ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
حمیدرضا آراسته
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
2
دکتر سید امیر رضا ابطحی
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
3
بهاره اصانلو
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
4
محمـدرضـا بهـرنگی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
5
سعید جعفری نیا
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
6
سید کاظم چاوشی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
7
اکبر حسن پور
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
8
دکتر فرزاد حقیقی راد
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
9
سهیلا خدامی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
10
دکتر حمزه خواستار
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
11
یعقوب رشنوادی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
12
دکتر حسن رنگریز
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
13
حسن رضا زین آبادی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
14
سیدمهدی سادات رسول
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
15
سید محمد هادی سبحانیان
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
16
سلطانعلی شهریاری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
17
دکتر فراز صادق وزیری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
18
مریم طهرانی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
19
دکتر امیدمهدی عبادتی
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
20
حسین عباسیان
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
21
بیژن عبدالهی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
22
توحید فیروزان سرنقی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
23
احمد نبی زاده
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
24
حسین نوروزی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
25
دکتر روح اله نوری
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
26
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
27
یوسف وکیلی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
28
رضا یوسفی زنوز
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات