ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر محسن ابراهیمی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
2
دکتر مرتضی اسدی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
3
دکتر حسین امیری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
4
دکتر علی تک روستا
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
5
دکتر مرضیه خاکستری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
6
دکتر عباس خندان
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
7
دکتر میثم رافعی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
8
دکتر وحید شقاقی شهری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
9
دکتر محمد صیادی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
10
علی طوسی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
11
دکتر احمد عاملی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
12
دکتر مجید فشاری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
13
دکتر مهدی قائمی اصل
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
14
دکتر محمد حسین کریم
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
15
دکتر غلامعلی معصومی نیا
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
16
دکتر سیاب ممی پور
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
17
دکتر محمدرضا منجذب
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
18
علی ناظمی اشنی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
19
آقای محمد نصر اصفهانی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی