ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آقای محمد ابراهیم آقابابائی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
2
محمد اقبال نیا
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
3
میثم بلگوریان
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
4
دکتر کامران پاکیزه, CFA
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مهندسی مالی
5
دکتر محسن تنانی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
6
محمد علی جعفری
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
7
مهدی حیدری
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
8
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
9
فاطمه عزیززاده ننه کران
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
10
دکتر حامد عمرانی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
11
نجف علی غلامی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
12
دکتر فخر الدین محمد رضائی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
13
عزیزاله معماریانی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
14
خسرو منطقی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی