ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
حمیدرضا آراسته
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
2
دکتر سید امیر رضا ابطحی
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
3
بهاره اصانلو
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
4
دکتر امیر امامی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
5
محمـدرضـا بهـرنگی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
6
دکتر سعید جعفری نیا
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
7
دکتر ابوذر جمال نیا
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
8
سید کاظم چاوشی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
9
دکتر اکبر حسن پور
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
10
دکتر فرزاد حقیقی راد
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
11
الهام حیدری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
12
سهیلا خدامی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
13
دکتر حمزه خواستار
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
14
یعقوب رشنوادی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
15
دکتر حسن رنگریز
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
16
حسن رضا زین آبادی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
17
سیدمهدی سادات رسول
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
18
دکتر سید محمد هادی سبحانیان
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
19
سلطانعلی شهریاری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
20
دکتر فراز صادق وزیری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
21
دکتر مریم طهرانی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
22
دکتر امیدمهدی عبادتی
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
23
دکتر حسین عباسیان
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
24
بیژن عبدالهی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
25
دکتر مجتبی فرخ
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
26
توحید فیروزان سرنقی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
27
دکتر زاهد قادری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
28
آقای احمد نبی زاده
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
29
دکتر حسین نوروزی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
30
دکتر روح اله نوری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
31
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
32
دکتر یوسف وکیلی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
33
رضا یوسفی زنوز
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات