توصیف مختصر

عضو هيئت علمي گروه روان­شناسي باليني دانشگاه خوارزمي تهران

درجه علمی: استاد

آدرس

تهران: خيابان مفتح نرسيده به انقلاب، دانشگاه خوارزمي، ساختمان سميه، طبقه 8 گروه روان­شناسي باليني. تلفن: 02188848938

کرج: خيابان شهيد بهشتي، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي، دانشکده روان­شناسي و علوم تربيتي، گروه روان­شناسي باليني. تلفن: 02634579600

رايانامه:  hasanimehr57@yahoo.com و  hasanimehr57@khu.ac.ir

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی روانشناسی بالینی
دانشگاه تهران
1380/03/31
2
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه شیراز
1382/10/10
3
دکتری تخصصی روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس
1387/12/07
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
اثر بخشی آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک ( ) بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و مقابله باولع مصرف ( در افراد در حال پرهیز از مواد افیونی)
زهرا بابایی
2
تاثیر ارزیابی مجدد وفرونشانی تجارب هیجانی برواکنش های قلبی (عروقی ونظم جویی شناختی هیجان بر اساس سیستم فعال سازی رفتاری ( ) وسیستم بازداری رفتاری ( )
شادی ظفرامیلی
3
اثر بخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای نظم جویی شناختی و علایم بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
بهزاد سلمانی مشکانی
4
اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برخورد شفقتی بیماران مبتلا به اختلا اضطراب افسردگی مختلط
کتایون پاسدار
5
تاثیر القای تجارب هیجانی بر قضاوت اخلاقی شخصی و غیر شخصی با توجه به سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) و سیستم بازداری رفتاری (BIS)
سهراب امیری
6
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر توانبخشی توجه و درمان شناختی رفتاری در مولفه های توجه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
احمد ابراهیمی خیرابادی
7
اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیندی در وسوسه ، مقابله ی شناختی ، طرحواره های هیجانی ف و زود انگیختگی افراد مبتلا به سوئ مصرف مواد
علی قائدنیای جهرمی
8
الگوی علی روابط سیستم های مغزی - رفتاری ، نظم جویی هیجان ، طرحواره های هیجانی و وسوسه در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد
سیده سعیده معصومی نومندان
9
اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار در راهبرد های نظم جوی شناختی هیجان و مشکلات بین فردی زوجین متعارض
محمد میرزالو
10
تاثیر القای تجارب هیجانی در فعالیت سیستم نورن های آیینهای و پردازش شناختی با نگاه به طیف افسردگی
الیاس اکبری
11
باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم : فرایندهای فراتشخیص یا وابسته به تشخیص در اختلالهای پر خوری عصبی و سوء مصرف مواد
آمنه مرادی شکیب
12
نقش کنش های اجرایی ، نظم جویی شناختی و هوش هیجانی در علایم نارسایی توجه / فزون کنشی بزرگسال
مالک بسطامی کتولی
13
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری و متادون درمانی در کیفیت زندگی ، مقابله با وسوسه و خلق منفی افراد در حال پرهیز
امیرتورج پورنژدی
14
مقایسه سیمای نظم جویی هیجان بیماران عروق کرونرقلب ، دریافت کنندگان دفیبربلاتور داخل قلبی و افراد بهنجار
سمیرا ارم
15
مدل یابی معادلات ساختاری سیستم های مغزی / رفتاری ، اضطراب اجتماعی ، افسردگی و اعتیاد به اینترنت
مرتضی فیاضی
16
اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرآیند ی هیجان در پریشانی روانشناختی و ناگویی هیجانی بیماران مبتلا به اختلال های پوستی
محمدمهدی ذاکری
17
رابطه ساختاری سبکهای دلبستگی با پریشانی روانشناختی با تاکید بر نقش واسطه ای انعطاف روانشناختی و دشواری های تنظیم هیجان
فاطمه ناصری
18
اثر بخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در بهبود نظم جویی شناختی هیجان ، کنترل شناختی و کنترل عاطفی و نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
زبیر صمیمی
19
اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در زود انگیختگی و رفتارهای پرخطر نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک
لیلا بدری
20
مقایسه جانبی شدن و پردازش اطلاعات هیجانی در ریخت های فرعی کودکان مبتلا به نارسایی توجه / فزون کنشی و نابهنجار
بهنوش الهی
21
نقش تشخیصی سیستم های مغزی رفتاری ، راهبرد های نظم جویی شناختی هیجان و حافظه آینده نگر در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد ، سیگاری و بهنجار
اکبر رستمی
22
بررسی تکانشگری هیجانی و کنش های اجرایی درریخت های فرغی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنسی و کودکان بهنجار
عاطفه عابدی
23
بررسی نقش بهوشیاری و راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان در رگه های اضطراب اجتماعی
رضا مشایخی
24
اثر بخشی آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک در تکانشگری ، پرخاشگری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اقدام کنندگان به خودکشی
معصومه رضائی
25
رابطه خود انتقادی، کمال گرایی و احساس تنهایی با افسردگی و اضطراب نوجوانان
هلیا رهنمائی
26
تاثیر پردازش های شناختی و هیجانی بر عملکرد سیستم های نورون های آیینه ای در افراد دارای رگه های ADHD"
جواد افزون
27
" الگوی روابط ساختاری ابعاد شخصیت، سبک های هویت و مکانیزم های دفاعی با نگاه به نقش جنسیتی"
لعیا هوشیاری
28
تاثیر القای هیجانی درشاخص های فیزیولوژیک و کارکردهای شناختی نوجوانان با نگاه به سخت رویی
عادله مویدی پور
29
مقایسه عملکردهای اجرایی درنوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن و نوجوانان بهنجار
سحر باقری دستگردی
30
نقش سیستم های مغزی رفتاری و خلاقیت هیجانی در علائم وسواسی نوجوانان
مریم رهبر
31
نقش تشخیصی کارکردهای اجرایی و تکانشگری در اختلال مصرف مواد محرک افیونی و بهنجار
جهانگیر جهانگیری
32
مقایسه اثر بخشی مداخلات بومی شده مبتنی بر ارزیابی مجدد شناختی و ذهن آگاهی در اصلاح وزن و رفتار های خوردن مرتبط با چاقی در افراد اضافه وزن
محسن کچویی
33
نقش فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان در علایم خوبیمار پنداری
آزاده شرفی
34
الگوی روابط ساختاری فعالیت سیستم های مغزی رفتاری ، احساس تنهایی ، دشواری درتنظیم هیجان و وسوسه مصرف مواد درزنان سوء مصرف کننده شهر کرمان
زهرا قنبری زرندی
35
" نقش تشخیصی تنزیل پاداش تاخیری، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و هیجان خواهی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی، محرک و سیگاری"
فرشاد احمدی
36
بررسی کارکرد اجرایی و تکانش گری هیجانی بزرگسالان مبتلا به اختلال به بیش فعالی، نارسایی توجه وهنجار
زهرا رسولی مهین
37
"تاثیر القای تجارب هیجانی درقندخون، واکنش های قلبی عروقی و فرایندهای توجه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، فشار خون بالا و افراد بهنجار"
مهسا اکبریان فیروزابادی
38
رابطه سیستم های مغزی رفتاری و اعتیاد به اینترنت با نقش واسطه ای انعطاف پذیری هیجانی و ناایمنی هیجانی
الهه عبودی
39
فرایندهای فراتشخیص یا وابسته به تشخیص حساسیت به تقویت راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و سبک های دلبستگی در اختلال اعتیاد و اختلال پرخوری
الهه بداقی
40
" بررسی الگوی فراتشخیصی و وابسته به تشخیص شخصیتی و تنطیم هیجان رفتارهای پرخطر نوجوانان و بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی درآن‌ها"
حسن رضایی جمالویی
41
مدل ساختاری بهره وری پرستاران . نقش خستگی ناشی از شفقت و فرسودگی شغلی و استرس ثانویه بانقش تعدیل کنندگی راهبردهای تنظیم هیجان و میانجی گری خود مرابقتی
سارا حسن کلهری
42
تاثیر تجارب هیجانی در فعالیت سیستم نورونهای اینه ای در نوجوانان دارای اضطراب امتحان
رقیه فتحی گوهردانی
43
مدل بوم شناختی سازگاری با دیابت نوع 2 تدوین و بررسی برازش تجربی
امیرمازیار نیائی
44
مدل یابی پذیرش جراحی زیبایی دردانشجویان دختر ایرانی بر مبنای مدل شناختی رفتاری از تصویر بدنی
نگار صادقی
45
بررسی نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی، با مشکلات بین فردی و افسردگی افراد دارای رابطه رمانتیک
فاطمه کربلائی
46
بررسی نقش واسطه‌ای راهبرد‌های نظم‌جویی شناختی هیجان در رابطه سیستم‌های مغزی-رفتاری و علائم اختلال‌های درون‌نمود و برون‌نمود نوجوانان
فرناز سلمانی
47
بررسی ریختهای ناگویی هیجانی در بروز اختلالات درون سو و برون سو طیف نوجوان
بهار شهبازیان
48
پایان نامه
لیلا عبادی اصل
49
بررسی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و علائم وسواس فکری عملی در جمعیت غیربالینی با نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان
محبوبه فیاض
50
پاسخ زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و پایبندی به رفتار درمانی شناختی (CBT؛ با یا بدون تکنیکهای فراشناختی) و مداخلهی مبتنی بر مدل IMB در بیماران مبتلا به اختلال بیخوابی مزمن
بهزاد سلمانی مشکانی
51
تاثیر القای استرس در پاسخ‌های التهابی سیستم ایمنی، واکنش‌های مبتنی بر مدار هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) و سیستم سمپاتیک براساس زمینه استرس مزمن و آسیب‌های دوران کودکی
علی بهاری
52
نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و پریشانی روانشناختی
سیدعلی شجری
53
انطباق فرهنگی پروتکل ماتریس درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی برای رفتارهای متربط با سلامت درجامعه ایرانی و بررسی اثر بخشی اولیه پروتکل انطباق یافته درمبتلایان با چاقی
سامان نونهال
54
" ارزیابی مدل بسط یافته کیفیت زندگی وابسته به سلامت در بیماران عروق کرونری و اثربخشی اولیه مداخله مبتنی بر آن "
فاطمه دایمی
55
بررسی فرآینده های فرا تشخیصی راهبردهای تنظیم هیجان در دو اختلال وسواس فکری عملی و اضطراب بیماری
اسما هاشمی
56
تدوین بسته مداخله مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی برای بیماران کرونر قلبی و بررسی اثربخشی آن در راهبردهای نظم جویی شناختی ، کاهش علایم هیجانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر کارکردهای اجرایی
مرتضی بادله شموشکی
57
بررسی اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری در انعطاف پذیری روانشناختی و هیجانی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
سهیلا تیمورپورمزرعه شیخ
58
مفهوم سازی فهم خود در مبتلایان به سرطان ، یک مطالعه داده بنیاد
غلام حسین ادب
59
طراحی و آزمون مدل سلامت جنسی مبتنی بر مولفه های شخصیتی،فیزیولوژیکی، شناختی، هیجانی و بین فردی
سیمین قبادزاده
60
بررسی اثر القاء تجارب هیجانی بر واکنش های قلبی-عروقی و پردازش اطلاعات هیجانی افراد دارای رگه شخصیت مستعد سرطان
سارا گل افروزی
61
الگوی روابط ساختاری فعالیت سیستم‌های مغزی-رفتاری، بدتنظیمی هیجان، هیجان‌خواهی و بازگشت مجدد به مصرف مواد در مردان سوء مصرف‌کننده
عیسی نقی زاده قزل احمد
62
مفهوم سازی فهم خود در بیماران مبتلا به سرطان یک مطالعه داده بنیاد
مجتبی دهقان
63
نقش تاب آوری، راهبردهای تنظیم هیجان و سازگاری هیجانی در پریشانی روانشناختی جوانان افغانستانی و ایرانی
طاهره وفایی
64
مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی شناختی کلاسیک و خود شفقت در پریشانی روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوربازیس باتوجه به انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای فرایندی تنظیم هیجان
اعظم اعرابی کرسگانی
65
بررسی نقش تشخیصی ویژگی های شخصیت طرحواره های ناسازگاری اولیه وسبک های دلبستگی درزنان مبتلا به اختلال وازینیسمو اولیه وثانویه وزنان سالم متاهل
یاسمن مرسی
66
بررسی اثر بخشی باز توانی کارکردهای اجرایی خود تنظیمی و درمان اعتیاد به اینترنت با توجه به ا لگوی عصبی
عباس بیگی
67
رسی رباطه سیستم های مغزی - رفتاری وانعطاف پذیری روان شناختی با ادارک بیماری بیماران قبلی عروق کرونری با میانجی گری نظم جویی هیجانی
مریم بزرگ منش
68
طراحی مدل فراتشخیصس در نشانه های پرخوری و بررسی اثر بخشی اولیه پروتکل مبتنی بر آن
هانیه الستی
69
مدل یابی رابطه بین آمیختگی شناختی ، حس انجام ، نشخوار فکری ، پریشانی روان شناختی با واسطه بد تنظیمی هیجان در بیمان مبتلا به سرطان
مریم پاینده داری نژاد
70
نقش واسطه ای انعطاف پذیری روانشناختی و ایمنی هیجانی در رابطه بین سیستم مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی
مینو رحمانی سیدشکری
71
بررسی رابطه ی ساختاری بین بدرفتاری در کودکی و خودزنی و خودجرحی بدون قصد خودکشی در نوجوانی با تاکید بر نقش واسطه ای یه ظرفیت تاملی
مریم قطبی جشوقانی
72
نقش ساختاری حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و همجوشی فکر-عمل در علائم وسواسی-جبری با میانجیگری راهبرد های تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی
فاطمه کاوسی
73
تاثیر القای شفقت و خودانتقاد گری در فعالیت سیستم نورون های آینه ای و همدلی در افراد دارای رگه ی شخصیت مرزی و خودجرحی بدون خودکشی و بهنجار
فائزه درولی
74
تدوین و ارزیابی مدل روان شناختی تاب آوری و رفتارهای پرخطر مبتنی بر ویژگیهای خود ساختاری در نوجوانان پناهجوی افغان و بررسی اثربخشی مقدماتی پروتکل مبتنی بر آن
مرتضی دلاورپوراقدم
75
بررسی مکانیسم تغییر درمان شناختی رفتاری کلاسیک (CBT) و پارادایم نوشتن ابزاری (EWP)؛ در کیفیت زندگی، عملکرد سیستم ایمنی و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)، با توجه میانجی‌گری نشخوار فکری، تنظیم هیجان و انعطاف پذیری هیجانی.
فاطمه معین الغربایی
76
طراحی و ارزیابی برنامه دهن آگاهی در جراحی ارنوگناتیک (اصلاحی فک)
مرضیه مسعودی
77
مفهوم سازی راهبردهای تنظیم هیجان در مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان
مرضیه مهاجری تهرانی
78
مفهوم پردازی اعتیاد به روابط عاطفی ارائه یک مدل کیفی
سمیراسادات رسولی
79
رابطه کمالگرایی،عدم تحمل ابهام و نوروزگرایی با نگرانی های بدشکلی ظاهری با نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان و افکار منفی تکرارشونده در جمعیت متقاضی عمل جراحی زیبایی
سحر رادنیا
80
نقش تشخیصی علائم اسکیزوتایپال ، بدتنظیمی هیجان و ابرازگری هیجانی بین دو گروه با علائم بالای سرعت شناختی کند و افسردگی
بهمن بروکی میلان
81
مدل یابی روابط ساختاری کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری روانشناختی و باورهای بیماری در سازگاری با بیماری و سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی
بیانه عبدالله زاده
82
مفهوم سازی تجربه ی بیماری در افراد مبتلا به بیماری های اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر ذهن سازی برای مادران کودکان مبتلا به آسم برشاخص های سلامت زوج مادر کودک قلبی عروقی
علی رسولی
83
پیش بینی مشکلات بین فردی بر اساس طرحواره های هیجانی با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی و کار امدی هیجانی
فاطمه صفرپور
84
رابطه کمالگرایی،عدم تحمل ابهام با نگرانی های بدشکلی ظاهری با نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان و افکار منفی تکرارشونده در جمعیت متقاضی عمل جراحی زیبایی
سحر رادنیا
85
تبعیت از درمان و خود مراقبتی در میان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با در نظر گرفتن انعطاف پذیری شناختی و پریشانی ناشی از دیابت: مداخله بر مبنای سر نخ دهی هدف
سلاله سادات اصل علوی پایدار
86
بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ناگویی خلقی با تأکید بر نقش واسطه‌ای دشواری در تنظیم هیجان در افراد دچار دلزدگی زناشویی
سلاله زمانی
87
مقایسه مکانیسم اثر درمان مبتنی بر کیفیت زندگی با درمان روان شناسی مثبت گرا برپریشانی روان شناختی و تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به سرزان پستان بر اساس نقش امید واری شادکامی نا باروری و انعطاف پذیری روان شناختی
امیرتورج پورنژدی
88
تاثیر آموزش حافظه کاری هیجانی درتکانشگری، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد اجرایی در افراد مبتلا به اعتیاد به اینترنت
فاطمه شاه رجبیان
89
طراحی مدل فراتشخیصی در نشانه های پرخوری و بررسی اثر بخشی اولیه پروتکل مبتنی بر آن
هانیه الستی
90
رابطه مشکلات بین فردی و طرحواره های هیجانی با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی و تنظیم هیجان در دانشجویان با تجربه روابط عاطفی
فاطمه صفرپور
91
روابط ساختاری پنج عامل بزرگ شخصیت و پریشانی روانشناختی در افراد بهبود یافته از کرونا با توجه به نقش میانجی گر حساسیت اضطرابی و راهبردهای تنظیم هیجان
مائده احدی
92
نقش تشخیصی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری، حساسیت اضطرابی و ادراک کنترل اضطراب در افراد بهبودیافته از کرونا، مراقبان سلامت کرونا و جمعیت عمومی
سمیرا انصاری فرد
93
تدوین مدل روان شناختی خود معاینه گری سرطان پستان، در زنان ایرانی و بررسی اثر بخشی اقدام پیشگیرانه مبتنی بر آن
غلام حسین ادب
94
اثربخشی برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر سازگازی،عملکرد اجتماعی و علائم شناختی درافراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با توجه به نقش معناجویی‌و تحمل پریشانی آن ها.
نازلی رجب پورانور
95
مقایسه مکانیزم اثر مداخله آموزش حافظه اختصاصی با آموزش حافظه رقابتی (بر اساس رایانه)، بر ابعاد آسیب شناختی، نشخوار فکری و تبعیت درمانی در مراقبان کودکان مبتلا به سرطان، بر اساس نقش حافظه‌ی سرگذشتی، کنترل شناختی و تنظیم هیجان
حانیه یاورزاده
96
مقایسه مداخله آموزش حافظه اختصاصی با آموزش حافظه رقابتی ( بر اساس رایانه )، بر ابعاد آسیب شناختی ، نشخوار فکری ، حافظه سرگذشتی و تبعیت درمانی در مراقبان اصلی کودکان مبتلا به سرطان
حانیه یاورزاده
97
مقایسه مداخله آموزش حافظه اختصاصی با آموزش حافظه رقابتی ( بر اساس رایانه )، بر ابعاد آسیب شناختی ، نشخوار فکری ، حافظه سرگذشتی و تبعیت درمانی در مراقبان کودکان مبتلا به سرطان
حانیه یاورزاده
98
تنظیم هیجان در فرتیند سازگاری مهاجران ایرانی: یک مطالعه داده بنیاد
زهرا قیصری
99
ارتباط ساختاری هیجان طلبی و اجتناب تجربه ای با رفتارهای خود آسیب رسان: نقش میانجی گری اعتیاد به تلفن هوشمند
نغمه غنی لو
100
تاثیر القای تجارب هیجانی بر واکنش های قلبی-عروقی، ارزیابی مجدد، فرونشانی و استرس ادراک شده افراد دارای طرحواره ناسازگار طرد/رهاشدگی و خودگردانی/عملکرد مختل
فاطمه السادات میرتاج الدینی
101
روابط ساختاری تاب آوری و رفتارهای پرخطر بر اساس ویژگیهای خود ساختاری و بررسی اثربخشی مداخله جعبه ابزار تاب آوری
مرتضی دلاورپوراقدم
102
رابطه بین آمیختگی شناختی ، حس انسجام، نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان، نقش میانجی بدتنظیمی هیجان
مریم پاینده داری نژاد
103
بررسی تاثیر القای تجارب هیجانی بر راهبردهای تنظیم هیجان، ظرفیت همدلی و حساسیت اضطرابی در نوجوانان دارای رگه‌های اضطراب اجتماعی با توجه به ظرفیت ذهنی‌سازی
فرزانه طهوری
104
تاثیر القای استرس بر واکنش های قلبی_عروقی، کنترل شناختی، سوگیری توجه و عاطفه مثبت و منفی در نوجوانان دختر با نگاه به سطوح خیال‌پردازی ناسازگار
محدثه رفیع پوریزدی
105
روابط ساختاری خود شی انگاری و استفاده از شبکه‌های مجازی (اینستاگرام) در دختران نوجوان با نقش میانجی‌گری راهبردهای بد تنظیمی هیجان و گرایش به باورهای فمینیستی
زینب محمودی کهن
106
بررسی نقش واسطه‌ای ادراک‌ زمان و تمرکز مفرط در ارتباط بین اهمال‌کاری و خیال‌پردازی سازش‌نایافته در بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- نقص‌توجه
زهره مروی
دروس ترم جاری
865 - سایکونوروایمونولوژی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
889 - مداخلات روان شناختی در آسیب های نوپدید - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
892 - آمار و روش تحقیق کیفی و کمی پیشرفته در روانشناسیبالینی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
896 - ارزیابی و توانبخشی عصب- روان شناختی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
992 - روش های تحقیق در روانشناسی سلامت - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
847 - نروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
794 - ارزیابی بالینی2: آزمونهای عینی و شناختی و فرافکن - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
767 - عصب روان شناختی بالینی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
756 - مداخلات روانشناختی در آسیب های نوپدید - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00