارسي عمومي، تهران، روزگار، (درسنامة دانشگاهي) ، (با دكتر محمود فتوحی) چاپ بيستم 1387 نشر سخن.

  سفرنامه باران نقد و تحلیل شعر شفیعی کدکنی ؛ تهران، روزگار، 1378. چاپ ششم 1387 نشر سخن.

عروض و قافیه تهران، ناژ 1382.

سماع قران و کشته های آن. تهران :سخن .1390.

فرهنگ مؤلفان صوفیه . تهران سخن 1391.

فرهنگ صوفیه. تهران سخن1391.

دايره المعارف حكايت هاي عرفاني ( آماده چاپ)*

 

 تصحیح ها:

دیوان قاسم انوار؛ تهران، ناژ،زیر چاپ.

تاریخ جهانگشای جوینی  تاریخ مغول( با دكتر ایرج مهرکی) ؛ تهران ، زوار،1385.. ج.1.

تاریخ حهان گشای چوینی  تاریخ خوارزمشاهیان. تهران زوار 1387.ج.2

تاریخ جهان گشای جوینی  تاریخ اسماعیلیه. تهران : زوار 1389.ج.3

 

ترجمه ها:

الف. کتابها:

 رویکردهای شعر معاصر عرب ترجمه کتاب اتجاهات الشعرالعربی المعاصر،احسان عباس؛ تهران ،سخن، 1384.

تصوف و سوررئالیسم ترجمة کتاب الصوفیة و السورریالیة، ادونیس؛ تهران،روزگار، 1380. چاپ دوم 1385 نشر سخن .

رسول برگزیده  انقلاب کلمه مقدس ( با دکتر حامد صدقی) تهران.  پزوهشکاه علوم انسانی1385.

هیرگلیف در قرآن کریم ، سعد عبدالمطلب با همکاری دکتر حامد صدقی ، تهران: سخن 1388.

متن قرآنی و آفاق نگارش. أدونیس. تهران سخن. 1389.

سنت و تجدد (ثابت و متحول ) أدونیس . تهران سخن .1390.چهار جلد.

 

ب. مقالات:

جایگاه سنت در شعر معاصر عرب (مرده ریگ اساطیری و ملی).  د. احسان عباس  . فصلنامه هنر   بهار 1383 - شماره 59

جایگاه سنت در شعر معاصر عرب (نقاب ها و آینه ها)د. احسان عباس  . فصلنامه هنر   . زمستان 1383 - شماره 62 . 

" تأثیر نصوف در مکتبهای ادبی و فلسفی معاصر "دکتر ابراهیم محمد منصور؛ فصلنامه هنر،ش.62سال 1384.

م"رمان عربی" عبدالرحمان منیف؛ فصلنامه هنر، ش. 65،سال1385.

" بیانیه مدرنیسم" ادونیس؛ مجلة مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه تربیت معلم ،ش.1 سال 1383. 5.

خیال در تصوف و سوررئالیسم

 متن قرآنی و آفاق نگارش

 

مقالات علمی پژوهشی:

"ضرورت تصحیح تاریخ جهانگشای جوینی " ؛مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1380،ش. 32.

"ادبیت جهانگشای جوینی"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1380،ش. 32.

"قاسم انوار و الحروفیه"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1378،ش. 27.

"ابوسعید ابی الخیر و تاویل"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، سال 1380 ،ش.31.

"شعر عرفانی بعد از مولانا جلال الدین"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1383،ش. 45.

"نقاب در شعر معاصر"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی،سال 1385،ش. 152.

"قدر مشترکهای دومجله عربی و فارسی: آپولو و سخن " م مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1386،ش. 54و55 .

"موتیف مرگ در تاریخ جهانگشای جوینی"؛ فصلنامه هنر، ش. تابستان،سال1387.

"معرفت و جهل  در منظومة فكري محمد بن عبد الجبار نفري"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهراء ش. 61 و 62 . س. 1385 و1386.

"زندگی و آثار قاسم انوار" در کتاب  یادگارنامه استاد فرشیدورد؛ تهران ، اجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1377.

"وجوه اشتراک بین احسان عباس و عبدالحسین زرین کوب " در کتاب سرباز علم و فرهنگ، بزرگداشت استاذ زرین کوب 2003.

" از ابتکار تا تقلید(نقد و تحلیل شعر قاسم انوار)"؛ مجموعة مقالات همایش زبان و ادبیات فارسی در قرن نهم" دانشگاه هرمزگان1383.

"سنایی ،انسان تراژیک" ؛ همایش بین المللی حکیم سنایی در دانشگاه تربیت معلم  تهران1384.

"بوطیقای امیرخسرو" ؛ همایش بین المللی امیر خسرو دهلوی، دهلی 2006.

"جوهر زمان،  تحلیل جامعه شناختی منظومه کار شب پا ی نیما".  مجله پزوهش های ادبی ش. 13 و 14 .  1385

"حکايتهاي عرفانی ونقش آنها در گفتمان مننثور صوفيانه" ؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، سال 1387.

"قيصر و مدرنيسم"؛ فصلنامه هنر، ش. زمستان،سال1386.

" کارکرد گفتمان فقهي مولوي".  مجله ادب پژوهي. دانشگاه گيلان.

"الاواني المستطرقه الترجمه و اثرها علي التطورات الادبيه الحديثه في العربيه و الفارسيه؛ الموتمر استقبال الادب الفارسي المعاصر في الوطن العريب و الخارج، جامعه دمشق6 و 7 ثشرين الثاني 2006. 6.

 ترجمه و تاثیر آن در تحولات ادبی معاصر در دو زبان عربی و فارسی

 

نقد کتاب: 

کتاب دیوان ناصرخسرو، چاپ دکتر شعار، کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.27، 1378.

کتاب زلف عالم آرای ؛ کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.34، 1379.

کتاب در غیاب استعاره ؛کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.44، 1380.

کتاب عرفان وعارفان مسلمان؛ مجلةعلوم انسانی پژوهشگاه ،،ش. 5، 1382 .

کتاب منطق الطیر؛ تصحیح استاد شفیعی کدکنی؛ کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.87، 1383.7.

 

 مدخل های دایره المعارف زبان و ادب فارسی:

تاریخ المعجم