ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر محمد ابراهیم آقابابائی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
2
دکتر محمد اقبال نیا
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
3
دکتر میثم بلگوریان
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
4
دکتر کامران پاکیزه, CFA
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مهندسی مالی
5
دکتر محسن تنانی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
6
دکتر محمد علی جعفری
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
7
دکتر حسین دستخوان
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مهندسی مالی
8
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
9
دکتر مهدی سعیدی کوشا
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
10
دکتر فاطمه عزیززاده ننه کران
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
11
دکتر حامد عمرانی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
12
دکتر حسن فرج زاده دهکردی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
13
دکتر سید محمدمهدی کاظمی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
14
دکتر فخر الدین محمد رضائی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
15
دکتر عزیزاله معماریانی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
16
خسرو منطقی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
17
دکتر احمدرضا یزدانیان
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی