توصیف مختصر

   بیوگرافی

تحصیلات:

لیسانس: علوم اجتماعي:رتبه اول

فوق لیسانس: جامعه شناسي: رتبه اول

دکترا: جامعه شناسي سياسي: رتبه اول

 

استاد نمونه دانشگاه خوارزمی 1392

پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه خوارزمی 1394.سرآمدفرهنگی1403  
 

 

سوابق شغلي و اجرايي :

- دانشيار پايه 31 دانشگاه خوارزمي (1402)

- عضو کارگروه  علمی جامعه شناسی .وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری (1393-..... )

- مدير گروه جامعه شناسي(1391-1393)

- مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده ، دانشگاه الزهرا (س)

- عضو كارگروه اندیشکده خانواده مركز الگوي اسلامي -ايراني پيشرفت (در حال حاضر)

-عضو وابسته دانشگاه تهران

-عضو وابسته دانشگاه الزهرا س
- رييس كميسيون خانواده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي(اتمام یافته)

-عضو کميسيون علوم انساني و علوم تربيتي در «شوراي پژوهشهاي علمي کشور»(اتمام یافته)

ـ مدير گروه زنان وخانواده مرکز تحقيقات کاربردي دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي(اتمام یافته)

- مدير پژوهش مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری(اتمام یافته)

- عضو کميته علمي ازدواج دانشجويي (اتمام یافته)

- مشاور وزير کار و امور اجتماعي در امور بانوان(اتمام یافته)

 -مسئول کميته اشتغال شوراي فرهنگي- اجتماعي  زنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(اتمام یافته)

 

مقالات و کتب

مقالات علمی –پژوهشی:

1- "علوم انسانی –اجتماعی: از بحران تا بومی سازی"،روش شناسی علوم انسانی،بهار 1387،سال 14،شماره 54.

2-"نقد و بررسی سرمشق های نظری مردم شناختی وجامعه شناختی از فرهنگ"، روش شناسی علوم انسانی،بهار1388،سال پانزدهم،شماره 58.

3-" به سوی یک رویکرد فرهنگی از انقلاب اسلامی"،پژوهشنامه متین،تابستان 1384،سال هفتم،شماره 27.

4- "مقایسه نظام ارزشهای دینی منعکس شده در مطبوعات"،پژوهشنامه متین  پاییز و زمستان 1384،سال هفتم،شماره 28-29.

5- "راهبردهای نظریه پردازی در جامعه شناسی جنسیت وجامعه شناسی خانواده"،مطالعات راهبردی زنان، زمستان 1389،سال سیزدهم،شماره 50.

6- "اغتشاش مفهومی وگسست تحلیلی  در نظریه جامعه شناسی خانواده ایرانی"،زن در فرهنگ وهنر،دانشگاه تهران،1391

7- " ارزش افزوده کار  خانه داری زنان و عوامل موثر بر آن " ، زن در توسعه وسیاست(پژوهش زنان) ،دانشگاه تهران ،پاییز1390

8- " کار خانگی زنان کرج: ارزش اقتصادی وعوامل مرتبط. زن : حقوق وتوسعه  ،انجمن ایرانی مطالعات زنان،1391،

9-" بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان درباب نقش اجتماعی زنان"،مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا.1375

10-" الزامات همسويي نهادهاي سياست گذار و اجرايي در فرايند خط مشي گذاري فرهنگي عفاف و حجاب، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، دوره پنجم، شماره3 پاييز 1391.

11- "تدوين سيستم خط مشي گذاري فرهنگي آينده نگر با استفاده از هم افزائي مدل ها"، فصلنامه راهبرد فرهنگ،سال ششم،شماره 22، تابستان 1392

12- "مقایسه رئالیسم اسلامی و رئالیسم انتقادی از منظر جامعه شناختی"، درجه علمی پژوهشی ،کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی 1392.

13- "رهاورد جامعه شناس مسلمان در تنقیح دوگانه ساختار و عاملیت: بررسی موردی سه نظریه"، درجه علمی پژوهشی ،کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی 1392.

14- " بررسی جریان های فکری فرهنگی موثر بر مطالبات حقوقی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی"، مجله پژوهش زنان :زن در فرهنگ وهنر: دانشگاه تهران، پاییز 1393.

15-Foucault: From Structuralism to De structuralism (An Investigation about Mischel Foucault's Method logical and Theoretical Evolutions Trend:  gmp review, may 2015.

16- ملاحظات روش شناسی در دانش اجتماعی مسلمین :با تاکید بر رویکردهای علم شناسی ابن خلدون.سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی.ابانماه 1394.

17- فرهنگ از دیدگاه نظریه پردازان مکتب فرانکفورت (تحلیلی بر مبنای هستی شناسی ، معرفت شناسی و روش شناسی).اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری 30 بهمن 1393.

18 - Investigation of philosophical origin of cultural study field, International conference on research in science and technology, 21 July 2015:turkey.

19- "بررسی تطبیقی وضعیت سقط جنین در ایران وجهان،" بانوان شیعه،زمستان 1388،سال ششم ،شماره 22.

20-"نظام آموزش رسمی وغیر رسمی"،رشد علوم اجتماعی،پاییز 1387،دوره ی12،شماره 1.

21- "مدیریت خانواده:الگوها ومقتضیات"بانوان شیعه،تابستان 1388،سال 6.

22- "خانواده و راهبردهای کاربردی: رهنمودی برای دستگاه های فرهنگی"،بانوان شیعه ،پاییز 1388،سال6.

23- "تولید دانش فرهنگی :چالشها وراهبردها"،برگ فرهنگ(دانشگاه تهران)،1390.

24-" نقد وبررسی کتاب جامعه شناسی زنان،پاملا آبوت." کتاب ماه علوم اجتماعی،1389.

25- " جامعه مطلوب امیر المومنین(ع)"، مجله شیعه شناسی،1382.

26-" بررسی  جامعه شناختی نقش تربیتی زن از دیدگاه امام خمینی ، کنگره جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی (ره)،1378.

مقاله در همایش های داخلی و بین المللی:

27- "رابطه انسان با خدا در نظام ارزشی جامعه ایران براساس مدل طراحی شده از نهج البلاغه" ،سومین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور،1384اردیبهشت.

28- "ارائه مدلی برای مهندسی تغییرات جهت گیری های دینی در ایران"نخستین همایش ملی مهندسی فرهنگی،1386.جلد دوم مجموعه مقالات همایش .دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

29- "بررسی ومقایسه نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"،همایش درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران،1387اسفند.

30-" بررسی جامعه شناختی نقش زن در خانواده از دیدگاه تربیتی امام خمینی(ره)"،کنگره جهانی جایگاه ونقش زن از دیدگاه امام خمینی،1378.

31- "ارائه نظریه تحلیلی برای اسیب شناسی نقش های خانوادگی در دوران معاصر"همایش بین المللی زنان اندیشمند مسلمان،1388.

32- " فرد و جامعه در اندیشه متفکرین اجتماعی "، نشست علمی در دانشگاه شیراز ،ابان 1392.

33- "علوم اجتماعی: اسلام وانقلاب اسلامی در ایران" ، همایش منطقه ای تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر1392.

34- "مسائل فرهنگی و سبک زندگی در سالمندان" همایش کشوری پیشگیری و توانمند سازی در سالمندان، 14-15 اسفند 1391.

35-"عوامل مرتبط با سلامت خانواده" کنگره ملی سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391.

36- "راهبرد نظریه پردازی در جامعه شناسی جنسیت و جامعه شناسی خانواده"، هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره ، شورای عالی انقلاب فرهنگی،1388.

37- " نظریه فرهنگ  وتولید دانش  علمی"، همایش نظریه پژوهی، پژوهشکده فرهنگ اسلام وایران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، 1389

38- ارزیابی برنامه پنجم توسعه و راهبردهایی برای بهبود فرایند نظام سازی در حوزه زنان وخانواده، مجموعه مقالات سومین نشست اندیشه های راهبردی ،1390.

39-The Public Diplomacy of United States of America and the Strategic Role of the Women from Islamic world. International Conference on women and Islamic Awakening full text papers. July 10-11, 2012.

40-Family lifestyle Expressed in Popular TV Series in the Recent Decade and its Accordance with the Islamic- Iranian Lifestyle.  International congress on “Family and Globalization “.May 12-13, 2012, Shahid Beheshti University, I.R.IRAN.

41“Prometheus myth in European literature “Annual International Conference on Literature, 8-11 July 2013, Athens, Greece.

 

کتاب های تالیفی وترجمه:

1- تحلیل جامعه شناختی از مسائل زنان وخانواده:زن ،دین،جامعه.تهران: انتشارات پیام محراب،تابستان 1386.

2- اشتغال زنان در ایران،درآمدی بر عوامل موثر بر اشتغال زنان در چهل سال گذشته.تهران:شورای فرهنگی – اجتماعی زنان.1382زمستان

3-درآمدی بر برنامه ریزی راهبردی توسعه فرهنگی(مبانی ومستندات مهندسی فرهنگی وتدوین برنامه های توسعه فرهنگی کشور).تهران:انتشارات امید مجد ودبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی،پاییز 1386(همکار).

4- خانواده و برنامه ریزی فرهنگی واجتماعی ،تهران:عصر کتاب،بهار1389.

5- کار خانه داری زنان،تهران:عصر کتاب وشورای عالی انقلاب فرهنگی،1391.

6- جامعه شناسی کار افرینی ، ریچاردسوئد برگ ، مترجم دکتر شهلا باقری وسیده اطهر میر عابدینی، تهران: بهمن برنا، 1393.

7- "خانواده در قرن بیست ویکم"، محمد مهدی لبیبی ،(معرفی دیدگاهها ونظرات علمی دکتر شهلا باقری و سایر جامعه شناسان ایرانی وخارجی)، 1393.

طرح های پژوهشی انجام یافته:

1- طراحی رشته پژوهشگری زنان وخانواده در مقطع کار شناسی ارشد، وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری،1387.

2- ارزش  اقتصادی – اجتماعی کار خانه داری زنان تهرانی ،وزارت کار وامور اجتماعی،1389.

3- محاسبه ارزش افزوده  کار خانه داری زنان شهر کرج  ،دانشگاه تربیت معلم ،1390.

4- خشونت علیه زنان وبازتاب آن در مطبوعات،شورای فرهنگی اجتماعی زنان(شورای عالی انقلاب فرهنگی)،1384

5- ارزیابی وضعیت روابط دختر و پسر در دانشگاه های ایران براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.1385.

6- طراحی دانشکده علوم انسانی بانوان(ساختار ، رشته های تحصیلی وسرفصل های درسی)،کمیسیون خانواده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.1388.

 7- بررسی هنجار های دینی واجتماعی استان تهران، سازمان بسیج مستضعفان .

8- تحلیل محتوی و بررسی مقایسه ای نقش های اجتماعی زنان ومردان در کتابهای درسی نظام جدید متوسطه،شورای فرهنگی –اجتماعی زنان.1378.

9- تحلیل محتوی وبررسی مقایسه ای نقش های اجتماعی زنان ومردان در مجلات ویژه بانوان،شورای فرهنگی –اجتماعی زنان.1374.

10- شاخصه های هویت ملی- دینی،مرکز تحقیقات اسلامی صدا وسیمای جمهوری اسلامی..1379

11- بررسی ومعرفی نظر سنجی های وافکار سنجی های قبل وبعد از انقلاب اسلامی(تهیه لوح فشرده)،دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.1383.

12- تحلیل فرهنگی اجتماعی فقر:علل ،سیاستهای فرهنگی وراهبردها.تهران:عصر کتاب، بهار 1389.

13-بررسی  نحوه تعامل مسئولیت های خانوادگی اساتید زن  با ماموریت های دانشگاهی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ، 1394.

علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
سیاست سیاستگذاری حکمرانی
2
فرهنگ و تغییرات و پویایی فرهنگی
3
خانواده و خانواده محوری
4
تحلیل جنسیت
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
نقش دین در تحلیل ساختار قابلیت در بین جامعه شناسان رابطه گرا و مسلمان
رضا نظریان کاسب
2
بررسی معایب و مزایای اجتماعی ازدواج موقت در ایران
فاطمه جمالی
3
توصیف و تحلیل جامعه شناسی سبک زندگی دختران دانشجو دانشگاه خوارزمی
زهرا محمدی
4
بررسی رابطه میزان دینداری و سبک زندگی دانشجویان
رفیعه سعادت
5
بررسی باورهای غیرمنطقی و عوامل مرتبط در بین اهالی اشنویه
سیامند پسندی
6
بررسی جریانات فکری فرهنگی پس از انقلاب اسلامی ایران و تاثیر بر حقوق زن
ناهید سلیمی
7
نقش اخلاق و حقوق اسلامی در تنظیم سبک زندگی زن مسلمان
زینب افشانی
8
بررسی میزان برخورداری شهروند تهرانی از اگاهی نسبت به حقوق شهروندی
مهدی نوری زاده
9
تحلیل جامعه شناختی فرهنگ سازمانی در شهرداری مریوان
احمد محمدیان
10
رابطه سبک زندگی و باروری
زهرا قدیانی
11
واکاوی نظری نظام سازی اجتماعی - حقوقی مبتنی بر جنسیت
مجتبی مولوی
12
تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی زنان شهر ایلام
حدیث زرابادزاده
13
بررسی عوامل فرهنگی برنگرش دانشجویان به ازدواج در دانشگاه خوارزمی
کیهان رستمی
14
واکاوی معنای سبک زندگی زنان و رابطه آن با طلاق به درخواست زوجه و ارائه راهبردهای حقوقی مبتنی بر آن
ملیحه بخشی نژاد
15
درک فرهنگی از گرایش به مواددخانی درمیان دانشجویان بسر دانشگاه خوارزمی
سیده لیلا شاهرخی
16
رویکردهای مختلف نسبت به ازدواج موقت و علل جامعه شناسی
زهره کردی
17
وضعیت اشتغال و بیکاری زنان تحصیل کرده در استان های کشور و عوامل جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن
زینب غضنفری
18
فرهنگ بدن مطالعه معنا کاوانه خودارایی زنان شهرستان اران و بیدگل
زهره استادمیرزایی ارانی
19
بررسی ظرفیت ها و محدودیت های ریالیسم انتقادی در امکان ایجاد جامه شناسی بومی
مرتضی چراغی
20
بررسی رابطه بین نوگرایی و عرفی
سعید محمودی جونوش
21
بررسی رابطه بین بازگشت پذیری اعتیاد در بین بیماران مرد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد با آموزش مهارت های زندگی (مطالعه موردی استان البرز)
محسن توده رنجبر
22
بررسی تجربه زیسته ی هنرمندان موسیقی از زیباشناسی و کالایی شدن هنر
علی زمانی
23
بررسی جامعه شناختی زمینه های فکری و معرفتی جریان داعش
عنایت حاجی زاده فر
24
بررسی عوامل مرتبط با نگرش دنشچویان افغانستان مقیم شهرکرج به ازدواج
فاطمه پناهی
25
الزامات راهبردی تدوین برنامه درسی چند فرهنگی در آموزش عالی ایران
پوران سپهری امین
26
درک معنایی از دینداری و تقید دینی در بین والدین و فرزندان
معصومه جعفربگلو
27
برساخت خشونت در تجربه زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده
نیلوفر میرزایی
28
تجربه زیستی زنان و مردان سرپرست خانوار دریافت کننده یارانه
سعید اله یاری
29
معنا کاوی عدالت جنسیتی از منظر حقوقدانان و جامعه شناسان
مهدیه لشگریان
30
نقش ازدواج در ایجاد آرامش در قرآن و جامعه شناسی
فاطمه السادات روغنی زاده
31
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش دانشجویان دانشگاه خوارزمی نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده
الهام حسنی ابوالوفایی
32
مطالعه تجربه زیسته از اقتدار مردان و اعمال خشونت در خانواده (مورد مطالعه شهر همدان)
سعید آقاخانی نوید
33
واکاوی معنایی مفهوم پیشرفت از نظر فعالان صنعت خودرو در ایران
کامران بهزادی
34
برساخت هویت فرهنگی نوجوانان تهرانی
محمد ندری
35
تفاوت های جنسیتی در مواجه با طلاق در بین افراد جدا شده
امیر یزدی نژاد
36
بررسی مقایسه ای امتیازات حقوقی خاص به نفع زنان شاغل در نظام آموزش عالی ایران و اسناد بالادستی
محیا حسنی
37
بازنمود زن در هنر نقاشی ایران (نمونه موردی: نقاشی دوره صفوی و قاجار)
سما معظمی
38
ارزیابی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت
گیتی پیروزه
39
آینده پژوهی وحدت ملی در ایران با تاکید بر قوم ترک
عظیم حسن زاده
40
مطالعه فرآیند هویت یابی و سیاست زندگی زنان در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: کاربران زن اینستاگرام)
مرجان ربیعی
41
مطالعه سیاست های فرهنگی در حوزه حقوق بشر بررسی مقایسه ای ایران و آمریکا
منصوره افقهی
42
: مطالعه الگوهای گذران اوقات فراغت شهروندان ایلام و ارائه مدل پیشنهادی جهت سیاستگذاری فرهنگی
شجاع بهرامی
43
مطالعه وضعیت کارآمدی جامعه شناسی در ایران و بازنگری آن از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی
سعید حسینی
44
مطالعه درک دانش اموزان از نابرابری اموزشی (مورد مطالعه دانش اموزان استفاده کننده از موسسات کنکور
مرتضی صفری
45
مطالعه تفاوت های جنسیتی سبک زندگی سلامت محور سالمندان شهرکرد
فرزانه برزگر
46
طراحی چارچوب تحلیل اثر برنامه های تلویزیونی بر فرهنگ مصرف
مجید محمدزمانی
47
مطالعه سیاست های فرهنگی حقوق بشر ایران و آمریکا در موضوع مهاجرین و پناه جویان
منصوره افقهی
48
رساله
محمدصادق کریمی کیا
49
مدل یابی خط مشی گذاری فرهنگی پدیده حاشیه نشینی در اهواز
محمدصادق کریمی کیا
50
سیاستگذاری آموزش زبان مادری در آموزش رسمی در ایران
محمد حسین زاده
51
مطالعه تفاوت های جنسیتی سبک زندگی سلامت محور سالمندان تهران
فرزانه برزگر
52
مطالعه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های اقتصادی، مورد مطالعه پیمانکاران ساختمانی
اصغر هادیان
53
سیاستگذاری آموزش زبانهای قومی و محلی در آموزش رسمی در ایران
محمد حسین زاده
دروس ترم جاری
798 - مبانی نظری فرهنگ - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
798 - مبانی نظری فرهنگ - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
226 - جامعه شناسی زنان و جنسیت - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
226 - جامعه شناسی زنان و جنسیت - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
790 - فلسفه علوم اجتماعی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
790 - فلسفه علوم اجتماعی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
719 - جامعه شناسی جنسیت - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
300 - مبانی فلسفی اندیشه اجتماعی - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
300 - مبانی فلسفی اندیشه اجتماعی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
316 - جامعه و جنسیت - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
057 - امارمقدماتی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
057 - امارمقدماتی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
316 - جامعه و جنسیت - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
198 - مبانی مدیریت - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
198 - مبانی مدیریت - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
316 - جامعه و جنسیت - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30