توصیف مختصر

 

 

Curriculum Vitae

Personal Information

First Name: Hassan

Last Name: Mehdian

Position: Professr of Physics

Department:Physics

E-mail: mehdian@khu.ac.ir

Mobile: +982186072780

Education

 

 

 

Ph.D.: Physics, Department of Physics, The university of Missouri, Columbia, USA

M.Sc.: Physics, Department of Physics, The university of Missouri, Columbia, USA

B.Sc.: Physics, Department of Physics, Kharazmi (Tarbiat Moallem) University, Tehran, Iran

 

 

Employment experiences

·         President of Kharazmi University.

·         Vice-President for Academic Affairs in Tarbiat Modares University.

·         Vice-President for Student Affairs in Tarbiat Modares University

·         Vice-President for Academic Affairs in Kharazmi University.

·         Member of Audit Board of Kharazmi University.

·         Head of Physics Departement.

·         Head of Institute of Plasma in Kharazmi University.

 

Teaching

experiences

 

 

 

 

Course Taught:

Bs.c courses

·         General Physics I.II & III.

·         Quantum Mechanics I & II.

·         Mathematical Physics I & II.

·         Classical Mechanics I & II.

·         Electromagnetism I & II.

·         Plasma Physics.

 

Ms.c courses

·         Advanced Quamtum Mechanics I & II.

·         Advanced Classical Mechanics.

·         Plasma physics.

·         Electrodynamics I & II.

·         Special topics.

 

Ph.D courses

·         Advanced plasma physics I & II.

·         Free electron laser.

·         Non-neutral plasma physics I & II.

·         Physics of Laser-plasma interaction.

·         Quantum plasma physics.

·         Special topics.

 

Conferences Scientific events

[1] Y Aktas, JE Willett, H Mehdian, M Esmaeilzadeh, Self-Fields in a Free-Electron Laser with Ion-Channel Guiding, American Physical Society, 44th Annual Meeting of the the Division of Plasma, (2002)

 

[2] Y. Aktas,J.E. Willett,U.H. Hwang, H. Mehdian, Free-Electron Laser with Ion-Channel Guiding,American Physical Society, 43rd Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics October 29 - November 2, 2001 Long Beach, California, abstract #FP1.105.

 

[3] Comparison of the Orbit Groups for both Dusty Plasma Crystal (DPCs) and Wiggler Pumped, Free Electron Laser (FEL)

 33st International Free Electron Laser Conference SHANGHI, CHINA (2011).

 

[4] Gain of quantum free electron laser with axial magnetic field
The 4th International Workshop on Plasma Science and Applications, 2011,Tehran, Iran. 

 

[5] Two stream filamentation instability in a quantum magnetized plasma
The 4th International Workshop on Plasma Science and Applications, 2011,Tehran, Iran. 

 

[6] Influence of free-electron laser parameters and axial magnetic field on the growth rate
The 4th International Workshop on Plasma Science and Applications, 2011,Tehran, Iran. 

 

[7] Electron trajectories of a wiggler pumped free-electron laser with axial magnetic field and ion-channel guiding The 4th International Workshop on Plasma Science and Applications, 2011,Tehran, Iran. 

 

[8]Growth rate of jeans instability in quantum dusty plasma
Proceedings of annual physics conference of Iran, Urmia University, 1634-1636, September 2011.

 

[9] Investigation of the electron orbits in a dusty plasma free electron laser
Proceedings of annual physics conference of Iran, Urmia University, 1272-1275, September 2011.

 

[10] Electron trajectories in Free electron laser with an elliptically polarized static wiggler field
Proceedings of annual physics conference of Iran, Urmia University, 1285-1288, September 2011.

[11] Guiding Effects on Electron Trajectories in an Electromagnetically Pumped Free Electron Laser.

31st International Free Electron Laser Conference, BT Convention Centre, Liverpool, UK    (2009).

 

[12] Comparison of the Orbit Groups for both Dusty Plasma Crystal (DPCs) and Wiggler Pumped, Free Electron Laser (FEL).

 33st International Free Electron Laser Conference, SHANGHI, CHINA (2011).

[13] Influence of free-electron laser parameters and axial magnetic field on the growth rate
The 4th International Workshop on Plasma Science and Applications, 2011,Tehran, Iran.

[14] Numerical investigation of electron acceleration by plasma wave in the presence of non-uniform magnetic field

The 4th International Workshop on Plasma Science and Applications, 2011, Tehran, Iran.

[15]   Dispersion relation of low frequency Alfven waves in cold quantum magnetoplasma

 Proceedings of Annual Physics Conference of Iran, yazd, 2519-2522,(2012).

[16] The effect of various parameters on the filamentation instability in a relativistic magnetized plasma

Proceedings of Annual Physics Conference of Iran, yazd, 2527-2730,(2012).

[17] Effects of density of particles on longitudinal two stream instabilities

Proceedings of Annual Physics Conference of Iran, yazd, 2519-2522 (2012)

[18] Growth rate of Farley-Buneman instability in dusty plasmas

Proceedings of Annual Physics Conference of Iran, yazd, 2474-2477 (2012).

[19] The Influence of Electron Beam Radius on Free Electron Laser instability with Longitudinal Magnetic Wiggler

M Bahmani, A Hasanbeigi, H Hamzehpour

Proceedings of Annual Physics Conference of Iran, 2447-2450 (2012)

[20] Dispersion relation of Raman FEL with helical Wiggler and ion channel

M Bahmani, A Hasanbeigi

Proceedings of Annual Physics Conference of Iran, yazd, 440-444 (2012).

[21] Numerical study of electron acceleration by a magnetized Plasma wave

A kargarian, H Mehdian, A Hasanbeigi

Conference on Computational Physics (CCP2012) 454, 011001 (2012).

[22] Numerical study of electron acceleration by a magnetized Plasma wave

A kargarian, H Mehdian, A Hasanbeigi

Conference on Computational Physics (CCP2012) 454, 011001 (2012).

[23] The effect of drift space length on the Terahertz radiation in a helical wiggler

P Gomar, A Hasanbeigi, H Mehdian

The 3th confence of engenearing and physics of plasmas, 461-464 (2012).

[24] Maximum magnetic field in cosmic outflows systems

K Hajisharifi, H Mehdian, A Hasanbeigi

Plasma Sciences (ICOPS), 2015 IEEE International Conference on, 1-1 (2012).

Journals

 

93.  Magnetic measurement based methods in determination of plasma        equilibrium parameters in Damavand tokamak, E Noori, Y Sadeghi, H Mehdian, Journal of Instrumentation 11 (06), P06015.

92. Kinetic description of free electron laser with electromagnetic-wave wiggler and ion-channel guiding by using Einstein coefficient technique, Laser Physics 26 (4), 045003 (2016).

91. Tunable Faraday effect in one-dimensional photonic crystals doped by plasma Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 127, 3895 (2016)

90.  Magneto-optical properties of one-dimensional conjugated photonic crystal            heterojunctions containing plasma layers.

H. Mehdian, Z. Mohammadzahery, A. Hasanbeigi. Applied optics 54 (26), 7949-7956 (2015)

89.  Semi-analytic approach for determination of poloidal beta limits using plasma internal inductance in Damavand tokamak

E. Noori, Y. Sadeghi, H. Mehdian

Physica Scripta 90 (10), 105604 (2015)

88.  The general dispersion relation of induced streaming instabilities in quantum outflow systems

H. Mehdian, K. Hajisharifi, A. Hasanbeigi

AIP Advances 5 (11), 117236 (2015)


87. Numerical study of electron acceleration by plasma wave in an ion channel under obliquely applied magnetic field

H. Mehdian, A. Kargarian, A. Hasanbeigi

Optik-International Journal for Light and Electron Optics 126 (21), 3299-3302 (2015)

86.  Enhancement of terahertz radiation power from a prebunched electron beam using helical wiggler and ion-channel guiding

A. Hasanbeigi, H. Mehdian, P. Gomar

Physics of Plasmas (1994-present) 22 (12), 123116 (2015)

 

85.  Optical and magneto-optical properties of plasma-magnetic metamaterials

H. Mehdian, Z. Mohammadzahery, A. Hasanbeigi
Journal of Physics D: Applied Physics 48 (30), 305101(2015)

 

84.  A relativistic pic model of nonlinear laser absorption in a finite size plasma with arbitrary mass and density ration

H. Mehdian, A. Kargarian, A. Hasanbeigi, K. Hajisharifi

Laser and Particle Beams 33 (04), 647-654 (2015).

83.  Kinetic (PIC) simulation of nonlinear laser absorption in a finite-size plasma with a background inhomogeneous magnetic field

H. Mehdian, A. Kargarian, K. Hajisharifi

 physics of plasma,22, 063102 (2015)

 

82.  Induced maximum magnetic field in cosmic outflows system by Relativistic current filamentation instability: Exact analytical model

H. Mehdian, K. Hajisharifi, A. Hasanbeigi

The Astrophysical Journal 801 (2), 89 (2015).

 

81.  Inertial confinement fusion based on the ion-bubble trigger

S Jafari, M Nilkar, A Ghasemizad, H Mehdian

Physics of Plasmas (1994-present) 21 (10), 104503 (2014)

 

 

 

80.  A Spatiotemporal study of the relativistic nonlinear effects on laser absorption by a finite-size magnetoplasma

H Mehdian, A Kargarian, K Hajisharifi, A Hasanbeigi

The European Physical Journal D 68 (12), 1-7 (2014)

 

 

 

79.  Spatiotemporal evolution of a thin plasm a foil with Kappa distribution

     H.mehdian, A. Kargarian, K.hajisharifi

Laser and Particle Beams 32 (04), 523-529

 

 

78. The effect of plasma background on the instability of two non-parallel quantum plasma shells in whole K space
H Mehdian, K Hajisharifi, A Hasanbeigi
Physics of Plasmas (1994-present) 21 (7), 072106

77.  Electron acceleration in an ion channel by a magnetized plasma wave
A Kargarian, H Mehdian, A Hasanbeigi
Iranian Journal of Physics Research 14 (1), 83-87

76.  Filamentation instability of electron/ion beams in magnetized plasma waveguide
A Hasanbeigi, S Moghani, S Azimi, H Mehdian
Journal of Plasma Physics 80 (01), 81-87

75.  Linear theory of quantum two-stream instability in a magnetized plasma with a transverse wiggler magnetic field
A Hasanbeigi, S Moghani, H Mehdian
Laser and Particle Beams, 1-6

74.  The effect of magnetic field on bistability in 1D photonic crystal doped by magnetized plasma and coupled nonlinear defects
H Mehdian, Z Mohammadzahery, A Hasanbeigi
Physics of Plasmas (1994-present) 21 (1), 012101

73.  Quantum instability of two non-parallel flows: Parallel wave propagation
H Mehdian, K Hajisharifi, A Hasanbeigi
Physics Letters A 377 (34), 2083-2088

72.  Filamentation instability of a laser beam in an inhomogeneous plasma in an arbitrarily oriented external magnetic field
A Hasanbeigi, A Mousavi, H Mehdian
Journal of Plasma Physics 79 (05), 921-926

71.  Kinetic description of a wiggler-pumped ion-channel free-electron laser by applying the Einstein coefficient technique
A Hasanbeigi, S Abasirostami, H Mehdian
Journal of Plasma Physics 79 (05), 853-857

70.  Free-electron laser with a plasma wave wiggler propagating through a magnetized plasma channel
S Jafari, F Jafarinia, H Mehdian
Laser Physics 23 (8), 085005

69.   The instability of two non-parallel plasma shells in quantum plasma
H Mehdian, A Hasanbeigi, K Hajisharifi
Astrophysics and Space Science 346 (2), 421-430

68.   Dispersion relation and growth rate for a corrugated channel free-electron laser with a helical wiggler pump
A Hasanbeigi, H Mehdian
Chinese Physics B 22 (7), 075205

67.   Investigation of the electron trajectories and gain regimes of the whistler pumped free-electron laser
F Jafarinia, S Jafari, H Mehdian
Physics of Plasmas (1994-present) 20 (4), 043106

66.   Analysis of plasma-magnetic photonic crystal with a tunable band gap
H Mehdian, Z Mohammadzahery, A Hasanbeigi
Physics of Plasmas (1994-present) 20 (4), 043505

65.   The Solution of the Spherical Raman–Nath Equation for Free-Electron Laser in the Presence of Ion-Channel Guiding
M Alimohamadi, H Mehdian, A Hasanbeigi
Journal of fusion energy 31 (5), 463-466

64.   Quantum statistical properties of free-electron laser with ion-channel guiding
H Mehdian, M Alimohamadi, A Hasanbeigi
Journal of Plasma Physics 78 (05), 537-544

63.   Filamentation instability of quantum magnetized plasma in the presence of an external periodic magnetic field
A Hasanbeigi, N Saberi, H Mehdian
Physics of Plasmas (1994-present) 19 (4), 042112

62.   Linear theory of magnetized ion-channel free-electron laser
S Sadegzadeh, A Hasanbeigi, H Mehdian, M Alimohamadi
Physics of Plasmas (1994-present) 19 (2), 023108

61.   Comparison of self-fields effects in two-stream electromagnetically pumped FEL with ion-channel guiding and axial magnetic field
S Saviz, H Mehdian, FM Aghamir, M Ghorannevis, AA Ashkarran
Journal of Plasma Physics 77 (06), 765-776

60.   Investigation of betatron instability in a wiggler pumped ion-channel free electron laser
A Raghavi, H Mehdian
Plasma Physics and Controlled Fusion 53 (10), 105010

59.   Gain calculation of a free-electron laser operating with a non-uniform ion-channel guide
A Hasanbeigi, H Mehdian, S Jafari
Chinese Physics B 20 (9), 094103

58.   Effects of self-fields on electron trajectory and gain in two-stream electromagnetically pumped free-electron laser with ion channel guiding
S Saviz, FM Aghamir, H Mehdian, M Ghorannevis
Chinese Physics B 20 (7), 074101

57.   Controlling chaotic behavior of the equilibrium electrons by simultaneous using of two guiding fields in a free-electron laser with an electromagnetic-wave wiggler
N Nasr, H Mehdian, A Hasanbeigi
Physics of Plasmas (1994-present) 18 (4), 043104

56.   Self-field effects on small-signal gain in two-stage free-electron lasers
S Jafari, H Mehdian, A Hasanbeigi
Pramana 76 (3), 489-500

55.   Kinetic description of self-field effects on laser and betatron emission in wiggler-pumped ion-channel free electron lasers
M Alimohamadi, H Mehdian, A Hasanbeigi
Physica Scripta 83 (3), 035401

54.   High-Power Microwave Generation by a Periodic Focusing Quadrupole Transport System
H Mehdian, S Jafari, A Hasanbeigi
Plasma Science, IEEE Transactions on 39 (2), 761-768

53.   Generation of stimulated emission from a relativistic beam by magnetized dusty plasma crystals (DPCs)
H Mehdian, S Jafari, A Hasanbeigi
Plasma Physics and Controlled Fusion 52 (5), 055005

52.   Effect of the ElectronBeam SelfFields on Gain in an Optical Wiggler Pumped FreeElectron Laser
A Hasanbeigi, H Mehdian, S Jafari
Contributions to Plasma Physics 50 (2), 156-164

51.   Free-electron laser harmonic generation in an electromagnetic-wave wiggler and ion channel guiding
H Mehdian, A Hasanbeigi, S Jafari
Physics of Plasmas (1994-present) 17 (2), 023112

 

50.   Gain enhancement in two-stream electromagnetically pumped free electron laser with ion-channel guiding
S Saviz, H Mehdian
Canadian Journal of Physics 88 (1), 15-28

49.   The effects of self-fields on the electron trajectory and gain in a two-stream electromagnetically pumped free-electron laser with axial guiding field
H Mehdian, S Saviz
Chinese Physics B 19 (1), 014214

48.   Electron trajectory and growth rate in two-stream electromagnetically pumped free-electron lasers with ion-channel guiding
H Mehdian, S Saviz
Physica Scripta 80 (4), 045401

47.   Free-electron lasers with magnetized ion-wiggler
H Mehdian, S Jafari, A Hasanbeigi, F Ebrahimi
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators ...

46.   Self-fields in a free-electron laser with electromagnetic-wave wiggler and ion-channel guiding
H Mehdian, A Hasanbeigi, S Jafari
Physics of Plasmas (1994-present) 15 (12), 123101

45.   Electron trajectory and growth rate in a two-stream electromagnetically pumped free electron laser and axial guide field
H Mehdian, S Saviz
Physics of Plasmas (1994-present) 15 (9), 093103

44.   Steady-state electron trajectories and growth rate in electromagnetically pumped free-electron laser with specific nonuniform magnetic field
H Mehdian, S Jafari, A Hasanbeigi
Physics of Plasmas (1994-present) 15 (7), 073102

43.   Dispersion relation and growth rate in electromagnetically pumped free-electron lasers with ion-channel guiding
H Mehdian, A Hasanbeigi, S Jafari
Physics of Plasmas (1994-present) 15 (7), 073103

42.   Effects of ion-channel guiding on the saturation mechanism of a single-pass free-electron laser
A Raghavi, G De Ninno, H Mehdian
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators ...

41.   A comparison between electron orbits for both an axial magnetic field and an ion-channel guiding in a FEL with an electromagnetic wave wiggler
H Mehdian, S Jafari
Journal of Plasma Physics 74 (02), 187-196

40.   Two-stream instability in free electron lasers with a planar wiggler and an axial guide magnetic field
H Mehdian, S Saviz, A Hasanbeigi
Physics of Plasmas (1994-present) 15 (4), 043103

 

39.   Dispersion relation and growth in a two-stream free electron laser with helical wiggler and ion channel guiding
H Mehdian, N Abbasi
Physics of Plasmas (1994-present) 15 (1), 013111

38.   Dispersion relation for azimuthal electromagnetic surface waves on a magnetized annular plasma in a metal waveguide with coaxial anisotropic dielectric inner coating
S Daryanoosh, H Mehdian
Journal of Plasma Physics 73 (06), 839-855

37.   Kinetic description of a planar wiggler free electron laser with ion-channel guiding
H Mehdian, N Abbasi
Plasma Physics and Controlled Fusion 49 (12), 2051

 

36.   Dispersion relation and growth rate for a high gain ion-channel FEL with a helical wiggler pump
H Mehdian, A Raghavi
Plasma Physics and Controlled Fusion 49 (1), 69

 

35.   Chaotic Electron Trajectories in a Planar Wiggler Free-Electron Laser
A Soleyman, H Mehdian
ACTA PHYSICA POLONICA SERIES A 110 (4), 459

34.   Kinetic description of a wiggler pumped ion-channel free electron laser
H Mehdian, A Raghavi
Plasma physics and controlled fusion 48 (7), 991

33.   PLASMA DIAGNOSTIC MEASUREMENTS, TECHNIQUES AND ANALYSIS
AV Surkov, H Mehdian, A Raghavi
Plasma physics and controlled fusion 48, 899

32.   The Effect of Ion-Channel Guiding on the Chaotic Electron Trajectories in a Free Electron Laser
S Saviz, H Mehdian
Acta Physica Polonica A 107 (6), 895-906

31.   Dispersion relation of azimuthal electromagnetic surface waves on a magnetized plasma column in a dielectric lined slow-wave waveguide
B Jazi, H Mehdian
Plasma physics and controlled fusion 46 (3), 507

30.   Electron trajectories in a free-electron laser with helical wiggler, ion-channel guiding, and parallel/reversed axial magnetic field
M Esmaeilzadeh, H Mehdian, JE Willett
Journal of plasma physics 70 (01), 9-24

29.   Self-fields in a free-electron laser with helical wiggler and ion-channel guiding
M Esmaeilzadeh, H Mehdian, JE Willett, YM Aktas
Physics of Plasmas (1994-present) 10 (3), 905-907

28.   Self-Fields in a Free-Electron Laser with Ion-Channel Guiding
Y Aktas, JE Willett, H Mehdian, M Esmaeilzadeh
APS Meeting Abstracts 1, 1075P

27.   Dispersion relation and growth in a free-electron laser with planar wiggler and in-channel guiding
UH Hwang, H Mehdian, JE Willett, YM Aktas
Physics of Plasmas (1994-present) 9 (3), 1010-1014

26.   Gain in a free-electron laser with planar wiggler and ion-channel guiding
M Esmaeilzadeh, H Mehdian, JE Willett
Physics of Plasmas (1994-present) 9 (2), 670-677

25.   Gain equation for a free-electron laser with a helical wiggler and ion-channel guiding
M Esmaeilzadeh, H Mehdian, JE Willett
Physical Review E 65 (1), 016501

24.   Free-Electron Laser with Ion-Channel Guiding
Y Aktas, JE Willett, UH Hwang, H Mehdian
APS Meeting Abstracts 1, 1105P

23.   Electron trajectories in a free-electron laser with planar wiggler and ion-channel guiding
H Mehdian, M Esmelzadeh, JE Willett
Physics of Plasmas (1994-present) 8 (8), 3776-3780

22.   Wiggler-field effects on the space-charge waves of a Raman free-electron laser
B Maraghechi, B Farrokhi, JE Willett, B Bolon, H Mehdian
Physical Review E 60 (2), 2264

21.   Wave Propagation in a Raman Free-Electron laser
Y Aktas, JE Willett, B Maraghechi, B Farrokhi, H Mehdian
APS Division of Plasma Physics Meeting Abstracts 1

20.   Effects of wiggler and axial guide fields on wave propagation in a free-electron laser
H Mehdian, JE Willett, Y Aktas
Physics of Plasmas (1994-present) 5 (11), 4079-4083

19.   Space-charge waves in the wiggler field of a Raman free-electron laser
JE Willett, B Bolon, Y Aktas, H Mehdian
Physical Review E 57 (6), 7169

18.   Electrostatic beam modes in a free-electron laser with a coaxial wiggler
JE Willett, UH Hwang, Y Aktas, H Mehdian
Physical Review E 57 (2), 2262

17.   Space-charge waves in a coaxial plasma waveguide
UH Hwang, JE Willett, H Mehdian
Physics of Plasmas (1994-present) 5 (1), 273-278

16.   Space-Charge Waves in Raman Free-Electron Lasers
YM Aktas, JE Willett, B Bolon, UH Hwang, H Mehdian
APS Meeting Abstracts 1

15.   Free electron laser with longitudinal wiggler and finite magnetic field in a partially filled waveguide
H Mehdian, JE Willett, B Maraghechi, Y Aktas
Physics of Plasmas (1994-present) 3 (3), 1130-1136

14.   Excitation of a transverse magnetic waveguide mode near cutoff in a freeelectron laser
JE Willett, Y Aktas, H Mehdian
Physics of Plasmas (1994-present) 2 (4), 1311-1315

13.   Highfrequency waves in a plasma waveguide
B Maraghechi, JE Willett, H Mehdian, Y Aktas
Physics of Plasmas (1994-present) 1 (10), 3181-3188

12.   Stimulated Raman scattering of an EH waveguide mode near cyclotron resonance
JE Willett, Y Aktas, B Maraghechi, H Mehdian
Physical Review E 49 (5), 4739

11.   Magnetic field effects in a free electron laser with longitudinal electric wiggler
JE Willett, Y Aktas, B Maraghechi, H Mehdian
Journal of Physics D: Applied Physics 27 (2), 211

10.   Relativistic free-electron generator of space-charge waves
B Maraghechi, H Mehdian, JE Willett, Y Aktas
Journal of Physics D: Applied Physics 26 (1), 9

9.   Free electron laser with longitudinal electric field and axial magnetic field
B Maraghechi, JE Willett, H Mehdian

 

 

8.   Freeelectron laser with longitudinal wiggler in a waveguide partially filled with a relativistic electron beam
H Mehdian, UH Hwang, JE Willett
Journal of applied physics 70 (1), 517-519

7.   Free electron laser with longitudinal electric wiggler
JE Willett, P Uddholm, S Bilikmen, H Mehdian
Journal of Physics D: Applied Physics 23 (10), 1290

6.   Wave generation in a waveguide partially filled with a relativistic electron beam
H Un-Hak

5.   Lower-hybrid instability in current-carrying plasmas
JE Willett, H Mehdian
Journal of Plasma Physics 28 (03), 527-537

4.   Effects of collisions on current-driven ion-electrostatic waves
JE Willett, H Mehdian
Physics Letters A 86 (3), 145-148

3.   Ionelectrostatic instabilities in currentcarrying magnetized plasmas
JE Willett, H Mehdian
Journal of Applied Physics 52 (10), 6078-6083

2.   Electrostatic Waves in Current-Carrying Plasma.
H Mehdian

1.   Resistive instabilities in current-carrying magnetized plasmas
JE Willett, H Mehdian
Physics Letters A 80 (4), 263-265

Book

1.    Mathematical Physics.

2.    Introduction to Plasma Physics (Translation ).

Honors

 

 

 

·         Top student in B.sc program. 

·         Distinguished Researcher 2000- 2001- 2002

·         Editorial Board of Journal of science.

·         Top teacher of the University of Kharazmi in 1998.

·         Top teacher of the country in 2016-2017

 

 

 

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی فیزیک پلاسما
1360/07/01
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
اثرات پالس های لیزری کوتاه بر ذرات پلاسما
اکبر اشرف ابادی
2
سنتز نانو تیوب های کربنی به روش PCVD
سیده پگاه میرزاده واقفی
3
کربورازینگ آلومینویم در محیط پلاسما و بررسی خوردگی آن
سمیه پیری زادهجراندوست
4
بررسی نرخ رشد غیرخطی در لیزر الکترون آزاد با ویگلر هلیکال و کانال یونی راهنما
نرجس خاتون خاکساران
5
بررسی آستانه تخریب لیزری لایه های نازک اپتیکی (TiO2،ZrO2) در طول موج 532 نانو متری تجربی و تئوری
زهره پارسا
6
ناپایداری دوجریانی در لیزرالکترون آزاد
شهروز ساویز
7
توصیف جنبشی بهره در لیزر الکترون آزاد با استفاده از روش ضرایب انیشتین
شعبان عباسی رستمی
8
ناپایداری فیلامنتیشن امواج الکترومغناطیسی در پلاسمای مغناطیده شده
محمد راه پیما
9
لیزر الکترون آزاد با موجبر دایروی
احسان تقی پور
10
شبیه سازی ذره ای لیزر الکترون آزاد با بکارگیری دی الکتریک مناسب با استفاده از روش FDTD
ریحانه فرجی
11
بررسی خواص اپتیکی نانو لایه Tio2 ایجاد شده توسط اسپاترینگ
محمد رنجبر
12
مسیرهای الکترون و بازده سیگنال کوچک در لیزر الکترون آزاد با ویگر موج الکترومگنتیک و میدان محوری راهنما
ساعد جعفری
13
بررسی اثر کانال یونی راهنما روی مسیرهای آشوبی الکترون در لیزر الکترون آزاد با ویگلر الکترومگنتیک
نفیسه نصر
14
طراحی یک دستگاه پلاسمای جفت شده‌ی القایی به منظور گندزدایی از زباله‌های هسته‌ای
طیبه عراقی
15
طراحی موتور رانش یونی ICP مورد استفاده در فناوری هوا فضا
مونا قاسملو
16
برهم کنش باریکه‌ی الکترونی نسبیتی با پلاسمای کوانتومی
عصمت نوری
17
بررسی مشخصه‌های عملکرد مشعل پلاسمای جفت شده برونی القایی
امیر خلیلی وایقان
18
تأثیر هماهنگ‌های ویگلر بر روی نرخ رشد لیزر الکترون آزاد
امیرحسین کیان
19
بررسی ناپایداری جریان های پلاسمایی غیر موازی
کمال حاجی شریفی
20
تاثیر پلاسما بر انتشار موج در بلورهای فوتونی مغناطیسی و غیر خطی
زهرا محمدظاهری
21
«مطالعه تجربی ضریب جذب اپتیکی پلاسمای حاصل از لیزر »
محبوبه سلیمانی
22
«تاثیر باریکه الکترونی خوشه ای شده توسط لیزر بروی تابش امواج در لیزر الکترون آزاد»
پیمان گمار
23
«بررسی تقویت موج در لیزر الکترون آزاد با مرز سینوسی »
مریم صالحی دولابی
24
«کم کردن اتلاف انرژی در موجبر پر شده با پلاسما»
سیدزهرا گلابگیرنیک
25
«مدل سازی و شبیه‌سازی ذره‌ایی جذب پالس کوتاه و قوی لیزر در برهم کنش با ستون پلاسمای »
آمنه کارگریان
26
بررسی انتشار موج در ساختارهای براگ پلاسمایی
مینا کیانی مجد
27
برهمکنش باریکه الکترون با پلاسما داخل موجبر ساختارهای پریودیک
سیداحمد اشرفی قریه علی
28
بررسی تغییرات قطبش امواج الکترو مغناطیسی در عبور از پلاسما
علیرضا شاهرخی قهفرخی
29
محاسیه توان خروجی غیر خطی لیزر الکترون آزاد با میدان کانونی کننده
مهدی پورعلی
30
بررسی ناپایداری های جریانی در سیستم چند سیالی پلاسمای غیر ایده آل
سمیرا تاجیک نژاد
31
بررسی اثر چسبندگی برروی نرخ رشد ناپایداری های جریانی
مرجان مهدوی غروی
32
شتابدهی الکترون به وسیله کانان پلاسمایی مغناطیده غیر یکنواخت
سیدمحمد سیدموسوی
33
« لایه نشانی تیتانیم نیکل روی فولاد زنگ نزن با استفاده از دستگاه پلاسما فوکوس »
سجاد لطفی کمنی
34
« لایه نشانی نیکل تیتانیوم روی TI6AL4V با استفاده از پلاسما »
ابوالقاسم حبیبی امجد
35
استادیار پیمانی
پوریا میرصادق
36
رابطه پاشندگی امواج الکترومغناطیس در برهم کنش باریکهی الکترونی با موجبر دی الکتریک پرشده باپلاسما
علیرضا رستمی
37
بررسی ناپایداری های مغناطوچرخشی در پلاسمای چند سیالی
فاطمه آزادنیا
38
« بررسی اثرات جانبی استفاده از جت پلاسما سرد فشار اتمسفری بر محیط های بیولوژیکی »
کبری حاجی زاده
39
«بررسی امکان تولید و استفاده از پوزیترون بروش محصورسازی هم جوشی ترکیبی برای سیستم نیروی محرکه»
حمید طاهری
40
بررسی اثرات پلاسمای سرد غیر تعادلی فشار اتمسفری DBD بر ساختار DNA دورشته ای
راضیه نارنجی
41
: « بررسی و مشخصه یابی پلاسمای فشار اتمسفری CCP و اثر آن بر غیر فعال سازی سلول های سرطانی»
رامین محرابی فرد
42
بررسی اثرات پارامترهای پلاسمایی بر روی الگوهای تابشی آنتن پلاسمایی »
نفیسه نصر
43
« بررسی مکانیزم های اتلاف پرتوالکترونی عبوری از یک محیط پلاسما» ب
44
پایداری سیستم های مغناطیده غیرموازی بیم - پلاسما
سجاد شبانی بروجنی
45
« بررسی ناپایداری های جریانی کوانتومی سیستم پلاسمایی غیرموازی در حضور فشارفرمی »
طاهره کریم نیا
46
بررسی شتاب الکترون توسط پالس سوت کش در یک سیستم پلاسمای مغناطیده
معصومه مدملی
47
برانگیختگی پرامتری امواج پلاسمای سطحی بر روی انتن پلاسمایی با استفاده از بیم لیزر
سپیده خانمحمدی
48
بررسی شکست موج و امواج پلاسمایی تولیدشده در سیستم های چندیونی با استفاده از کد شبیه سازی PIC
فرزانه استوارپور
49
بررسی اثرات پلاسمای سرد فشار اتمسفری غیر تعادلی بر DNA
گلناز خوجه
50
بررسی انتشار امواج پیچشی در پلاسما
داود نوبهار
51
« بررسی آثار انتخابی جت پلاسمای فشاراتمسفری برروی سلول های سرطانی ملانوما و سلولهای فیبروبلاستی»
میلاد رسولی
52
مطالعه غیر خطی شتاب پاندرموتیو الکترون دربرهم کنش پلاسمای مغناطیده با پالس الکترومغناطیسی
سیدامیرحسین حسامی
53
شتاب الکترون با امواج چرخشی درون موجبر پلاسمایی
بهرام برزگر
54
بررسی ناپایداری در ساختار شتابدهی یون بوسیله فشار تابش لیزر
پویان شربتی
55
تولید بابش تراهرتز با استفاده از برهم کنش باریکه الکترونی با موج زنش پلاسمایی
فاطمه منافی
56
اثر میدان مغناطیس بر برانگیختگی امواج سطحی بوسیله لیزر با شدت بالا
فاطمه میرزائی حاجی کندی
57
ناپایداری سیستم های پلاسمایی کوانتومی نیمه رسانای الکترون - حفره
مصطفی فرهادی مقتدر
58
تولید امواج تراهرتز با کمک یونی صوتی در کانال پلاسما
فروغ شیرمهد
59
اثر انباشتگی الکترون سطحی در نرخ رشد ناپایداری های سیستم های پلاسمایی ناهمگن
مریم بردبار
60
ارتقاء کارایی روش پلاسما در تصفیه فاضلاب صنعتی با استفاده از H2O2.
مسعود خجسته
61
تاثیر الکترودینامیک لگاریتمی در ناپایداری دو جریانی موجبر پلاسمایی مغناطیده
شهرام قاسمی
62
بررسی ناپایداری امواج صوتی یونی در پلاسمای فرانسبیتی
محمد نصری
63
تولید میدان مغناطیسی توسط امواج پلاسمای سطحی بر روی ساختارهای پلاسمایی با مرز موج دار
مونا کاوه
64
بررسی تغییرات چگالی برای موج ضربه ای غیربرخوردی در سیستمهای پلاسمایی مغناطیده
ارزو بانوئی
65
اثر انباشتگی الکترون سطحی در نرخ رشد ناپایداری سیستم هایلاسمایی ناهمگن
مریم بردبار
66
بررسی تابش های تراهرتز در ترانزیستورهای اثر میدان گرافنی تحت تاثیر میدان مغناطیسی(Magnetized GFET) با رهیافت معادلات هیدرودینامیکی
امید افتخاراعظم
67
اثر پلاسمای سرد فشار اتمسفری ( CAP ) بر تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی ( SSCs ) تحت تاثیر لیتیم کربنات ( Li2CO3 )
پریسا اسماعیلی
68
بررسی برهمکنش گونه -های اکسیژنی فعال تولید شده با پلاسمای سرد فشار اتمسفر با پپتید آمیلوئید بتا با روش شبیه - سازی دینامیک مولکولی واکنشی
محمدصابر صراف زاده قدیمی
69
برانگیختگی امواج پلاسمای سطحی دریک پلاسمای غبارآلود مغناطیسی شده به وسیله بیم الکترونی
فاطمه میرزائی حاجی کندی
70
تاثیر الکترودینامیک لگاریتمی روی ناپایداری دو جریانی موجبر پلاسمایی مغناطیده
شهرام قاسمی
71
بررسی عمق نفوذ پلاسما سرد اتمسفری در برهمکنش با سلول های سرطانی رده ملانومای مهاجم (B16F10) کشت داده شده در داربستهای زیست سازگار
دانیال حیدری
72
بررسی درمان با پلاسما با استفاده از تکنیک تصویربرداری هسته ای
شکوفه کریمی
73
نقش سلول در میزان غلظت گونه های فعال اکسیژنی در محیط تحت درمان با جت پلاسمای اتمسفری با استفاده از حسگر نوری مبنی بر طیف سنجی تفکیک زمانی
فاطمه کربلائی میرزاحسینی
74
بررسی تاثیر ساختار پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک سطحی(SDBD) فشار اتمسفر سرد بر تیمار سلول های فیبروبلاست پوست
محمدمهدی آقاملائی
75
بررسی بهبود رنگ پذیری سطح پلیمرمورد استفاده در صنعت خودرو توسط پلاسمای اتمسفری سرد
فریبرز تقی زاده کنازه
دروس ترم جاری
358 - مبانی الکترومغناطیسی نور - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
358 - مبانی الکترومغناطیسی نور - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
574 - آزمایشگاه پلاسما 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
635 - فیزیک برهم کنش لیزرپلاسما - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
635 - فیزیک برهم کنش لیزرپلاسما - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
528 - سمینار فیزیک - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30